Новини
10
06
2018

ТИТАН България e "Компания, даваща крила на българското образование“

ТИТАН България беше отличена като „Компания, даваща крила на българското образование“. Конкурсът за бизнес организации, имащи съществен пр ...

Вижте повече СЕКЦИЯ НОВИНИ
30
01
2018

Национален план на България по Европейски пакт на младежта

На 30 януари 2018 г. се състоя събитие, на което Българската мрежа на Глобалния договор на ООН представи предложение за национален план на България по ...

Вижте повече СЕКЦИЯ НОВИНИ

Безопастност и здраве

Постигането на работна среда без инциденти е един от водещите приоритети в инвестиционната програма на „Златна Панега Цимент“ АД.

Вижте още

Грижа за природата

Като се грижим за изпълнението на нашите отговорности по опазването на ОКОЛНАТА СРЕДА, ние създаваме устойчиви ценности за нашия бизнес.

Вижте още

С фокус върху значимите фактори

Привеждане в съответствие на нашите стратегически цели и приоритети с целите за устойчиво развитие на ООН.

Вижте още

Нашата визия

ТИТАН България е компания, поела траен ангажимент за осигуряване на устойчиво развитие на местните общности в района, където оперира.

Вижте още

Групата ТИТАН

Групата ТИТАН е водещ международен производител на строителни материали, който има над 40 компании с разнообразни сфери на дейност – производство на инертни материали, на различни видове сив цимент, на бял цимент, бетон, сухи строителни смеси и пепелина, както и пътен транспорт.

Вижте още

ОКОЛНА СРЕДА

ОПАЗВАНЕ НА РЕДКИ РАСТИТЕЛНИ ВИДОВЕ

„Златна Панега Цимент’’ АД оперира в красив карстов район, в непосредствена близост до защитена зона от мрежата Натура 2000 за опазване на ценни хабитати, на броени метри от най-големия карстов извор на България, който е защитен природен обект. С гордост можем да кажем, че успешно съчетаваме нашите дейности с поддържането и възстановяването на биоразнообразието около нас.

През 2016 г. продължи наблюдението на орнитофауната в района на кариера „Златна Панега’’. Видовото разнообразие остава постоянно и е подобно на това в ненарушени терени с подобни характеристики.

След извършените залесявания на площи с изчерпани запаси в кариера „Златна Панега’’ през 2015 г., през 2016 г. бяха събрани семена от характерни за района видове (летен дъб, цер, обикновен ясен, обикновен явор и шестил), които бяха засети в разсадника, създаден на площадката на завода, с цел отглеждане на местни видове за биологична рекултивация на нарушени терени.

ПАРТНЬОРСТВА ПО ЕКОЛОГИЧНИ ПРОЕКТИ

От 2015 г. насам "Златна Панега Цимент" АД провежда ежегодни акции по зарибяване на р. Златна Панега с цел подобряване на популацията на балканската пъстърва.Зарибяването се извършва със съдействието на риболовен клуб „Стари видри". То е част от инициативите по проект "Да осиновим река Златна Панега" и спомага за увеличаване на риболовния туризъм в региона.

От 2015 г. „Златна Панега Цимент” АД подкрепя редица инициативи, свързани със защитата на карста:

 • Международен конкурс ProKARSTerra 2015;
 • Пътуващо лятно училище за карста;
 • Международна научно-практическа конференция „Защитени карстови територии – образование и обучение”.

Инициатор и координатор на всички тези събития е Националният институт по геофизика, геодезия и география към Българска академия на науките, а „Златна Панега Цимент” АД е един от основните български партньори.

ЗАЛЕСЯВАНЕ НА КАРИЕРАТА

Ученици от еко-клубовете в местните училища участват в събирането и последващото засяване на семена от летен дъб, цер, обикновен ясен, обикновен явор и шестил в разсадника, създаден на територията на завода. Тези видове се използват за рекултивация на кариера „Златна Панега".
Залесяванията се извършват през пролетта и есента.

ПРОЛЕТНО ЗАЛЕСЯВАНЕ
474 фиданки обикновен ясен и дъб (цер и летен дъб) бяха засадени на кариера „Златна Панега” с цел рекултивация на експлоатираните терени през април 2015 г. Фиданките бяха отгледани в разсадника на завода, като видовете бяха подбрани да са местни, типични за региона. Рекултивиран бе хоризонт 255 - участък „Изток“, с предварително оразмерена площ от 3500 кв.м. В акцията взеха участие както служители на „Златна Панега Цимент” АД, така и на фирми подизпълнители, които извършват различни дейности на територията на завода.

ЕСЕННО ЗАЛЕСЯВАНЕ
В разгара на есента възпитаниците на училищата в с. Златна Панега и в с. Румянцево събраха семена от местни дървесни видове, залесиха кариера „Златна Панега” и почистиха с. Брестница. Семената са от шестил, обикновен явор и обикновен ясен. Те ще бъдат засадени в разсадника на циментовия завод „Златна Панега Цимент” АД.
194 броя фиданки – липа, цер и летен дъб, бяха извадени от разсадника и засадени на кариерата за добив на мергел и варовик.

НАБЛЮДЕНИЯ НА ДИВИ ПТИЦИ В КАРЛУКОВСКИ КАРСТОВ РАЙОН

С цел повишаване на екологичната култура на местното население "Златна Панега Цимент" АД съвместно с експерти орнитолози и екологични консултанти организира наблюдения на диви птици в Карлуковски карстов район. Инициативата е част от екологичните дейности в рамките на проект "Да осиновим река Златна Панега". В нея участват ученици от екологичните клубове на местни училища и служители на компанията от отдел "Опазване на околната среда". Учениците получават полезна информация под формата на фото илюстрирани презентации за птичите видове в България, тяхното географско разпространение и разликите между женските и мъжките индивиди. Обходите обхващат терени в и около пещера Проходна и са вълнуващо преживяване за учениците, заради изключителното многообразие на растителни и животински видове, които тази местност предлага.Карлуковски карст е защитена зона по Директива за птиците в Натура 2000.

Зарибяване на река Златна Панега 1
Участниците в проекта на БАН са на посещение в завода. 2
Учениците от местните училища участват в залесяване на кариерата. 3

БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ

БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНОТО МЯСТО В ТИТАН БЪЛГАРИЯ

За да гарантираме безопасността на работното място, ние прилагаме ефективни програми, които обхващат различни въпроси, отнасящи се до условията на труд.

 • Практика за докладване, разследване и отчитане на инциденти без последствия, причинени от хора, оборудване и околна среда в завода. Практиката се състои в докладване от служителите на ситуации, които са довели до злополуки без последствия и състояния и условия на работната среда, които биха довели до инцидент. Всеки от докладваните случаи се разглежда и разследва, а констатираните опасности на работното място се комуникират към служителите и биват премахнати.
 • Процедурата „Нарядна система”” гарантира, че упълномощени и добре квалифицирани и обучени лица са предвидили рисковете и така тези рискове са сведени до минимум чрез използване на подходящи предпазни мерки и мероприятия за контрол.
 • Процедура „Изолиране – Маркиране – Тестване” (LOTOTO) представлява система, осигуряваща идентифициране на всички възможни и потенциално опасни източници на енергия за всяко съоръжение или технологична зона. При работа всички идентифицирани източници на енергия се изключват, маркират и заключват от длъжностни лица и работници на това място.
 • Извършване на ежемесечни одити по безопасност на територията на завода от екипи, състоящи се от служители на компанията.
 • Ежемесечни проверки на нашата противопожарна система. Пожарогасителите се поддържат и презареждат редовно. Организирахме и 24-часов екип, който е готов да реагира в началния етап на пожар.

„Златна Панега Цимент“ АД следва политиката си за споделяне на добрите практики по здравословни и безопасни условия на труд със заинтересованите страни – с ученици и студенти, с други предприятия, с организации, имащи грижа за развитие на служителите. Затова целогодишно отделяме ресурси за участие в следните инициативи:


ПРЕЗЕНТАЦИИ „УРОЦИ ПО БЕЗОПАСНОСТ”

Ако детето започне да учи за безопасността и здравето така, както се учи да чете и пише, те ще се превърнат в естествена част от работата, игрите и живота му. Ще развие правилно отношение към безопасността и здравето, което ще го съпътства през целия му професионален живот. Водейки се от това правило, отделът по ЗБР разработи 7 презентации за най-малките ученици в община Ябланица на теми: „Дневен режим на ученика”, „Правила за безопасно боравене с електричество”, „Правила по пожарна безопасност”, „Правила за безопасност през зимната ваканция” и др.

ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ
Студенти от Медицинска Академия - Плевен участват в еднодневни посещения и обучения от специалисти на завода за добрите практики по безопасност при производството на цимент, за условията на труд и съпътстващите фактори на работната среда.

ПРЕЗЕНТАЦИИ "БЕЗОПАСТНОСТ И ЗДРАВЕ" - СПОДЕЛЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ОПИТ

 • „Златна Панега Цимент” АД, чрез служителите в отдела по ЗБР, е член на Националното сдружение по здраве и безопасност. На заседание на сдружението по случай 28 април – Световният ден за безопасност и здраве при работа, представители на отдела запознаха присъстващите с Одита на компанията по здраве и безопасност.
 • За отбелязване на Световния ден за безопасност и здраве при работа представихме презентация на тема „Стрес на работното място - колективно предизвикателство’’.
 • На 26 октомври 2016 г. участвахме в Национална конференция, организирана по случай Европейската седмица по здраве и безопасност, на която представихме добри практики за работа със застаряващи работници.
 • През м. декември 2016 г. на Националната конференция по пътна безопасност в гр. София бяха представени добрите практики на „Златна Панега Цимент’’ АД, свързани с безопасността по пътищата.

ПРОЕКТ „ДА ОСИНОВИМ РЕКА ЗЛАТНА ПАНЕГА“

ПРОЕКТ „ПРОМЯНАТА ЗАПОЧВА ОТ НАС“

Проект „Промяната започва от нас“ е изготвен и реализиран от фондация „Помощ за благотворителността в България“ в партньорство с фондация „С.Е.Г.А. – Старт за ефективни граждански алтернативи“ с активната подкрепа на „Златна Панега Цимент“ АД. Той получи грантово финансиране чрез финансов механизъм на Европейското икономическо пространство. Основната цел, заложена в проекта, е подпомагане на активното гражданство и насърчаване на доброволчеството и колективните дейности на младите хора в обществена полза.

За изпълнението на тази цел бяха избрани младежи с лидерски качества от селата Орешене, Златна Панега и Брестница. Те бяха включени в три инициативни групи (по една за всяко от трите села), всяка от които трябваше да дискутира, избере, разработи и изпълни своя проектна идея, която да е видима за общността и полезна за максимален брой хора. Работата на групите беше подпомогната от експерти в областта на младежкото развитие чрез множество обучения, целящи да изградят и развият уменията им за работа в екип, за разработване и провеждане на инициативи в полза на общността, ефективно набиране на доброволци за обществената кауза, както и знания за обществените организации и значимостта им.

Проектните идеи, върху които се трудиха участниците по време на проекта, са: изграждане на фитнес площадка на открито в с. Орешене; подновяване на детската площадка в с. Златна Панега; почистване, облагородяване и заграждане на парка в с. Брестница.

Проектите в трите села бяха завършени с успех през 2016 г.

„Златна Панега Цимент’’ АД, съвместно с партниращи организации, планира създаването на нови проекти, чрез които мотивирани младежи с лидерски качества да бъдат обучавани в предприемачество.

ПРОЕКТ „ОСИНОВИ РЕКА“ – НАШИЯТ ПРИНОС В ЕКО ОБРАЗОВАНИЕТО НА МЛАДИТЕ ХОРА

Проектът за биомониторинг на р. Златна Панега и околността, разработен съвместно с Регионалния екологичен център за Централна и Източна Европа - клон България,Регионален исторически музей – секция "Природа’’ в Плевен, Професионална гимназия за селско стопанство "Сергей Румянцев"и Офис за околна среда и обществено здраве - Кйос, Исландия, получи и усвои успешно грантово финансиране чрез Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство.

В рамките на този проект беше разработена програма за мониторинг на качеството на водата и биомониторинг по поречието на река Златна Панега. Резултатите от мониторинга бяха регистрирани на информационните табели на проекта, разположени по поречието на реката, и предоставени на Изпълнителната агенция по околна среда като част от Националната система за мониторинг на биоразнообразието в модула за доброволчески мониторинг. Основна цел на проекта е повишаване на осведомеността относно екологичното състояние на реките, разположени в близост до промишлени предприятия, както и включване на ученици в доброволен мониторинг и опазващи дейности. Образователната програма, разработена по време на проекта, мониторингът и събирането на данни ще могат лесно да бъдат приложени във всеки друг район - езеро, река, гора.

Проектът беше с продължителност две години, през които ученици от 4-ти до 12-ти клас от екоклубовете към училищата в общините Ябланица и Луковит имаха възможност да научат повече за река Златна Панега и да преминат през обучение за провеждане на системни наблюдения на качеството и биоразнообразието на водите. Финалът на проекта беше обявен официално през лятото на 2016 г.

През 2017 г. той беше подновен от „Златна Панега Цимент“ АД и партниращите училища с пролетни и есенни дейности по биомониторинг.

ЕЖЕГОДНО ПОЧИСТВАНЕ НА Р. ЗЛАТНА ПАНЕГА

От 2013 г. "Златна Панега Цимент" АД организира ежегодно пролетно почистване на бреговете и коритото на река Златна Панегa. Инициатива е част от проекта "Да осиновим река Златна Панега" и привлича множество доброволци от различни организации и институции - ученици и учители от местните училища, служители на ТИТАН, на Регионалния исторически музей Плевен - секция Природа, на Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа - клон България, членове на риболовен клуб "Стари видри" и други.

Отпадъците се събират разделно. Горимите отпадъци се извозват до инсталацията за производство на инженерно гориво в циментовия завод, където биват оползотворени в пещите за циментов клинкер.

ПРОЕКТ „ЗАЕДНО В ЧАС“

От 2013 г. насам „Златна Панега Цимент” АД съвместно с Фондация „Заедно в час” подкрепя с множество инициативи правото на достъп до качествено образование на всяко дете. Мисията на „Заедно в час’’ е да обучи и мотивира амбициозни млади хора, които да се превърнат във вдъхновяващи учители и лидери. Организацията вярва, че всяко дете заслужава подкрепящи учители, които да му помогнат да разгърне цялостния си потенциал.

До края на учебната 2017-2018 г. общо 13 нови учители са допринесли за развитието на над 500 деца от социално слаби семейства в четири основни училища в община Ябланица в селата Орешене, Брестница, Златна Панега и Дерманци и в едно основно училище в с. Черни Осъм, община Троян. Учителите по Програмата вече четвърта година насочват своите усилия към развитието на функционалната грамотност, предприемаческия дух и комуникативните умения на учениците. Главна цел е предоставянето на възможности на учениците да учат чрез интересни и забавни методи и извънкласни дейности, чрез които не само да обогатят познанията си по съответните учебни дисциплини, но и да развият социални и междуличностни умения, лична мотивация, лидерски качества, а също така и емоционална интелигентност – важен фактор в борбата за намаляване на агресията в училище.

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ

КОНЦЕРТ В ПЕЩЕРАТА СЪЕВА ДУПКА

На 17 септември 2015 г. - християнският празник „Вяра, Надежда и Любов”, в пещерата Съева дупка се проведе благотворителен концерт. Събитието премина под патронажа на Областния управител на гр. Ловеч и с партньорството на „Златна Панега Цимент” АД.

Благотворителният концерт се състоя по повод 30-годишнината от въвеждане на музикалното образование в ОУ „Георги Бенковски“ с. Черни Вит, община Тетевен. На фона на уникалната природна забележителност зрителите съпреживяха магията на българския фолклор с изпълненията на талантливите ученици.

Събраните средства бяха предназначени за закупуване на нови костюми за децата, които ежегодно участват в множество фестивали и печелят престижни конкурси.

ДРУГИ ИНИЦИАТИВИ И ПАРТНЬОРСТВА

ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИВАНЕ НА ВРЪЗКИ С АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ

ТИТАН България поддържа и развива традиционно връзки с Химикотехнологичния и металургичен университет и Минно-геоложкия университет, гр. София. Компанията организира ежегодно посещения на студенти от тези университети в завода в с. Златна Панега. Колегите от производствените и техническите звена подготвят презентации и представят различни аспекти от работата си. Организираме и обиколки на завода за запознаване на място с технологичния процес. В рамките на инициативата „Отворени врати в ТИТАН“ през 2015 г. за първи път заводът беше посетен и от студенти на Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия.

Компанията също така участва в Дни на кариерата – събития, организирани в различни университети в София. През 2016 г. нашите колеги от отделите Механо- и Електроподдръжка участваха в „Дни на кариерата в Техническия университет – София’’, за да запознаят посетителите със същността на работата в отделите за Поддръжка на оборудването. Проявяващите интерес студенти можеха да разгледат завода чрез интерактивните видеа, които допълваха разказите на специалистите, както и да получат повече информация за ТИТАН България като компания и за нашите стажантски програми.

ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

След проведеното в края на 2014 г. проучване на мнението на служителите на ТИТАН България, в началото на 2015 г. на специално организирана работна среща на мениджърите на компанията, бяха обсъдени силните страни на работната среда, бяха анализирани идентифицираните от проучването области за подобряване и беше изготвен план за действие.

Определиха се две приоритетни области, по които да се работи с цел подобряване на ангажираността на нашите служителите:

Даване на правомощия на служителите и работа по подобряване на сътрудничеството между отделите за осигуряване на ефективност на работния процес и за осигуряване на среда за иновативни идеи.

Какво правим?

 • Работим усилено в посока развитие на иновативна бизнес култура, в която хората се изслушват, ангажирани са и са въвлечени да споделят мнения, опит и практики;
 • Развиваме култура, в която ролята на мениджърите е да окуражават сътрудничеството вътре и между екипите;
 • Осигуряваме среда, в която на хората е осигурена възможността да предоставят добро ниво на обслужване на своите вътрешни и външни клиент

Осигуряване на информираност за бизнес резултатите на компанията, чрез провеждане на ефективна комуникация между мениджмънта и служителите, както и между отделите и компаниите в ТИТАН България.

Какво правим?

 • Организирахме ефективни седмични и месечни работни срещи на екипите по производство и поддръжка;
 • Внедрихме електронна система за управление на задачите и подобряване на сътрудничеството на екипите. Имплементираното софтуерно решение позволява ефективно управление и контрол на ежедневните задачи и автоматизира рутинни, но съществени бизнес процеси;
 • Актуализира се съдържанието на сайта със значими новини, събития и работни проекти;
 • Планираме поредица от комуникационни срещи, на които ще се коментират различни области от интерес за служителите, а мениджърите ще са на разположение да отговорят на въпроси според областите им на компетентност.

КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ТИТАН БЪЛГАРИЯ

Работим в тясно сътрудничество с училища и детски градини в региона, в който оперираме. Дарените от нас компютърна техника и комуникационно оборудване са само началото на един ползотворен и двупосочен процес на сътрудничество и подкрепа. Желанието ни е да събудим и поощрим у децата интерес и вдъхновение да учат и мислят по-добре, използвайки модерни технологии. През 2015 г. участвахме в съвместни проекти с фирми - вносители на интерактивни и 3D обучителни устройства и благодарение на тези проекти върнахме голям брой деца в класните стаи.

ТИТАН по света