Новини
15
12
2018

"Златна Панега Цимент" АД изпълни успешно план за управление на биоразнообразието

През 2018 година завърши успешно изпълнението на 4-годишния „План за управление на биоразнообразието на кариера „Златна Панега“&rdqu ...

Вижте повече СЕКЦИЯ НОВИНИ
08
05
2018

ТИТАН организира за поредна година зарибяване на река Златна Панега

На 8 май 2018 г. се проведе зарибяването на р. Златна Панега с балканска пъстърва (Salmo trutta fario). Балканската пъстърва е най-ценният и бързо изч ...

Вижте повече СЕКЦИЯ НОВИНИ
20
04
2018

Ежегодно пролетно почистване на река Златна Панега

На 20 април 2018 г. се проведе за пореден път ежегодно пролетно почистване на река Златна Панега. Инициативата е част от добрите практики по проект &b ...

Вижте повече СЕКЦИЯ НОВИНИ

Опазването на околната среда – гаранция за запазване на доверието на заинтересованите страни.

Представянето на компанията в икономически и социален аспект е тясно обвързано с представянето ни по отношение на околната среда. Като се грижим за изпълнението на нашите отговорности по опазването й, ние създаваме устойчиви ценности за нашия бизнес и за всички заинтересовани страни.

ИНВЕСТИЦИИ

„Златна Панега Цимент” АД ежегодно инвестира значителен ресурс в изграждането на нови пречиствателни съоръжения и поддръжката на съществуващите с цел подобряване качеството на околната среда в района на завода.

Направените инвестиции през периода 2011 – 2017 г. позволиха на компанията да намали използването на природни ресурси, да редуцира емисиите на въглероден диоксид, да елиминира и последните източници на неорганизиран прах от производствената площадка.

Всички стари филтри са заменени с нови, инсталирани са нови хибридни филтри на пещите, изградени са водопречиствателни станции и са подменени старите водопроводни и канализационни мрежи. Новоизградената инсталация за селективна некаталитична редукция на емисиите на азотни оксиди от пещи № 4 и 5 започна успешно да работи през 2016 г.

През 2017г. са вложени 2 533 000 лв за подобрения в опазване на околната среда. Приблизително равен дял в разходите, свързани с опазване на околната среда, имат разходите за управление на околната среда (44.1%) и за инвестиции в екологично оборудване(43.9%). В първата група са включени всички разходи за поддръжка на пречиствателните съоръжения, поддържане чистотата на промишлената площадка, разходи за екологичен мониторинг, вкл. такива за калибриране на устройствата за непрекъснат мониторинг на емисиите, разходи за екологични проучвания, одити и т.н. По отношение на инвестициите, през 2017г. преобладават тези, които целят повишаване на количеството на използваните алтернативни горива, поддържане на ниските нива на емисиите на прах и нови анализатори за автоматичен мониторинг на емисиите в атмосферата.

ЕМИСИИ ВЪВ ВЪЗДУХА

Стратегията на Групата ТИТАН за смекчаване на последиците от изменението на климата е насочена към постигането баланс между това да бъдат удовлетворени потребностите на обществото и да бъде ограничено въздействието на въглеродните емисии върху околната среда.

Чрез разработване и производство на нови продукти с по-продължителен и екосъобразен жизнен цикъл и отделяне на минимални количества въглеродни емисии, ние се стремим едновременно към минимизиране на вредите и увеличаване на ползите от нашите дейности за околната среда.

Към момента:

  • Общите и специфични емисии на азотни оксиди са намалели като резултат от въвеждане в експлоатация на системата за редуциране на емисиите на азотни оксиди (SNCR инсталация).
  • Емисиите на прах запазват ниските си нива. Всички организирани източници на прах са снабдени с високо ефективни пречиствателни съоръжения, които редуцират до минимум отделянето на прахови частици в атмосферния въздух.
  • Елиминиран е един от основните източници на неорганизирани емисии в завода – складът за циментов клинкер.
  • Нивата на серни оксиди в отпадъчните газове на пещите остават далеч под нормите за допустими емисии.
  • Средногодишните концентрации на общ органичен въглерод остават на изключително ниски нива. Това се дължи на сравнително постоянния състав на суровините, които се използват през последните години.
  • Емисиите на хлоро- и флуороводород остават значително по-ниски от установените норми за допустими емисии.

Ниските нива на основните замърсители, които се свързват с изгарянето на отпадъци, а именно общ органичен въглерод, диоксини и фурани, хлороводород, флуороводород и тежки метали, на фона на увеличаващия се процент на алтернативни горива в горивната смес, са доказателство за един добре контролиран процес с внимателен подбор на използваните в производството отпадъци.

АЛТЕРНАТИВНИ ГОРИВА И СУРОВИНИ

Циментовото производство е безотпадна технология.

Процесът на производство на цимент е най-подходящ за използване на алтернативни горива и суровини. Това се дължи на високите температури от 2000 °C, окислителна среда и дългото време на престой на газовете от над 5 секунди.

Производството на клинкер е най-подходящият процес, при който могат да бъдат неутрализирани материали със съдържание на тежки метали. Те се свързват в кристалната структура на клинкера и остават там завинаги. Докато произвежда своя продукт „клинкер” при благоприятните производствени условия за употреба на алтернативни горива и суровини, циментовата индустрия играе важна роля при решаването на проблемите на обществото с отпадъците и намалява емисиите на въглероден двуокис, изпускани в атмосферата.

"ГАЕА - Зелена Алтернативна Енергия" ЕАД, е джойн венчър на "ТИТАН Цимент" АД, и Evolution Environmental Group LLC (“E2”), американска компания с дейности в сферата на опазване на околната среда и алтернативната енергия,предлага решения за управление на отпадъци/опазване на околната среда, оползотворяване на отпадъци и производство на алтернативни горива. От 2012 г. до сега ГАЕА премина през фаза на развитие и постоянни подобрения, до достигане на ниво на добре функционираща организация, която с изградената си технология, екип и ноу-хау е способна да постигне високи резултати за циментовата операция.

Чрез работата с алтернативни горива спестихме над 80 000 тона емисии от въглероден диоксид, с което намалихме значително не само собствения си въглероден отпечатък, но и спомогнахме за подобряване състоянието на околната среда в страната като цяло.

Благодарение на промените в структурата на доставяните отпадъци и преобладаващото използване на опаковки и пластмаси се постигнаха съществени подобрения в качеството на инженерното алтернативно гориво.

Успоредно с оптимизацията на доставките и производствения процес се разработиха и пълен набор от процедури, свързани с ежедневната оперативна дейност, осигуряващи по-висока ефективност на дейността и непрекъснат контрол. В края на 2016 г. „ГАЕА – Зелена Алтернативна Енергия’’ ЕАД се сертифицира и с интегрирана система за управление на качеството по стандартите ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS.

Алтернативни горива

Източници на алтернативни горива, които компанията използва:

Стари Гуми– понастоящем „Златна Панега Цимент” АД има две работещи линии за подаване на стари гуми към двете пещи на завода.

RDF(подбрани отпадъчни горива)– това са горива, направени от подбрани отпадъчни материали, като пластмаса, хартия, каучук, текстил, които НЕ МОГАТ да бъдат рециклирани или повторно използвани. Тези материали се нарязват на много малки парченца, хомогенизират се, след което се подават към горелките на пещта.

Биомаса – СО2неутрална. Първият вид биомаса са отпадъчни материали от индустриални процеси, например месокостно брашно от екарисажи и утайки от пречистването на битови води.

Вторият вид биомаса са отпадъчни материали от селското стопанство: оризови люспи, остатъчна дървесина от дърводобив, енергийни култури или бързорастящи дървесни видове, отглеждани на изхабени почви. Енергийните култури са многогодишни, не се нуждаят от торове и пестициди, развиват дълбока коренова система и по този начин подобряват качествата на почвата.

Алтернативни суровини

Това са отпадъчни суровини, използвани като заместител на природни ресурси, от които се произвежда „клинкер” или като добавка към цимента. Отпадъчните суровини заместват природни ресурси, като Са, Si, AlandFe, това са основните съставки на „клинкера”. Добавките към цимента заместват природния гипс с индустриален или подобряват качествата му.

Окалина (добавка Fe)

Дънна пепел (добавка към цимент)

Мокра пепел (добавка към цимент)

Индустриален гипс (добавка към цимент)

Шлака от пещи

1
2
3

УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ

Циментовото производство е свързано с използването на голямо количество вода за охлаждане на горещите газове от пещта, производствените съоръжения както и за оросяване.

С цел подобряване качеството на водата и по-разумната ѝ употреба в „Златна Панега Цимент” АД бяха изградени:

  • нова канализационна мрежа;
  • пречиствателни станции за производствени и битови води;
  • съоръжение за изсушаване на утайката от пречистването на водите;
  • утаителен басейн за дъждовна вода от склада за горива.

В пречиствателната станция за производствени води с цел избягване на загуби, пречистените води се въртят в цикъл като се връщат обратно в производствения процес и свежа вода се подава единствено за допълване.

Благодарение на тристепенното пречистване на битовите води (механично, химично и биологично) показателите на водата на изход от съоръжението са много под допустимите емисионни норми. Пречистените води подлежат на контрол на всеки три месеца от акредитирана лаборатория.

Успехът в управлението на водите е неизбежно свързан с непрекъснати обучения на служителите с цел осъзнаване важността на този ресурс.

Водоноските в завода са снабдени с устройства за пълнене и използване на рециклирана вода за оросяване.

Един от най-важните проекти за управлението на водите е въвеждането на автоматизирано електронно отчитане на потреблението на вода в завода през 2015 г. Новата система обхваща 64 водомера, a преминаването към електронно отчитане се постигна в средата на 2016 г. Контролът върху разхода на вода, добрата поддръжка на ВиК мрежата и на системата за оборотно водоснабдяване доведоха до намаляване на общата консумация на вода и на специфичния разход вода за тон цимент.

Циментовият завод функционира в близост до най-големия карстов извор в България – „Глава Панега”. С цел гарантиране на количеството и качеството на подземните води са въведени специфични методи на добив в кариера Златна Панега, установени са строги правила за работа в кариерата и циментовия завод, извършва се мониторинг за качеството на водата. По химически състав и свойства, водата от извор „Глава Панега” отговаря на изискванията за вода за питейно-битово водоснабдяване.

УПРАВЛЕНИЕ НА КАРИЕРАТА

Компанията следва принципа, че опазването на околната среда и подземните богатства е един непрекъснат процес, който започва с провеждането на откривните работи, самия добив през годините и завършва с последващата техническа и биологическа рекултивация.

По време на разкриването на запасите, се провежда селективно изземване, депониране и последващо съхранение на земно-почвената и скална откривка. Избират се правилните места за депониране, като се цели площите, отредени за насипища, да са във вече нарушени терени и да са разположени относително близко до мястото, предвидено за рекултивация. По този начин не се блокират допълнителни площи, а се използват максимално пълноценно наличните такива.

След селективното депониране на земно-почвената откривка и в случай, че тя няма да се използва в следващите 5 години, компанията провежда мероприятия по затревяването на насипището с цел запазване на репродуктивната му способност до момента, когато ще бъдат използвани тези обеми за биологическа рекултивация.

Селективно депонираната скална откривка се използва за техническа рекултивация, като се цели оптималното възстановяване на ландшафта.

По време на същинската експлоатация на находищата се съблюдават строго изискванията на българското и европейско законодателство по отношение на опазването на земните недра. Правилният избор на система за разработване на находището, спазването на годишните планове за експлоатация, оптималното изземване на полезните изкопаеми с минимални загуби, гарантирането на устойчивостта на откосите и неработните бордове, регулярното водене на отчетност за движение на запасите, нарушените и рекултивирани терени, периодичното замерване на факторите на околната среда – всичко това доказва ангажираността на компанията към околната среда.

Пълноценното изземване на запасите увеличава живота на съществуващите кариери и предотвратява нарушаването на нови терени.

Рекултивацията на работните терени се провежда поетапно. След погасяването на запасите от определен хоризонт следва процес на техническа и биологическа рекултивация. Нашият стремеж е да създадем благоприятни условия за възстановяването на елементите на околната среда в първоначалния им вид и качество за възможно най-кратък период от време.

С техническата рекултивация се стремим да възстановим в оптимална степен първоначалния релеф и да създадем условия за нормално провеждане на биологическата рекултивация.

С биологическата рекултивация целим да възстановим многообразието от тревни и дървесни видове, характерни за района, а заедно с това и ареалите на животинските и птичи видове, които го обитават.

След приключване на засаждането компанията продължава да полага грижи и да наблюдава развитието на дървесните видове.

БИОРАЗНООБРАЗИЕ

„Златна Панега Цимент” АД работи в един от най-красивите и богати на биологично разнообразие карстови райони в България. Това е едновременно и привилегия, и предизвикателство. Вече 50 години фирмата демонстрира успешно съвместяване на добивни и производствени дейности с опазване и възстановяване на биологичното разнообразие. „Златна Панега Цимент” АД има разработен План за управление на биологичното разнообразие, базиран на Насоките за Планове за управление на биоразнообразието на Световния Бизнес Съвет за Устойчиво Развитие (2013 г.) и на документи на IUSN и Европейската комисия.

За да добива необходимите за производството на цимент материали, „Златна Панега Цимент” АД има концесия за две кариери - „Златна Панега” и „Коритна”, като в близост до „Златна Панега” е разположен най-големият карстов извор на Балканския полуостров „Глава Панега”, който попада в НАТУРА 2000.

В момента се експлоатира само кариера „Златна Панега” и част от нея е рекултивирана.

За да се даде по-ясна представа за съществуващата флора и фауна в кариера „Златна Панега”, беше направено екологично проучване през 2009 г. Като резултат от него на територията на кариерата бяха открити различни растителни видове като маймунска орхидея, жълт равнец, есенен спиралник и др. Част от растителните видове, които попадат в действащата кариера, бяха преместени на подходящи места, които няма да се използват в бъдеще.

Едновременно с това на кариера „Златна Панега” през годините бяха засадени хиляди нови фиданки черен бор, ясен, дъб (цер и летен дъб) и др. Фиданките бяха отгледани в разсадника на завода, като видовете бяха подбрани да са местни, типични за региона.

През 2017 г. продължи наблюдението на орнитофауната в района на кариера „Златна Панега’’. Видовото разнообразие остава постоянно и е подобно на това в ненарушени терени с подобни характеристики.

Река Златна Панега 1
Пещера Проходна - Очите на Бога 2
Карлуковски карст 3
ТИТАН по света