Новини
05
07
2019

Посещение на новоназначени инспектори по труда в „Златна Панега Цимент“ АД

На 30 и 31 май по план за обучение на новоназначени инспектори в областните Дирекции “Инспекции по труда“ на ИА “Главна инспекция по ...

Вижте повече СЕКЦИЯ НОВИНИ

Групата ТИТАН представи обновеното си лого

След почти 25 години, ТИТАН обновява логото си. Тази промяна отразява мястото на компанията в света днес и перспективата за развитие по един по-динамичен, по-енергичен и в унисон с времето начин.

Вижте още

Доброто корпоративно управление е предпоставка за постигането на изключителни бизнес резултати и устойчиво развитие. То е важна част от интегрирането на добрите практики във всяка наша дейност. Ние се придържаме към международните и европейски стандарти в тази област.

Златна ПанегаЦимент“ АД етърговско дружество с едностепенна система на управлениеи четиричленен Борд надиректорите, който има следните членове:

Йоанис Панярас - Председател на Борда на директорите

Адамантиос Францис – Изпълнителен директор на дружеството

Лукас Петкидис– Регионален финансов директор за Югоизточна Европа и Източното Средиземноморие

Григориос Дикаиос– Финансов директор TCI


С цел укрепване и подобряване на системата за управление в ТИТАН България са създадени няколко комитета, които работят в различни области:

Комитет по оперативно управление
Дейностите на всички подкомитети, както и участието и напредъка в тези дейности, се разглеждат периодично и под надзора на Комитета по оперативно управление, който осигурява директното разпространение на информация към служителите, както и вземането на бързи решения по ключови въпроси.

Комитет за инвестиции
Основна дейност на този Комитет е да разглежда и подготвя за представяне пред Комитета за инвестиции на Групата ТИТАН всички инвестиционни проекти на „Златна Панега Цимент“ АД.

Комитет по корпоративна социална отговорност (КСО)
В обхвата на Комитета по КСО влизат следните области - здраве и безопасност, развитие на човешките ресурси и ангажираност към служителите, обучение, академични среди, местни професионални училища, околна среда, биологично разнообразие, управление на водите, алтернативни горива, усвояване на средства от ЕС и други донорски фондове за реализирането на дейности по КСО.

Комитет по корпоративни комуникации
Комитетът разработва и развива политики за комуникация с нашите вътрешни и външни заинтересовани страни. Осигурява имплементирането на добри комуникационни практики чрез използването на комуникационни канали с доказана ефективност.

Комитет по доставките
Обхватът на дейността му включва разработването на политики, стандарти и системи за укрепване на имиджа и капацитета на ТИТАН България да управлява и документира отношенията си с изпълнители и доставчици, както и за дейности, свързани с участието на компанията в обществени поръчки, придържайки се към стандартите на ЕС за управление на веригата за доставки.

Комитет по безопасност
Комитетът подпомага стратегически реализацията на осигуряване на безопасни условия на труд в ТИТАН България. Като неразделна част от управленската линия, Комитетът е ангажиран със създаването на ефективни бизнес процеси, които да насърчават всеобхватното прилагане на политиките по безопасност на Грапата ТИТАН.

Комитет по здраве
Основен приоритет в дейностите на този Комитет е прилагането и стриктното спазване на нашите политики по здраве на служителите и заинтересованите страни.

ТИТАН по света