Интегриран годишен доклад за 2022 година

Интегрираният годишен доклад на ТИТАН България 2022 представя финансовите резултати, екологичното и социално представяне на компанията.

Този доклад е оценен от независимо одиторско дружество с ниво “Напреднал” по критериите за комуникиране на напредъка по Глобалния договор на ООН.

Вижте още

ЦИМЕНТ И БЕТОН

От основаването си до днес „ТИТАН Цимент“ АД се е утвърдил в циментовия сектор като производител на висококачествени строителни материали, съчетавайки технически и бизнес умения с внимание и акцент върху опазването и възстановяването на околната среда

Вижте още

Групата ТИТАН извършва своите операции в България чрез ТИТАН България, обединявайки следните компании:

„Златна Панега Цимент” АД - това е юридическото лице, извършващо нашите циментови и бетонови операции. То притежава завод за цимент в село Златна Панега и бетонови възли в четири големи града - София, Пловдив, Стара Загора и Велико Търново.

"Кариери за чакъл и пясък – България" ЕАД- 100% дъщерно дружество на „Златна Панега Цимент” АД, което съвместно с други дружества извършва дейността си в 12 кариери за добив на пясък, чакъл и трошен камък. Компанията самостоятелно притежава концесии за добив на инертни материали в район Кремиковци – Столична община и в община Сливница, както и разрешително за добив на чакъл и пясък от река Дунав в община Пиргово.

"ГАЕА - Зелена Алтернативна Енергия" ЕАД – създадена през 2011 г., ГАЕА е дъщерно дружество на Групата ТИТАН. Благодарение на успешната си дейност ГАЕА създаде новаторски услуги в управлението на отпадъците, използването на материали и производството на алтернативни горива. На територията на завод Златна Панега компанията разполага с инсталация за производство на инженерно гориво (PEF), което се използва като алтернативно гориво в пещите.

ТИТАН по света