Групата ТИТАН представи обновеното си лого

След почти 25 години, ТИТАН обновява логото си. Тази промяна отразява мястото на компанията в света днес и перспективата за развитие по един по-динамичен, по-енергичен и в унисон с времето начин.

Вижте още

Групата ТИТАН извършва своите операции в България чрез следните компании:

„Златна Панега Цимент” АД - това е юридическото лице, извършващо нашите циментови и бетонови операции. То притежава завод за цимент в село Златна Панега и бетонови възли в четири големи града - София, Пловдив, Стара Загора и Велико Търново.

"Кариери за чакъл и пясък – България" ЕАД- 100% дъщерно дружество на „Златна Панега Цимент” АД, което съвместно с други дружества извършва дейността си в 12 кариери за добив на пясък, чакъл и трошен камък. Компанията самостоятелно притежава концесии за добив на инертни материали в район Кремиковци – Столична община и в община Сливница, както и разрешително за добив на чакъл и пясък от река Дунав в община Пиргово.

"ГАЕА - Зелена Алтернативна Енергия" ЕАД – създадена през 2011 г., ГАЕА е дъщерно дружество на Групата ТИТАН. Благодарение на успешната си дейност ГАЕА създаде новаторски услуги в управлението на отпадъците, използването на материали и производството на алтернативни горива. На територията на завод Златна Панега компанията разполага с инсталация за производство на инженерно гориво (PEF), което се използва като алтернативно гориво в пещите.

ТИТАН по света