Групата ТИТАН представи обновеното си лого

След почти 25 години, ТИТАН обновява логото си. Тази промяна отразява мястото на компанията в света днес и перспективата за развитие по един по-динамичен, по-енергичен и в унисон с времето начин.

Вижте още

Етичен кодекс - пълен текст

Нашата водеща цел е да се развиваме като мултирегионален, вертикално интегриран производител на цимент, съчетаващ предприемачески дух и оперативно съвършенство по отношение на хората, обществото и околната среда.

Вижте още

Още от самото си основаване през 1902 г. „ТИТАН Цимент“ АД се ръководи от вярването, че бизнесът може да съчетава конкуренцията и продуктивността с етичните принципи и чувствителността към нуждите на обществото.

В ТИТАН Златна Панега, подобно на всички останали дъщерни дружества на Групата ТИТАН, изцяло сме се посветили да следваме принципите и ценностите на компанията и ежедневно да изпълняваме дейностите си в съответствие с Етичния кодекс на Групата.

"Развитието на Групата ТИТАН през последните десетилетия ни преведе през географски и културни граници, но въпреки това основните ценности, установени от нашите предшественици, продължават да живеят, за да ни направляват в постоянно променящата се среда. В контекста на нашето развитие, е наложително да дадем ясни насоки по отношение на правилното бизнес и етично поведение на хората, които ни представляват, изпълнявайки ежедневните си задължения в много части на света. Нашият мултирегионален бизнес модел ни позволява да разчитаме на местния мениджмънт, за да обслужваме максимално добре нуждите на всички заинтересовани страни като отдаваме дължимото признание на местните култури. Тази свобода обаче изисква от служителите да работят на най-високо ниво на прозрачност, честност, почтеност и отговорно поведение при управлението и вземането на решения. Имайки предвид тези принципи, ние си поставяме за цел да установим общи ръководни насоки, които да са същината на етичното бизнес поведение на цялата Група.

С този Етичен кодекс ние декларираме принципи на работа, които да помогнат на всеки от нас да разбере какво се очаква от него при изпълнение на ежедневните му задачи. Те не са изчерпателни, а и повечето компании в Групата вече са въвели подробни процедури и системи, за да отговорят на местните изисквания. Когато има някакво съмнение или когато сме изправени пред необичайни обстоятелства, ние винаги трябва да търсим второ квалифицирано мнение. Всички трябва да гледат на този Кодекс като на ангажимент на Ръководството на Групата и на всички служители за постигане на отлични резултати чрез начина, по който правим бизнес, като се придържаме към най-високите стандарти на корпоративна и социална отговорност. Предпоставка за нашия ангажимент към тези принципи и ценности е да заделим време, за да прочетем внимателно Етичния кодекс, да разгледаме нашите действия в светлината на неговите насоки и да гарантираме, че той е напълно разбран и изпълняван от всички нас, служителите на ТИТАН. Максимално според възможностите си, ние също така ще използваме влиянието си, за да популяризираме принципи на Кодекса сред нашите подизпълнители, доставчици и бизнес партньори. Вашата подкрепа е от съществено значение, за да превърнем този Кодекс в ключов инструмент за насърчаване благосъстоянието на нашите предприятия и на всички служители. “

Д. Папалексопулос
Главен изпълнителен директор на Групата ТИТАН

Политика за борба с подкупите и корупцията

Нашата политика за борба с подкупите и корупцията има за цел да гарантира спазването на съответните правила, които забраняват подкупи и корупция. Тези правила се прилагат спрямо всички служители на Групата ТИТАН, представители и сътрудници, всички от които се очаква да спазват винаги най-високите стандарти за професионално и лично поведение.

Като разглежда редица въпроси, свързани с подкупите и корупцията, нашата политика зачита изискванията на всички приложими закони и следва световните стандарти на Групата ТИТАН.
ТИТАН спазва всички закони против подкупи, включително американския Закон срещу корупционните практики в чужбина, Законът на Великобритания срещу подкупите, както и местните закони във всяка държава, в която развива бизнес.

Нашата политика за борба с подкупите и корупцията въвежда допълнително и принцип за работа с доставчици, изпълнители или други свързани лица, като се стимулира доброволно наред с договорните си ангажименти, да декларират, че се придържат към съответните разпоредби за борба с подкупите и корупцията. В случаите, където е приложимо, различните доставчици, изпълнители или други свързани лица биват запознати с политиката за борба с подкупите и корупцията преди инкорпорирането на относимите разпоредби в конкретните договори.

Политика за спазване на законодателството в областта на конкуренцията

Нашата политика и насоки за спазване на законодателството в областта на конкуренцията имат за цел да осигурят спазването на законите за конкуренцията във всяка една държава, в която работим. Политиката и насоките възлагат отговорност на всички бизнес звена и юридически лица, контролирани или управлявани от Групата ТИТАН, както и на всеки служител на ТИТАН, да се отнася справедливо, еднакво и открито към всички клиенти и доставчици.

Политиката насочва служителите през основните принципи на законодателството в областта на конкуренцията и помага да се намерят решения там, където могат да възникнат съответни проблеми. В допълнение към това, се предоставят и няколко насоки, които дават общ преглед на основните разпоредби на законодателството в областта на конкуренцията и посочват видовете поведение, които могат да доведат до антитръст проблеми. От служителите на ТИТАН също се изисква да получат експертни съвети, когато са изправени пред проблеми, свързани със законодателството в областта на конкуренцията или когато се съмняват в спазването им.

Политика за корпоративна социална отговорност (КСО)

Нашата политика за корпоративна социална отговорност (КСО) установява рамка за преследване на нашите бизнес цели по социално отговорен начин и допринася за благосъстоянието на нашите служители и техните семейства, устойчивостта на общностите, в които работим, и обществото като цяло.

КСО е основна ценност на ТИТАН и нашият ангажимент да оказваме положително въздействие върху света около нас надхвърля законовите и регулаторни норми. Нашата политика цели също да добави стойност към нашия бизнес чрез насърчаване на добри бизнес практики, повишаване на репутацията ни, укрепване на лиценза ни за работа и подобряване на нашата конкурентоспособност.

Ние се стремим активно и непрекъснато да се подобряваме в тази област и да се приспособяваме към постоянно променящата се бизнес и социална среда, като създаваме устойчива стойност за всички. От съществено значение за това е изслушването, ангажирането, общуването и изграждането на взаимно доверие с нашите заинтересовани страни.

Политика за опазване на околната среда

Нашата политика за опазване на околната среда отразява нашия ангажимент за устойчиво развитие и нашия подход към справяне с предизвикателствата и възможностите на изменението на климата.

Основните елементи на нашата екологична политика включват: оценка на въздействието, рехабилитация на кариери, защита на местното биоразнообразие, опазване и управление на водните ресурси, оползотворяване на ресурси и управление на отпадъците, създаване на екологично отговорна култура с нашите бизнес партньори и включване на нововъведения в нашата стратегия.
Политиката обхваща и нашите приоритети съгласно Стратегията за смекчаване на изменението на климата, а именно: енергийна ефективност, съвместна обработка на алтернативни горива и суровини, продуктови иновации и нови технологии, и оценка на рисковете и възможностите по веригата на стойността.

Политиката определя отговорностите за околната среда на всички бизнес звена и юридически лица, контролирани или управлявани от Групата ТИТАН, както и от всеки служител на ТИТАН.

Политика за правата на човека

Нашата политика за правата на човека поставя рамката за защита и насърчаване на правата на човека както в нашата бизнес дейност, така и в други сфери, в които упражняваме влияние.

Зачитането на правата на човека е една от основните ценности на ТИТАН, залегнала и в нашия Етичен кодекс. Нашата политика се ръководи от принципите на Всеобщата декларация за правата на човека, Международния пакт за граждански и политически права и Международния пакт за икономически, социални и културни права.

Тази политика се отнася до всички служители на Групата ТИТАН, като целта е да се повиши осведомеността им по въпросите, свързани с човешките права, и да се гарантира ангажираност на всички служители на ТИТАН, в цялата Група, към защитата на човешките права. Принципите на политиката също се очаква да бъдат прилагани от свързаните с ТИТАН лица и бизнес партньорите, като изпълнители и доставчици, като за тази цел те биват запознавани с политиката при установяване на отношения с ТИТАН.

Политика за здраве и безопасност

Нашата политика за здраве и безопасност има за цел да постигне здравословна работна среда без инциденти, наранявания и инциденти за всички наши преки и непреки служители. Тя е приведена в съответствие с всички приложими закони и директиви в държавите, в които ТИТАН развива дейност.

В ТИТАН здравето и безопасността се управляват като интегрирана система от цели с ясни задължения и отговорности. Нашата цел е непрекъснато да подобряваме и създаваме среда, в която всеки служител на ТИТАН е отговорен за своята безопасност и за и безопасността на своите колеги. Политиката за здраве и безопасност на ТИТАН (професионална) също включва споделяне на ноу-хау със заинтересовани страни, доставчици, изпълнители и трети страни, за да приемат подобни политики за здраве и безопасност.

Политика на санкциите

Нашата политика за санкциите има за цел да осигури спазване на санкционното законодателство във всяка юрисдикция на Групата ТИТАН.

Нашето международно присъствие като Група ни задължава да се съобразяваме с всички санкции, администрирани или наложени от международни организации или съответните национални органи. При такива обстоятелства се очаква Групата да внедри и поддържа адекватни системи и контрол, за да осигури съответствие.

Нашата политика включва практическо ръководство и списък с най-добрите практики по въпроси, включително кога да се извършва надлежна проверка, проверка на асоциирани страни, обучение и одиторски следи и водене на документация.

Политика за подаване на сигнали за нередности

Нашата политика за подаване на сигнали за нередности има за цел да ръководи текущите ни усилия за насърчаване и укрепване на етично поведение, вече заложено в нашата култура на работа. Тя установява рамката за докладване на инциденти, свързани с работата, които представляват или могат да представляват нарушение на нашите корпоративни ценности и политики или отмъщение срещу всяко лице в Групата ТИТАН.

Целта на политиката е:

1. Да насърчава добросъвестното докладване на инциденти;

2. Да предоставя насоки как да се правят доклади;

и

3. Да осигурява комфорт на докладващите лица, че техните доклади ще бъдат взети насериозно и ще бъдат третирани с поверителност, без страх от отмъщение.

Политиката се прилага за всички служители на Групата ТИТАН в целия свят, независимо от правното основание на работните отношения и длъжността или функцията на служителя. Трети страни, които имат постоянни професионални взаимоотношения с ТИТАН, също могат да разчитат на тази Политика за докладване на инциденти.

Политиката се поддържа от ТИТАН EthicsPoint - платформа, в която служителите от всяка държава могат да докладват поверително въпроси, свързани с работата, по телефон или онлайн. Пускането на тази обща платформа в Групата засилва усилията ни за насърчаване на култура на почтеност и етично поведение във всички наши бизнес единици, като същевременно укрепва способността ни да наблюдаваме неспазването на политиките на ТИТАН.


Подай сигнал


Допълнение Б - България "Златна Панега Цимент" АД

ТИТАН по света