Интегриран годишен доклад за 2022 година

Интегрираният годишен доклад на ТИТАН България 2022 представя финансовите резултати, екологичното и социално представяне на компанията.

Този доклад е оценен от независимо одиторско дружество с ниво “Напреднал” по критериите за комуникиране на напредъка по Глобалния договор на ООН.

Вижте още

ЦИМЕНТ И БЕТОН

От основаването си до днес „ТИТАН Цимент“ АД се е утвърдил в циментовия сектор като производител на висококачествени строителни материали, съчетавайки технически и бизнес умения с внимание и акцент върху опазването и възстановяването на околната среда

Вижте още

Наред с внедряването на най-добрите технологични практики, грижата за опазване и възстановяване на околната среда, социалната ангажираност и влаганите усилия в посока безопасни и здравословни условия на труд, ТИТАН България винаги е била компания, отворена към иновативни решения и проекти.

В тази връзка през м. декември 2015 г., след преминаването на лицензионна процедура към Комисията за енергийно и водно регулиране, „Златна Панега Цимент“ АД получи Лицензия за търговия с електрическа енергия. Начинанието допълва основната дейност на дружеството, като не само му осигурява алтернативна възможност за директна покупка на електрическа енергия за собствени нужди, но му позволява и да извършва трансгранични сделки с електрическа енергия за базовото потребление на заводите на Групата ТИТАН в целия регион.

В резултат на усилена работа, отговорно отношение и професионализъм, само година след придобиването на Лицензия за търговия с електрическа енергия, Комисията за енергийно и водно регулиране я допълни с правата и задълженията на „Координатор на стандартна балансираща група“.

Така компанията разшири обхвата на дейността си в електроенергийния сектор, което ще спомогне за по-независимата ѝ и сигурна позиция като участник на пазара с електрическа енергия.

От м. септември 2016г. „Златна Панега Цимент“ АД успешно търгува на Българската независима енергийна борса, като реализира обеми на покупки и продажби, с което допринася за по-ефективно управление на енергийната консумация и намаляване в частта разходи за електрическа енергия.

ТИТАН по света