ВЪВЕДЕНИЕ

От основаването си през 1902 г. „ТИТАН Цимент“ АД се ръководи от убеждението, че бизнесът може да комбинира конкурентоспособността и ефективността с етични принципи и чувствителност към нуждите на обществото. Нашата водеща цел е да се развиваме като мултирегионален, вертикално интегриран производител на цимент, съчетаващ предприемачески дух и оперативно съвършенство по отношение на хората, обществото и околната среда. Постигането на тази цел изисква рамка от установени принципи и ценности, които да определят нашето ежедневно поведение и практика. Тази рамка изрично определя нашите отговорности към всички засегнати лица – пряко или непряко – от нашата дейност. Нашите действия отразяват ангажиментите ни към нашите акционери.

1. Към нашите акционери: Ние се стремим да гарантираме достатъчна възвръщаемост на капитала им, да защитаваме инвестициите им и да бъдем прозрачни във всички наши сделки.

2. Към нашите клиенти: Ние правим всичко възможно, за да предлагаме качествени продукти и услуги при конкурентни условия, съобразени с нуждите на нашите клиенти и подкрепени от необходимия технологичен, екологичен и търговски опит.

3. Към нашите служители: Нашите работници и служители са нашия най-ценен ресурс. Зачитането на човешките им права, осигуряването на безопасни, открити, недискриминационни, съобразени с потребностите им добри условия на труд, както и акцентът върху развитието на служителите са от съществено значение, за постигaне на целите на Група ТИТАН.

4. Към нашите бизнес партньори: Ние вярваме във взаимноизгодните отношения с нашите изпълнители и доставчици и сме ангажирани да насърчаваме отговорни практики за управление на веригата за доставки.

5. Към обществото: Ние сме убедени, че социално отговорните предприятия допринасят за просперитета и напредъка на обществото като цяло. Нашият ангажимент към корпоративната социална отговорност и устойчивото развитие е неразделна част от нашата водеща цел.

Тъй като дейността на ТИТАН се разширява в множество региони, така възниква и нуждата от разпространение на принципите и ценностите, които са ръководили компанията през цялата й история. Ние възприемаме принципите и ценностите на други култури, интегрирани в нашата дейност, а също така съвместните ни действия трябва да се ръководят от основния набор от принципи и ценности, залегнали в този Етичен кодекс. Нашият ангажимент към тези принципи и ценности трябва да бъде осигуряван от ежедневното поведение на всички членове на Група ТИТАН. Ние всички сме длъжни да работим с почтеност, прозрачност и отговорност във всичко, което правим.

ОБХВАТ

Наша колективна отговорност е да се гарантира, че основните ценности на ТИТАН се споделят от всички служители, изпълнители и доставчици на Групата. Това включва, хората които работят на непълно работно време или на срочни или временни договори, както и всички служители, представители и агенти. Всички работни звена в цялата Група трябва да се придържат към тези ценности и принципи.

Този Кодекс е декларация за основни работни практики и е съставен, за да се установят ясни насоки за ежедневното ни бизнес и етично поведение. Кодексът не е изчерпателен, тъй като много отделни фирми в рамките на Група ТИТАН са въвели и прилагат политики и подробни процедури, за да отговорят на техните местни изисквания. Очаква се обаче всички местни политики да се придържат към Кодекса. Във всеки конкретен случай на придобиване на нова компания от Групата, възможно най-бързо се създават конкретни практически програми , за да се гарантира пълната комуникация и разбиране на правилата и принципите, залегнали в Кодекса.

Важно е всеки от нас да има ясно разбиране за това, което се очаква да бъде нашето бизнес поведение, както и за последствията от всяко евентуално неспазване.

КОРПОРАТИВНИ ЦЕННОСТИ

ПОЧТЕНОСТ

 • Етични бизнес практики
 • Прозрачност
 • Директна и открита комуникация

НОУ-ХАУ

 • Повишаване на нашата база от знания
 • Професионализъм във всяка дейност
 • Съвършенство в ключовите компетенции

СТОЙНОСТ ЗА КЛИЕНТА

 • Предвиждане и удоволетворяване потребностите на клиента
 • Иновативни решения
 • Високо качество на продуктите и услугите

ПОСТИГАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ

 • Стойност за акционерите
 • Ясни цели
 • Високи стандарти

НЕПРЕКЪСНАТО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ

 • Учеща се организация
 • Желание за промяна
 • Посрещане на предизвикателствата

КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

 • Безопасността на първо място
 • Устойчиво развитие
 • Ангажираност към заинтересованите страни

В контекста на нашите ценности, ние възпитаваме култура на колективна амбиция и сътрудничество, като същевременно насърчаваме личната отговорност за постигането на общата цел. В същото време ние държим на взаимното доверие и уважение помежду си.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА РАБОТА

Съответствие
Както нашите корпоративни ценности формират основата, върху която ние извършваме бизнес в световен мащаб, така спазването на приложимото законодателство и подзаконовите актове във всяка страна, където работим, е основен принцип, който трябва да бъде следван от всички служители и бизнес партньори на Групата ТИТАН. Също така ТИТАН е поела конкретни ангажименти, породени от приобщеността й към международни инициативи като Глобалния договор на ООН, Световния бизнес съвет за устойчиво развитие (WBCSD) и Инициативата за устойчиво развитие на циментовата индустрия (CSI). Ние сме ангажирани да спазваме и популяризираме водещи принципи като: защита на правата на човека, премахване на принудителния труд, премахване на дискриминацията в трудовата сфера, устойчивост на околната среда, развитие на ангажираността на заинтересованите страни и др.

Освен спазване на приложимото законодателство и подзаконови актове, от всички нас се изисква изцяло да спазваме политиките и процедурите, установени както от Групата, така и от компанията. По-конкретно, от нас се изисква да изпълняваме задълженията си с честност, почтеност и отговорност и да работим съобразно най-високите стандарти за бизнес поведение.

Права на човека
Ние сме ангажирани със защитата и развитието на правата на човека, както те са определени във Всеобщата декларация за правата на човека (UNDHR)* и в конвенциите на Международната организация на труда**. В тази рамка, ние се стремим да насърчаваме зачитането на правата на човека в областите
на нашето въздействие, включително: зачитане свободата на сдружаване, зачитане на различията, осигуряване на равни възможности за всички и премахване на всякакъв вид дискриминация, както и разглеждане на въпроси, свързани с правата на човека при инвестиционни решения.
Мениджърите на ТИТАН, трябва да се водят, от поeтите от нас ангажименти в областта на правата на човека, както при определяне на политиките, така и в практиката, при взаимоотношенията си със служители, изпълнители, клиенти и доставчици.

* 1948 г. Декларация на ООН ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА
** 1999 г. Конвенция на МОТ № 182 за най-тежките форми на детски труд, Конвенция на МОТ № 138 относно минималната възраст за приемане на работа, 1948 г. Конвенция относно свободата на сдружаване и защитата на правото на организиране.

Здраве и безопасност
Защитата на здравето и безопасността на нашите преки и непреки служители във всички наши работни места е най-високия приоритет на Групата. Следователно, Групата спазва, като минимум, цялото приложимо законодателство. Нашите служители и изпълнители са длъжни да спазват политиките и стандартите за здравословни и безопасни условия на труд, определени от Групата, както те са отразени в местните наръчници по политиката за безопасност. Те съдържат не само задължителните законови изисквания, но и най-добрите индустриални практики, като осигуряват всички компании на Група ТИТАН да гарантират здравословни и безопасни условия на работното място и да полагат дължимата грижа за клиентите и посетителите в нашите обекти. Чрез системен подход, ние се стремим непрекъснато да подобряваме работата си върху безопасността, достигайки до нашата визия за здравословна работна среда, без
наранявания, злополуки и инциденти.

Устойчив растеж
Ние сме поели ангажимент за създаване на стойностни продукти и осигуряване на устойчив растеж, интегрирайки човешки, екологични и социални елементи в нашите бизнес решения. Целта ни е да се минимизира вредното въздействие от нашата дейност върху околната среда и районите, в които работим, както и да допринасяме за благосъстоянието на служителите, техните семейства, съседните общини и обществото като цяло. Така нашата визия за КСО (Корпоративна социална отговорност) е: „Да следваме винаги бизнес целите си и да създаваме стойност по етичен и социално отговорен начин, като свеждаме до минимум следите, които оставяме и полагаме усилия да правим повече добро.“

Околна среда
Смекчаването и намаляването на въздействието върху околната среда, произтичащо от нашата работа и стопанска дейност, представлява един от основните ангажименти на Група ТИТАН. Политиката на ТИТАН по отношение на околната среда акцентира върху продължаващото подобряване на управлението на околната среда и върху разработване на инициативи за запазване на природната среда и качеството на живот в районите, където са разположени нашите обекти. Ние сме ангажирани за пълно спазване на всички екологични закони и подзаконови актове, включително получаване и поддържане на всички разрешения и одобрения, необходими за нашия бизнес, правилно боравене, съхранение и обезвреждане на контролираните материали и на своевременното и точно представяне на изискваните доклади в съответните държавни агенции.

Лоялна конкуренция
Ние сме ангажирани да гарантираме, че дейността на Група ТИТАН се извършва в рамките на лоялната конкуренция и в строго съответствие с всички приложими закони и разпоредби в различните държави, където Групата работи. Програмите за обучение и съответствие следва да бъдат провеждани периодично във всички страни, в които Групата оперира. Това е необходимо, за да се гарантира, че всички световни дейности на Групата се осъществяват в рамките на лоялната конкуренция и че всички ръководители от Групата, участващи в търговията, добре познават приложимото законодателство в страните, където се конкурират.
Нарушаването на законодателството за конкуренцията излага компаниите от Групата на опасността от сериозни финансови санкции и увреждане на репутацията, които могат да имат сериозни последствия за цялата Група. Освен това, служител, който е отговорен за такова нарушение, може да подлежи на гражданска и наказателна отговорност в съответствие с приложимите закони, както и да бъде прекратено трудовото му/й правоотношение с Групата. Следователно, когато има някакво съмнение относно законосъобразността на каквато и да е връзка, договор, търговска практика или дейност, всички служители се насърчават да се консултират с местния правен отдел и/или с този на Групата.

Подкуп и корупция
Всички сделки на Групата трябва да се извършват законно и етично в съответствие с всички приложими закони и подзаконови актове, като винаги трябва да се спазва Конвенцията на ООН срещу корупцията (UNCAC) . Служители или представители на ТИТАН не трябва да предлагат, да предоставят, да приемат, или обещават, пряко или непряко, каквато и да е незаконна финансова или друга облага на публични и/или частни длъжностни лица с цел получаване на каквото и да е благоприятно третиране или бизнес предимство. Служител или сътрудник, който даде подкуп при изпълнение на задълженията си, може да подлежи на гражданска и наказателна отговорност в съответствие с приложимите закони,както и да бъде прекратено трудовото му/й правоотношение.

Подаръци и дарения
На нас ни се забранява предлагането, искането или приемането на подаръци, дарения в брой или под друга форма, както и каквито и да са облаги, свързани с изпълнението на нашите задължения. Ние можем да приемаме само непарични подаръци с незначителна стойност, произтичащи от обичайните бизнес практики. Дарения от името на фирмата се разрешават единствено при ограниченията на местните закони и при пълна прозрачност.

Търгуване с вътрешна информация
Служителите с достъп до вътрешна информация, която може да повлияе на цената на акциите или на други финансови инструменти на която и да е компания от Групата, регистрирана на фондовата борса, трябва да пазят поверителността на тази информация. Съответно, те са длъжни да се въздържат от извършването на каквато и да е сделка с такива акции, независимо дали е за тяхна сметка или за сметка на трето лице, възползвайки се от вътрешната информация. Най-общо, те трябва изцяло да спазват приложимите закони за търгуване с вътрешна информация. Поради тази причина, всички тези служители са задължени да са запознати със и да спазват приложимите закони и подзаконови актове, като подписват и съответна специална декларация.

Конфликт на интереси
От нас се очаква да вземаме бизнес решения, базирани на най-добрите интереси на Група ТИТАН като цяло, а не на каквито и да са лични интереси, взаимоотношения или облаги. Служителите трябва да се въздържат от всяка стопанска дейност, в която частни интереси биха им попречили да вземат обективно решение. В ситуации, когато личните интереси на служителя може да са в конфликт с интересите на Група ТИТАН, ние очакваме той да ги разкрие изцяло пред прякото си ръководство, което от своя страна трябва да осигури подходящо решение. Личен интерес на служителя включва такъв с „тясно свързани“ лица, като например роднини по права линия, роднини по сватовство, близки лични приятели и т.н., или с юридически лица, най-общо.

Отношения с клиенти и доставчици
Нашите отношения с клиенти и доставчици трябва да се основават на доверие, взаимно уважение, справедливост и честност, гарантирайки по този начин дългосрочно сътрудничество. Ние се ангажираме да предоставяме продукти и услуги с най-високо качество чрез използване на всички ресурси на технологиите, научните изследвания и съвременните методи на работа и в пълно съответствие с приложимите закони, отнасящи се до здравето и безопасността и други изисквания към продуктите. Нашите доставчици се очаква да бъдат движени от качеството, да бъдат иновативни и ефективни и да работят в съответствие с приложимите закони и подзаконови актове.

Връзки с обществото
Ние се ангажираме да се гарантира съпричастност, сътрудничество и добросъседски отношения с местната общественост във всички райони, в които има обекти на Групата. Този ангажимент е непрекъснато развиващо се начинание, което приема различни форми в зависимост от местните култури и условия. Той се фокусира главно върху приноса на ноу-хау, опит, техническа и финансова подкрепа за инициативи и действия, които насърчават образованието и обучението. Опазването на околната среда и насърчаването на здравето и безопасността са в центъра на нашия ангажимент за изпълнение на бизнес целите ни и постигане на устойчивост в дългосрочен план.

Взаимоотношения със служителите
Взаимоотношенията със служителите в рамките на Групата се основават на взаимно доверие, разбиране, честност и открито общуване. Нашите практики за наемане на работа и заетост съответстват, като минимум, на всички приложими закони и разпоредби и винаги зачитат основните принципи, както са определени в Декларацията на Международната организация на труда (МОТ) за основните права на работното място. Ние сме твърдо ангажирани в изпълнението на всички национални и международни правила, предназначени да гарантират защитата на правата на човека на работното място. Ние се придържаме към принципа на равните възможности за нашите служители по отношение на наемане, заплащане и кариерно развитие, независимо от техния пол, етнически произход, раса, религия, сексуална ориентация или какъвто и да е друг признак, защитен от приложимото законодателство. Ние сме ангажирани да осигуряваме уважаваща и приобщаваща работна среда, в която се зачитат различните идеи, гледни точки и убеждения. Наред с този ангажимент, ние не толерираме тормоз от какъвто и да е вид.

Общуване
Отговорното, навременно и подходящо общуване е от съществено значение за всяка стопанска дейност. Ние сме ангажирани към отворено, прозрачно, безпристрастно и навременно общуване с нашите служители, акционери и други заинтересовани страни, с оглед изграждане на дългосрочни отношения, основани на взаимно доверие. Ние се стремим да се вслушваме и да сме ангажирани към заинтересованите лица. Всичките ни връзки с медиите по корпоративни въпроси следва да бъдат координирани с определените за това лица.

Поверителност
Цялата поверителна бизнес информация на Група ТИТАН трябва да бъде защитена. Поверителната информация включва цялата непублична стратегическа, финансова и техническа или бизнес информация, като, но не ограничено до, административен ред и процедури, организационни въпроси, техническо ноу-хау, бизнес и финансови планове, разходи, разработване на продукти, служители, клиенти, доставчици, маркетинг, продажби и цени. Това важи и за личните данни на служителите, както и за документи и информация, предоставени на Групата от трети страни. Използването или разкриването на този вид информация, освен в случаите, когато това е разрешено или се изисква от закона, е забранено. Поверителна информация може да бъде разкрита само ако се изисква от закона или е разрешено по бизнес причини. Във всички тези случаи, служителите трябва да информират лицето, отговорно за поверителната информация и местния правен отдел, за да бъде разрешено каквото и да е разкриване. От всички външни лица, които получават такава информация, ще се изисква да подпишат споразумение за поверителност. Всички служители, които използват ИТ системи, трябва да обърнат специално внимание на ИТ аспектите на поверителността, като защита на данните и сигурност на данните.

Активи на Групата
Активите и ресурсите на Групата трябва да се използват само за определените бизнес цели и по надлежен начин. Активите включват както материални (помещения, оборудване, финансови услуги, компютърен хардуер и софтуер, мебели, и др.), така и нематериални (търговски тайни, патенти, търговски марки, интелектуална собственост, информация и др.) активи и активи на трети лица. От нас се очаква да обръщаме специално внимание върху избягването на загуби, щети, ненужни разходи или злоупотреби с активите на Групата.

Финансово и нефинансово отчитане
Консолидираните финансови отчети на Групата се изготвят в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (МСФО). Счетоводната и финансовата информация, предоставена от всяка компания от Групата, трябва да съответства на политиките за отчитане на ТИТАН, както и на общоприетите приложими счетоводни принципи, стандарти и разпоредби.
Финансовата и нефинансовата информация трябва да бъде завеждана и отчитана точно, обективно и своевременно. Документацията за тази информация трябва да се поддържа в съответствие с политиките на Групата.
Освен това, ние считаме, че нефинансовите отчети са особено важен инструмент за диалог и ангажимент между заинтересованите страни и поемаме задължението да докладваме редовно относно нашите нефинансови резултати, следвайки международните стандарти и добри практики, така че да се гарантира прозрачност и да се изгражда доверие с всички заинтересовани страни.

ПРИЛАГАНЕ И НАРУШЕНИЯ НА КОДЕКСА ЗА ПОВЕДЕНИЕ

Прилагане
Всяка компания от Групата ТИТАН е отговорна за прилагането на Кодекса. Мениджърите са отговорни да запознаят с Кодекса своите подчинени и да гарантират, че той се разбира и спазва. Съблюдаването на Кодекса е отговорност на всеки и никой не може да оправдае неетичен акт, твърдейки, че той е бил разпореден от някой на по-висока длъжност. Всички служители трябва да се запознати със съдържанието на Кодекса и са отговорни за спазването на неговите правила и принципи. Предлага се подкрепа и подробно запознаване, когато е необходимо, с цел да се осигури пълното разбиране на правилата и принципите, залегнали в Кодекса. Когато има неяснота или съмнение, служителите трябва да търсят разяснения от прекия си началник, прякото ръководство или местния правен отдел.Всички служители трябва да подпишат формуляр Потвърждение, приложен към настоящия Кодекс или към съответния Наръчник на служителя на компанията, който се връща в местния отдел „Човешки ресурси“.

Нарушения
Всеки служител, който нарушава Кодекса, може да подлежи на административни или дисциплинарни наказания, включително прекратяване на трудовото правоотношение, в зависимост от местните закони и разпоредби. Когато деянието е и в нарушение на закона, служителят може да подлежи и на наказателно преследване по силата на гражданското и наказателното право.

Подаване на сигнали
Служители, които са действително обезпокоени по въпроси, за които смятат, че могат да нарушават Кодекса, се насърчават да потърсят съвет от непосредствения си ръководител, прякото ръководство или местния правен отдел. Те може също така да подадат сигнал по телефонната линия за поверителни разговори, до стартираната в Гърция „Гореща линия“ във вътрешната мрежа или до съответната интернет-базирана комуникационна линия, „EthicsPoint“, създадена в САЩ. След това, сигналът, който може да бъде подаден анонимно, се разследва надлежно и се третира по ред, който да гарантира поверителността и неразкриване името на лицето, което е подало сигнала, освен ако това не се изисква от закона. Политиката и инструкциите за използване на Горещата линия могат да бъдат намерени в местната вътрешна мрежа на ТИТАН.
Достъп до „Ethics Point“.
ТИТАН няма да толерира каквото и да е отмъщение или действия срещу всеки служител за подаване на подобни сигнали.

Вашето мнение е от значение
На всички онези, с които си сътрудничим, с настоящото бихме искали да напомним, че живеем в един бързо променящ се свят, към който ние трябва непрекъснато да се приспособяваме. Колкото по-бързо се приспособяваме, толкова по-голям ще бъде нашият принос за напредъка, а нашите усилия – по-ефективни, както това се демонстрира от нашите ангажименти към Корпоративната социална отговорност и устойчивото развитие. В контекста на непрекъсната самооценка и самоусъвършенстване, ние приветстваме всяка обратна връзка от вас, groupcodeofconduct@titan.gr) и обещаваме да разглеждаме доброжелателно всяко препоръчано подобрение.

ТИТАН по света