Проект “Повишаване на екологичното обществено съзнание чрез образование за устойчиво развитие и доброволчески био-мониторинг на река Златна панега - Осинови река”

30.09.2016

Проект “Повишаване на екологичното обществено съзнание чрез образование за устойчиво развитие и доброволчески био-мониторинг на река Златна панега - Осинови река” се изпълнява от Регионален екологичен център за централна и Източна Европа – клон България, с партньори Златна Панега Цимент АД, Регионален исторически музей, Професионална гимназия за селско стопанство „Сергей Румянцев“ и Офис за околна среда и обществено здраве, Кйос, Исландия. Предоставената безвъзмездна помощ е в размер от 20 804 евро, а общата стойност на проекта възлиза на 21 702 евро. В резултат от проекта беше създадена пилотна образователна програма за повишаване на осведомеността относно екологичното състояние на реките, разположени в близост до промишлени предприятия, чрез включването на ученици в доброволен мониторинг и опазващи дейности, използването на нови форми на сътрудничество на местно равнище. Създадена беше интернет страница http://adopttheriver.eu/, в която ще бъдат регистрирани резултатите от доброволческия мониторинг.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Програма BG03 „Биологично разнообразие и екосистеми” към Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Повече информация за програмата можете да откриете на http://www.bg03.moew.government.bg/

« Обратно

ТИТАН по света