Обява за обществеността

14.11.2016

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС (ДВ бр.25/2003г., посл. изм. ДВ бр. 94/2012г)

„ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД, ЕИК 820162213
Седалище и адрес на управление: село Златна Панега 5760, община Ябланица, област Ловеч, ул. „Шипка“ №2

съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

Изграждане на един тръбен кладенец с дълбочина 15 m за напояване на 9 дка маточина, 17.5 дка млада овощна градина (сини сливи, ябълки и круши) и 11 дка нова овощна градина (сини сливи, ябълки и круши). Тръбния кладенец ще бъде разположен в имот с идентификатор 06450.501.1, в землището на село Брестница, община Ябланица, собственост на „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД, на територията на циментов завод „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ” АД.

Тръбния кладенец не попада на територия на защитена зона. Най-близката защитена зона е Карлуково (с код BG0001014) и се намира на 0.800 км на запад от инвестиционното предложение. В районът няма учредени Санитарно-охранителни зони по смисъла на Наредба № 3 от 16.10.2000 г.

Бъдещия сондаж ще попадне във водно тяло Слой 3 – Кастови и пукнатинни води - Карстови води в Централния Балкан с код BG1G0000TJK045.

Проектния тръбен кладенец ще е с дълбочина 15m. За насажденията от маточина са предвидени два броя буферни резервоари по 5 m3 (общо 10 m3). За младата овощна градина – също два броя буферни резервоари по 5 m3 (общо 10 m3). За новата овощна градина – един брой буферен резервоар с обем 5 m3.

Средногодишното водно количество е 32,35 m3/d=0,37 l/s.

Водното количество за шест месеца (април-септември) е 65,6 m3/d=0,76 l/s.

Максималното водно количество е през м август и възлиза на 3 756 m3, което е 125 m3/d=1,45 l/s.

Вид градина/

месец

Маточина Млада овощна градина –
смесена - сини сливи,
ябълки и круши
Нова овощна градина –
смесена - сини сливи,
ябълки и круши
Общо
Април

330

411 344 1085
Май

330

411 344 1085
Юни 490 620 510 1620
Юли 970 1217 1000 3187
Август 1150 1430 1168 3748
Септември 330 411 344 1085
Общо 3600 4500 3710 11810

« Обратно

ТИТАН по света