О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост - Увеличаване капацитетите на площадки за съхранение на отпадъци

22.03.2021

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ” АД

представлявано от Адамантиос Францис – Изпълнителен Директор, тел. 02/8820101, с. Златна Панега 5760, ул. „Шипка” № 2, община Ябланица, ЕИК 820162213.

съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

УВЕЛИЧАВАНЕ КАПАЦИТЕТИТЕ НА ПЛОЩАДКИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ

За контакти:

 • Екатерина Шилегарска, Н-к отдел „ООС, тел.: 02/8820147, факс: 02/8820201, e-mail: ekaterina.shilegarska@titan.bg;
 • Албена Попхристова, Еколог, тел.: 02/8820231, факс: 02/8820201, e-mail: albena.pophristova@titan.bg.
 • Иванина Чулкова, Специалист „ООС“, тел.: 02/8820221, факс: 02/8820201, e-mail: ivanina.chulkova@titan.bg.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Плевен – 5800, ул. “Ал. Стамболийски” № 1а, e-mail: office@riew-pleven.eu.

Приложение:

 • Информация по чл.4, ал.3 от Наредбата за ОВОС

Информация по чл.4, ал.3 от Наредбата за ОВОС

 • I. Резюме на предложението, в т.ч. описание на основните процеси, капацитет (в т.ч. на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС), обща използвана площ; посочва се дали е: за ново инвестиционно предложение и/или за разширение, или за изменение на производствената дейност, за необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); за предвидени изкопни работи, за предполагаема дълбочина на изкопите, за ползване на взрив.

Планира се увеличение на капацитета на площадките, както следва:

Площадка

Настоящ максимален моментен капацитет, тон

Планиран максимален моментен капацитет, тон

Закрита площадка за съхранение на твърди алтернативни горива, обозначена като площадка № 14

137

600

Силоз за съхранение на месокостно брашно, обозначен като площадка № 16

56

200

Открита площадка за съхранение на автомобилни гуми обозначена под № 12 (на територията на завода)

58

4000

Открита площадка за съхранение на автомобилни гуми обозначена под № 12а (в кариера „Златна Панега”)

58

2500

Площадка обозначена като № 14б

137

520

Площадка обозначена като № 14с

137

5000

Открита площадка за съхранение на добавки към цимента, обозначена под № 4-7.

1780

5000

Закрита площадка за съхранение на добавки към клинкера, обозначена под № 3

1096

5400

Промяната е необходима, тъй като настоящите максимални капацитети в КР 76/2005 са определяни за всеки ден от годината, без да се вземе в предвид натрупването на количествата отпадъци през годината и реалното количество отпадъци, което всяка от площадките може да поеме в даден момент.

Инвестиционното предложение е ново и ще допринесе за максимално използване капацитета на площадките за съхранение на отпадъци в завода.

Строителни, ремонтни, разширителни и други подобни дейности по площадките за съхранение на отпадъци не предвиждат. Планираният капацитет показва реалното количество отпадъци, което площадките могат да поемат в даден момент.

 • II. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение в случаите по чл. 103, ал. 4, т. 2 ЗООС – одобрени устройствени планове съгласно чл. 104, ал. 3, т. 3 ЗООС, в които са определени зони/територии за безопасни разстояния до предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал; необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон.

За реализацията на инвестиционното предложение и във връзка с изискването на чл. 123в, т. 1 от Закона за опазване на околната среда, фирмата ще премине към процедура по преразглеждане и актуализиране на КР 76/2005г.

Органът по преразглеждане на комплексното разрешително е ИАОС.

В района няма предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал.

 • III. Местоположение на площадката – населено място, община, квартал, поземлен имот, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, в т.ч. на големи аварии с опасни вещества за случаите по чл. 103, ал. 4, т. 2 ЗООС, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Населено място: Инвестиционното предложение ще се реализира на площадката на „Златна Панега Цимент”АД, с. Златна Панега, ул. „Шипка” № 2, община Ябланица, обл. Ловеч, номер на имота № 06450.501.1, по предходен план № 50012, квартал 50, парцел I, площ 348430м2 в землището на с.Брестница.

Географски координати:

43° 05' 16.994"

24° 10' 27.644"

Инвестиционното предложение се намира на разстояние от 1,5км от извор „Глава Панега”, обявен за природна забележителност със Заповед № 3384 от 1966г., и средно на 1км от защитена зона BG0001014 Карлуково.

Не се очаква трансгранично въздействие от настоящето инвестиционно предложение.

Не се предвижда изграждането на нова или промяна на съществуваща техническа инфраструктура.

 • IV. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови съоръжения.

Не се предвижда използване на допълнителни природни ресурси за реализацията на инвестиционното предложение. При съхранението на отпадъците на площадките се консумира оборотна вода за оросяване на терена около тях и заводските пътища. Количеството използвана вода не се различава от вече разрешената вода за производствени нужди.

 • V. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води.

ИП не е свързано с генерирането и използването на приоритетни вещества посочени в Наредбата за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители. Използването на продуктите няма да доведе до значим риск за водната среда, токсично въздействие върху хората, екотоксичен ефект за водните екосистеми и сухоземните екосистеми.

При нормални условия и отпадъците са стабилни.

 • VI. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители

Неорганизирани прахови емисии се очакват при товаро-разтоварните дейности на площадките за съхранение на отпадъци. За минимизирането им е предвидено намаляване на височината на разтоварване, плавен старт на транспортното средство, недопускане на извънгабаритно товарене и разпиляване на продуктите, оросяване на заводската площадка. Запрашаването ще е локално и краткотрайно, на територията на завода.

При съхранението също се очаква генериране на минимално количество прах, за което е предвидено оросяване на площадките, както и запечатване на купчините с подходящи прахо-улавящи вещества.

Неприятни миризми не се очакват, защото опасните отпадъци с наличието на органични съставки се доставят в опаковки и се консумират в рамките на работния ден, или в първия възможен, в случай на авария. Опасните отпадъци се съхраняват единствено в закритите площадки.

 • VII. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране

ИП не е свързано с генериране на допълнителни отпадъци. ИП показва реалното количество отпадъци, което заводските площадки за съхранение на отпадъци могат да поемат в даден момент.

 • VIII. Очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.

ИП не е свързано с използване на вода. Няма да се генерират допълнителни количества отпадъчни води. Всички площадки за съхранение са бетонирани, а дъждовните води от тях се включват в канализационната система на завода и се пречистват в система от пречиствателни съоръжения.

ИП не е свързано с използване на опасни вещества, посочени в приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях.

« Обратно

ТИТАН по света