УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение

01.11.2022

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 (Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г., доп. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.) на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (загл. изм. – ДВ, бл. 3 от 2006 г.)

ДО

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ

Гр. Плевен

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ”АД

(име, адрес и телефон за контакт)

с. Златна Панега 5760, ул. „Шипка” № 2, община Ябланица, ЕИК 820162213, тел. 02/8820101

(седалище)

Пълен пощенски адрес: с. Златна Панега 5760, ул. „Шипка” № 2, община Ябланица

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): тел.: 02/8820101, факс: 02/8820201,

Kristiana.Poliakova@titan.bg

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Адамантиос Францис, Изпълнителен Директор

Лице за контакти:

 • Екатерина Шилегарска, Н-к отдел „ООС, тел.: 02/8820147, факс: 02/8820201, e-mail: ekaterina.shilegarska@titan.bg;
 • Албена Попхристова, Еколог,тел.: 02/8820231, факс: 02/8820201, e-mail:albena.pophristova@titan.bg;
 • УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

  Уведомяваме Ви, че“ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ”АД има следното инвестиционно предложение:

 • ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ВОДОРОД В ПЕЩИ
 • ВЪВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН РЪКАВЕН ФИЛТЪР КЪМ ТРАНСПОРТ НА СУРОВИННО БРАШНО.
 • УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ФИЛТЪР НА РАЗТОВАРВАЩА ИНСТАЛАЦИЯ
 • ВЪВЕЖДАНЕ НА НОВИ АЛТЕРНАТИВНИ СУРОВИНИ
 • 5. МОНТИРАНЕ НА НОВА ГОРЕЛКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДИЗЕЛ КАТО РЕЗЕРВНО ГОРИВО ЗА ЦМ 9
 • Характеристика на инвестиционното предложение:

  1. Резюме на предложението:

  (посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

  ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ВОДОРОД В ПЕЩИ

  Планирано е изграждане на инсталация за производство и подаване на водород към пещите. Инсталацията ще използва питейна вода, която чрез протонообменна мембрана ще разделя молекулите на водата на водород и кислород. Получените елементи ще се подават директно към пещите за изпичане на клинкер без междинно съхранение.

  Целта на проекта е подаването на водорода, който да послужи като катализатор за горивния процес и да спомогне за по-пълното изгаряне на използваните горива.

  ВЪВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН РЪКАВЕН ФИЛТЪР КЪМ ТРАНСПОРТА НА СУРОВИННО БРАШНО

  В процеса на проектиране на новия транспорт за суровинно брашно беше идентифицирана необходимостта от инсталиране на допълнителен филтър, който да обезпрашава извеждането на унос от хибридния филтър. Филтърът ще бъде с дебит 5 000 Нм3/ч.

  УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ФИЛТЪР НА РАЗТОВАРВАЩА ИНСТАЛАЦИЯ

  В процеса на проектиране на модификациите по линията за подаване на алтернативни горива и по-точно по предвидената за изграждане разтоварваща инсталация, беше идентифицирана необходимостта от увеличаване на дебита на предвиденото за очистване на отпадъчните газове пречиствателно съоръжение – ръкавен филтър. Предвидено беше филтърът да пречиства газове с дебит до 5000 Нм3/ч, като с новите изчисления този дебит ще се увеличи на 7200 Нм3/ч.

  ВЪВЕЖДАНЕ НА НОВИ АЛТЕРНАТИВНИ СУРОВИНИ

  С цел намаляване на въглеродните емисии, отделяни от процеса на декарбонизация на суровото брашно при производството на клинкер е предвидено използването на алтернативна суровина – фелдшпат. Фелдшпатите са природни суровини и представляват група от склаообразуващи алуминиеви тектосиликатни минерали, които съставляват около 60% от земната кора. Не се предвижда използване на отпадъчни материали.

  МОНТИРАНЕ НА НОВА ГОРЕЛКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДИЗЕЛ КАТО РЕЗЕРВНО ГОРИВО ЗА ЦМ 9

  Предвидената промяна е с цел осигуряване на резерв от друг вид гориво, с който мелницата да може да работи при нужда във връзка с все по-задълбочаващата се криза с доставки на природен газ.

  Предвижда се монтирането на горелка с топлинна мощност 2.5MW, която е пригодена за работа и с природен газ и с дизел и е идентична на вече разрешената за инсталиране горелка към Циментова мелница №8.

  2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

  ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ВОДОРОД В ПЕЩИ

  Предвидено е поставяне на инсталация за подаване на водород към двете пещи. Процесът се базира на нови научни изследвания.

  Производството на големи количества водород чрез електролиза и използването му като гориво в определени процеси е метод изискващ голямо количество допълнителна енергия за неговото осъществяване, но в същото време не достатъчно ефективен за да изпълни поставените цели, а именно да намали разхода на гориво. В допълнение, при този процес често се срещат проблеми с електрохимичния баланс, които водят до бързо износване и корозия на материалите и необходимост от твърде чести ремонти и поддръжка.

  Последващи проучвания показват, че използването на малки количества водород в процеса на изгаряне, но не като гориво, а като оптимизатор на горивните параметри, служейки като окислител, подаван заедно с входящия въздух, води до активната му реакция с въглерода от горивата.

  Поради високата си реактивоспособност водородът ще реагира с горивото, разкъсвайки въглеродните му вериги и комбинирайки се с въглеродните молекули. По този начин горивото изгаря по-бързо и по-лесно, позволявайки по-пълното и силно отдаване на топлина, което от своя страна рефлектира в цялостно увеличаване на ефективността на горивния процес. В същото време, водородът служейки като катализатор, осигурява по-пълно изгаряне на използваното гориво.

  Технологията, която ще бъде въведена в завода, се основава на разделянето на водорода и кислорода в молекулата на водата чрез използване на протонообменна мембрана и без междинно съхранение преди подаването им към пещта.

  Инсталацията за водород ще се захранва с чиста питейна вода, като използваната вода ще бъде в количество не по-голямо от 40 л/ч. Водата ще се подава под налягане 5 бара и ще преминава през няколко различни вида филтри за допълнително пречистване и омекотяване. След това ще преминава през протонообменна мембрана, където ще се извършва разделянето на водород и кислород. Получените елементи ще се подават директно към работещата пещ, заедно с горивния микс използван в момента. Максималното количество Н2, което ще се произвежда и подава от инсталацията, ще бъде 10.7 Нм3/ч, а максималното количество О2, получено в процеса на разделяне ще бъде 5.35 Нм3/ч и също ще постъпва в пещта.

  Няма да се изграждат нови пътища, газо- или електропроводи. Няма да се извършват изкопни работи.

  От дейността ще се генерира отпадък – йонообменна смола от протонообменната мембрана.

  ВЪВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН РЪКАВЕН ФИЛТЪР КЪМ ТРАНСПОРТА НА СУРОВИННО БРАШНО

  В процеса на проектиране на новия транспорт за суровинно брашно беше идентифицирана необходимостта от инсталиране на допълнителен филтър, който да обезпрашава извеждането на унос от хибридния филтър. Филтърът ще бъде с дебит 5 000 Нм3/ч и с височина на изпускащото устройство 16 м.

  УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ФИЛТЪР НА РАЗТОВАРВАЩА ИНСТАЛАЦИЯ

  В процеса на проектиране на модификациите по линията за подаване на алтернативни горива беше идентифицирана необходимостта от увеличаване на дебита на предвиденото за очистване на отпадъчните газове пречиствателно съоръжение – ръкавен филтър.

  Съгласно представеното вече в РИОСВ-Плевен ИП проекта за модернизация на на линията за алтернативни горива, предвижда в цех Пещи да се изгради разтоварваща инсталация, в която ще се разтоварват камионите, пристигащи от Инсталацията за шредиране. Материалът, който ще се подава от бункера през съществуващия пневмотранспорт, също ще постъпва в разтоварващата инсталация чрез циклон. Към разтоварващата инсталация ще бъде монтиран ръкавен филтър, който да пречиства отпадъчните газове от подаването на шредирания материал чрез пневмотранспорта. В първоначалния проект беше предвидено филтърът да бъде с капацитет 5 000 Nm3/h и с височина на изпускащото устройство 19.5 m. След допълнителни изчисления беше определен капацитет на филтъра от 7200 Нм3/ч, като по-подходящ за обезпрашаване на съоръжението и недопускане на неорганизирани емисии. В атмосферата ще се отделят прахови емисии с концентрации по-малки от 10 mg/Nm3.

  ВЪВЕЖДАНЕ НА НОВИ АЛТЕРНАТИВНИ СУРОВИНИ

  С цел намаляване на въглеродните емисии, отделяни от процеса на декарбонизация на суровото брашно при производството на клинкер е предвидено използването на алтернативна суровина – фелдшпат. Фелдшпатите са природни суровини и представляват група от склаообразуващи алуминиеви тектосиликатни минерали, които съставляват около 60% от земната кора.

  Фелдшпатите ще се използват за заместване на до 10% от основните суровини, използвани за производството на клинкер, като средното заместване ще бъде около 2-3%. Максималното използвано количество ще бъде 80000 тона/година.

  В зависимост от материала, който ще бъде доставян на площадката, той ще се подава или директно през бункера за добавки или ще минава за допълнително натрошаване през трошачките. Ще се съхранява в покрития склад за суровини и добавки към клинкера, обозначен като площадка № 3 и на площадка за добавки към цимента, обозначена като площадка № 4-7.

  МОНТИРАНЕ НА НОВА ГОРЕЛКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДИЗЕЛ КАТО РЕЗЕРВНО ГОРИВО ЗА ЦМ 9

  Предвидената промяна е с цел осигуряване на резерв от друг вид гориво, с който мелницата да може да работи при нужда във връзка с все по-задълбочаващата се криза с доставки на природен газ.

  Предвижда се монтирането на горелка с топлинна мощност 2.5MW, която е пригодена за работа и с природен газ и с дизел и е идентична на вече разрешената за инсталиране горелка към Циментова мелница №8.

  Топлинната енергия се използва в циментовите мелници за първоначално подгряване на мелничната инсталация до достигане на зададените параметри. По време на процеса на смилане функцията му е за изпаряване на водата постъпила съвместно със суровинните материали. Горелката се включва тридесет минути преди стартиране на работата на циментовата мелница и работи в зависимост от марката произвеждан цимент и спецификата на подаваните материали и добавки.

  Очаквания приблизителен среден разход на гориво на новата горелка ще бъде както следва: 265 Нм3/час природен газ и 200 литра/час дизел;

  Времето, през което се очаква изпускане на емисии от работата на горелката зависи изцяло от планираното производство. Средно сумарното време, през което се очакват емисии от работата на горелката е от 0,5 до 8 часа на денонощие, а месечните стойности зависят изцяло от продажбите на цимент.

  Съществуващата в момента горелка на Циментова мелница №9 работи само с природен газ. Режимът й на работа е идентичен на този, който ще има новата горелка. Времето, през което се изпускат емисии в атмосферата е посочено по-горе.

  Не може да бъде планиран максималния период, през който горелката ще работи с дизелово гориво, тъй като използването му е предвидено само за сериозни кризисни ситуации, когато доставките на природен газ до страната са напълно невъзможни.

  Не се предвижда допълнително изпускащо устройство към мелницата при работата й с дизел.

  3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

  За реализацията на инвестиционните предложения и във връзка с изискването на чл. 123в, т. 1 от Закона за опазване на околната среда, фирмата ще премине към процедура по преразглеждане и актуализиране на КР 76/2005г.

  Органът по преразглеждане на комплексното разрешително е ИАОС.

  4. Местоположение:

  (населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

  Населено място: Инвестиционното предложение ще се реализира на площадката на „Златна Панега Цимент”АД, с. Златна Панега, ул. „Шипка” № 2, община Ябланица, обл. Ловеч, номер на имота № 06450.501.1, по предходен план № 50012, квартал 50, парцел I, площ 348430м2 в землището на с.Брестница.

  Географски координати:

  43° 05' 16.994"

  24° 10' 27.644"

  Собственост

  „Златна Панега Цимент” АД.

  5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

  (включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

  ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ВОДОРОД В ПЕЩИ

  При експлоатацията на инсталацията за подаване на водород в пещите за циментов клинкер ще се използва чиста питейна вода, която ще се разгражда до водород и кислород. Използваната вода ще бъде до 40 л/ч.

  ВЪВЕЖДАНЕ НА НОВИ АЛТЕРНАТИВНИ СУРОВИНИ

  С цел намаляване на въглеродните емисии, отделяни от процеса на декарбонизация на суровото брашно при производството на клинкер е предвидено използването на природна суровина фелдшпати, които ще се използват за заместване на до 10% от основните суровини, използвани за производството на клинкер, като средното заместване ще бъде около 2-3%. Максималното използвано количество ще бъде 80000 тона/година.

  МОНТИРАНЕ НА НОВА ГОРЕЛКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДИЗЕЛ КАТО РЕЗЕРВНО ГОРИВО ЗА ЦМ 9

  Монтирането на нова горелка към ЦМ9 е свързано с консумация на дизелово гориво за подгряване на мелничната инсталация. Консумацията ще бъде 200 литра/час.

  Останалите ИП не са свързани с използване на природни ресурси.

  6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

  Инвестиционните предложения не са свързани с генерирането и използването на приоритетни вещества посочени в Наредбата за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители. Използването на продуктите няма да доведе до значим риск за водната среда, токсично въздействие върху хората, екотоксичен ефект за водните екосистеми и сухоземните екосистеми.

  7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

  ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ВОДОРОД В ПЕЩИ

  Не се очаква промяна във вида и концентрациите на вредните вещества, както и в количествата на отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух.

  Инсталацията за водород ще се захранва с питейна вода, която ще преминава през протонообменна мембрана, където ще се извършва разделянето на водород и кислород. Получените елементи ще се подават директно към работещата пещ, заедно с горивния микс използван в момента. Максималното количество Н2, което ще се произвежда и подава от инсталацията, ще бъде 10.7 Нм3/ч, а максималното количество О2, получено в процеса на разделяне ще бъде 5.35 Нм3/ч и също ще постъпва в пещта.

  Изгарянето на водорода води до образуването на водни пари и няма да доведе до генериране на допълнителни емисии.

  ВЪВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН РЪКАВЕН ФИЛТЪР КЪМ ТРАНСПОРТА НА СУРОВИННО БРАШНО

  В процеса на проектиране на новия транспорт за суровинно брашно беше идентифицирана необходимостта от инсталиране на допълнителен филтър, който да обезпрашава извеждането на унос от хибридния филтър. Филтърът ще бъде с дебит 5 000 Нм3/ч и с височина на изпускащото устройство 16 м. Ще се генерират емисии на прах в концентрации не по-високи от 10 мг/Нм3.

  Ще бъде изготвено математическо моделиране за приноса на емисиите на фини прахови частици от дейностите на площадката на завода в атмосферата, към концентрациите им в приземния въздушен слой.

  УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ФИЛТЪР НА РАЗТОВАРВАЩА ИНСТАЛАЦИЯ

  В процеса на проектиране на модификациите по линията за подаване на алтернативни горива беше идентифицирана необходимостта от увеличаване на дебита на предвиденото за очистване на отпадъчните газове пречиствателно съоръжение – ръкавен филтър.

  След допълнителни изчисления беше определен капацитет на филтъра от 7200 Нм3/ч, като подходящ за обезпрашаване на съоръжението и недопускане на неорганизирани емисии. В атмосферата ще се отделят прахови емисии в концентрации по-малки от 10 мг/Нм3.

  Ще бъде изготвено математическо моделиране за приноса на емисиите на фини прахови частици от дейностите на площадката на завода в атмосферата, към концентрациите им в приземния въздушен слой.

  ВЪВЕЖДАНЕ НА НОВИ АЛТЕРНАТИВНИ СУРОВИНИ

  Новите суровини (фелдшпати) няма да се различават по вид, състав и количество от използваните до сега суровини и добавки при производството на клинкер. Използването им няма да доведе до генерирането на допълнителни емисии в атмосферния въздух.

  МОНТИРАНЕ НА НОВА ГОРЕЛКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДИЗЕЛ КАТО РЕЗЕРВНО ГОРИВО ЗА ЦМ 9

  Топлинната енергия се използва в циментовите мелници за първоначално подгряване на мелничната инсталация до достигане на зададените параметри. По време на процеса на смилане функцията му е за изпаряване на водата постъпила съвместно със суровинните материали. Горелката се включва тридесет минути преди стартиране на работата на циментовата мелница и работи в зависимост от марката произвеждан цимент и спецификата на подаваните материали и добавки.

  Очаквания приблизителен среден разход на гориво на новата горелка ще бъде както следва: 265 Нм3/час природен газ и 200 литра/час дизел;

  Основният замърсител отделян в процеса на производство на цимент са праховите емисии. За целта мелниците са оборудвани с високоефективни ръкавни филтри, всеки с над 2000 ръкава, които осигуряват концентрациите на прах в отпадъчните газове да не надвишават 20 мг/Нм3.

  Дизелово гориво ще се използва в процеса на подгряване само в изключителни случаи, при пълно прекратяване на доставките на газ.

  8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

  ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ВОДОРОД В ПЕЩИ

  От работата на инсталацията ще се отделя отпадъкс код 19 09 05 Наситени или отработени йонообменни смоли (йонообменна смола от протонообменната мембрана) в количество 10 кг/г, която ще се изгаря в пещите за циментов клинкер

  Няма да се генерират отпадъци от дейностите предвидени в останалите инвестиционни предложения.

  9. Отпадъчни води:

  (очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

  Инвестиционните предложения не са свързани с генериране на допълнителни количества отпадъчни води или изпускане на замърсители, различни по вид, състав и количество от изпусканите до момента.

  10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

  (в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

  След изпълнение на инвестиционните предложения се предвижда използването на дизел и водород.

  Дизел – CAS № 68334-30-5; ЕО № 269-822-7

  Дизелът е класифициран и етикетиран съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 със следните предупреждения за опасност:

  H226 - Запалими течност и пари.

  H332 - Вреден при вдишване.

  H315 - Предизвиква дразнене на кожата.

  H351 - Предполага се, че причинява рак.

  H373 - Може да причини

  H304 - Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.

  Н411 - Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект

  Дизелът ще се съхранява в резервоар с вместимост 15 м3, който е разрешен за изграждане и експлоатация с Решение № 76-Н0-И0-А3/2017г. за актуализация на КР № 76/2005 на Златна Панега Цимент.

  Дизелът е включен в Доклад за класификация по чл.103, ал.1 от ЗООС и съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях, и е представен на компетентния орган.

  Водород - CAS № 1333-74-0; ЕО № 215-605-7

  Дизелът е класифициран и етикетиран съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 със следните предупреждения за опасност:

  H220 - Изключително запалим газ.

  H280 - Съдържа газ под налягане; може да експлодира при нагряване – когато газът се съхранява в бутилки.

  Водородът ще се генерира от процеса на разделяне на водните молекули, ще отива директно към пещите за циментов клинкер, където ще се използва и няма да се съхранява на площадката.

  І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

  ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване)

  Прилагам:

  1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС - обявата е качена на сайта на фирмата в секция „Новини“.

  2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

  3. Други документи по преценка на уведомителя:

  3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

  3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.

  4. Електронен носител - 1 бр.

  5. 0 Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

  6. 0 Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

  7. 0 Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

  Дата: 30.08.2022 Уведомител: …………………………

  (подпис)

  « Обратно

  ТИТАН по света