Обучение „Целеполагане и приоритизиране” - гр. Троян 10.06.2016 г.

10.06.2016

Основен фокус в обучителните програми на компанията и през 2016 г.е поставен върху развитието на лидерство, усвояване и надграждане на мениджърски умения от нашите мениджъри и ключови служители. В тази връзка, организирахме еднодневно обучение на тема „Целеполагане и приоритизиране”, в което взеха участие 56 ключови служители на компанията.

Обучението стартира с теоретични модели за ролите на мениджъра, премина през умението да поставяме и следваме цели, също така да приоритизираме задачите си така, че да постигаме ефективна организация на професионалния си живот. Изведохме, че това е част от пътя за постигане на личен успех.

Преведохме нашите участници през едно интерактивно и забавно представено обучение. Заложихме на провокацията и интересните примери, които обвързахме с ежедневния работен процес. По време на обучението говорихме за това как да бъдем ефективни и ефикасни; как да променим собствените си нагласи и да се преминем от модела „аз трябва” към „аз искам”. Засегнахме подробно темата за управление чрез цели, защото коректно поставените цели внасят яснота в работните взаимоотношения. Те ни насочват как да сме успешни на конкретната позиция, а също как успешно да участваме в постигане на стратегически цели на компанията.

Говорихме за важните фактори на ефективното приоритизиране; как да се справим с провокациите и предизвикателствата в една конфликтна ситуация; какви подходи и стратегии да използваме. Фокусирахме се и върху ефективната комуникация – как да изпращаме ясни послания и да отчитаме особеностите на различните видове комуникация. Поставихме акцент върху делегирането като основна мениджърска дейност и важен инструмент в управлението на екипи. Не на последно място, отбелязахме темата за управление на промяната, коментирахме постоянно променящата се организация като част от логичния процес на съвремието. Дискутирахме как да се справим с реакциите, предизвикани от процесите на промяна и как ние да бъдем движещата сила за въвеждане на промяна и иновативни решения.

На финала на обучението обобщихме какви са ключовите стъпки, които да следваме, за да получим най-добрите резултати, как да мобилизираме и насочим усилията си в градивна посока, как да следваме заедно с нашите мениджъри и колеги една и съща цел и да се определим като ефективен екип.

« Обратно

ТИТАН по света