Новини по Проект “Повишаване на екологичното обществено съзнание чрез образование за устойчиво развитие и доброволчески био-мониторинг на река Златна Панега - Осинови река”

09.05.2016

На 9 май 2016 г. в рамките на проект „Осинови река” в завода на „Златна Панега Цимент" АД бе проведено първото обучение на учители от ПГСС - гр. Луковит, ОУ „Л. Каравелов” - с. Златна Панега и ОУ „Христо Ботев” - с. Румянцево. На обучението присъстваха още експерти от РИМ Плевен, служители на "Златна Панега Цимент" АД, както и представители на РЕЦ - България – бенефициент по проекта.

По време на обучението на учителите бе представено съдържанието на Образователната програма за опазване на околната среда и методология за мониторинг на води и биологично разнообразие както и методиката за доброволчески мониторинг. Обсъдени бяха предложените индикаторни видове, методите за наблюдение и тяхното приложение от учениците в пилотните училища, които ще извършват доброволческия мониторинг на води и биологично разнообразие.

След приключване на теоретичната част от обучението на учителите групата излезе на терен, за да обходи местата по течението на р. Златана Панега, избрани за провеждане на доброволческия мониторинг от учениците.

На терен бяха тествани уредите за измерване на качеството на водите, закупени в рамките на проекта, както и протоколите за миниторинг. Всички учители придобиха умения да работят с оборудването и протоколите, които да приложат при работата с учениците по време на провеждане на доброволчески мониторинг.

В рамките на обучението беше представен и разработения, в рамките а проект „Осинови река”, интернет сайт – www.adopttheriver.eu

На страницата на сайта е предвиден модул за доброволчески мониторинг на качеството на водите и биологичното крайречно разнообразие на р. Златна Панега. В този модул ще се въвеждат полевите протоколи от наблюденията на учениците, данните ще могат да се обобщават, да се извеждат тенденции и в бъдещ период да могат да се докладват към ИАОС, в рамките на Националната системата за доброволчески мониторинг.

« Обратно

ТИТАН по света