О Б Я В А - Инвестиционно предложение за: модернизация на линията за алтернативни горива

22.03.2021

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ” АД

представлявано от Адамантиос Францис – Изпълнителен Директор, тел. 02/8820101, с. Златна Панега 5760, ул. „Шипка” № 2, община Ябланица, ЕИК 820162213.

съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЛИНИЯТА ЗА АЛТЕРНАТИВНИ ГОРИВА

За контакти:

 • Екатерина Шилегарска, Н-к отдел „ООС, тел.: 02/8820147, факс: 02/8820201, e-mail: ekaterina.shilegarska@titan.bg;
 • Албена Попхристова, Еколог, тел.: 02/8820231, факс: 02/8820201, e-mail: albena.pophristova@titan.bg.
 • Иванина Чулкова, Специалист „ООС“, тел.: 02/8820221, факс: 02/8820201, e-mail: ivanina.chulkova@titan.bg.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Плевен – 5800, ул. “Ал. Стамболийски” № 1а, e-mail: office@riew-pleven.eu.

Приложение:

 • Информация по чл.4, ал.3 от Наредбата за ОВОС
 • I. Резюме на предложението, в т.ч. описание на основните процеси, капацитет (в т.ч. на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС), обща използвана площ; посочва се дали е: за ново инвестиционно предложение и/или за разширение, или за изменение на производствената дейност, за необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); за предвидени изкопни работи, за предполагаема дълбочина на изкопите, за ползване на взрив.

Модернизацията ще се извърши в няколко етапа и включва дейности в Инсталацията за шредиране и в цех Пещи.

На територията на Инсталацията за шредиране ще се изгради верижен транспортьор, чрез който шредирания вече материал ще може да се товари директно на камиони и да се насочва към цех Пещи. При извършване на ремонтни дейности по шредиращата инсталация, готов материал ще се заделя в междинен бункер, от където по съществуващия вече пневмотранспорт ще се насочва към цех Пещи. По този начин ще се избегнат прекъсвания в подаването на гориво към циментовите пещи.

В цех Пещи ще се изгради разтоварваща инсталация, в която ще се разтоварват камионите, пристигащи от Инсталацията за шредиране. Материалът, който ще се подава от бункера през съществуващия пневмотранспорт, също ще постъпва в разтоварващата инсталация чрез циклон.

По този начин ще се избегне или ограничи до минимум използването на силоза за съхранение и подаване на инженерно гориво.

От разтоварващата инсталация материалът ще се подава чрез механичен транспорт към съоръжение състоящо се от 3D сепаратор и изсушител. Шредираният отпадък ще постъпва в съоръжението, където посредством горещ въздух подаван от зоната след електрофилтрите на скарните охладители, ще се изсушава. Ненужните частици ще падат в изграден за целта бункер, а леката фракция, подходяща за подаване към пещите, ще се насочва към ръкавен филтър. В него ще се извършва отделяне на материала от газовете, използвани за изсушаването му. Отпадъкът ще пада върху механичен транспортьор, а чистите газове ще се връщат за изпускане през комините на скарните охладители.

Няма да се добави допълнителен поток към изпусканите вече отпадъчни газове от скарните охладители, тъй като въздухът, необходим за изсушаване, ще се взима вече подгрят след електрофилтрите на двата скарни охладителя и ще се връща отново, пречистен от ръкавния филтър, за изпускане през комините им.

Към Пещ 4 ще се изгради дозираща система за алтернативни горива, идентична на вече изградената към Пещ 5. По механичния транспорт, сепарираният и изсушен материал ще се подава към разпределителен шнек, от който ще се насочва съответно към едната или другата пещ.

Новото дозиращо устройство към Пещ 4 ще бъде разположено над огнева площадка. То ще се обезпрашава с ръкавен филтър. Дебитът на газовете след филтъра ще бъде 750 м3/ч. Пречистените газове ще се подават в долната камера на скарния охладител, където преминавайки през горещия клинкер, всички летливи съединения носещи неприятни миризми ще изгарят. Самият въздух ще бъде студен и ще се включва в баланса за охлаждане на клинкера. Последващото му очистване ще се извършва през съществуващия електрофилтър, който пречиства газовете след скарния охладител. Количеството отпадъчни газове, които ще се подават за очистване през електофилтъра няма да се промени, тъй като газовете, постъпващи след филтъра на дозиращата система, ще заменят част от съществуващите, които в момента се подават с вентилаторите за охлаждане, разположени до охладителя

II. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение в случаите по чл. 103, ал. 4, т. 2 ЗООС – одобрени устройствени планове съгласно чл. 104, ал. 3, т. 3 ЗООС, в които са определени зони/територии за безопасни разстояния до предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал; необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон.

За реализацията на инвестиционното предложение и във връзка с изискването на чл. 123в, т. 1 от Закона за опазване на околната среда, фирмата ще премине към процедура по преразглеждане и актуализиране на КР 76/2005г.

Органът по преразглеждане на комплексното разрешително е ИАОС.

В района няма предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал.

 • III. Местоположение на площадката – населено място, община, квартал, поземлен имот, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, в т.ч. на големи аварии с опасни вещества за случаите по чл. 103, ал. 4, т. 2 ЗООС, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Населено място: Инвестиционното предложение ще се реализира на площадката на „Златна Панега Цимент”АД, с. Златна Панега, ул. „Шипка” № 2, община Ябланица, обл. Ловеч, номер на имота № 06450.501.1, по предходен план № 50012, квартал 50, парцел I, площ 348430м2 в землището на с.Брестница.

Географски координати:

43° 05' 16.994"

24° 10' 27.644"

Инвестиционното предложение се намира на разстояние от 1,5км от извор „Глава Панега”, обявен за природна забележителност със Заповед № 3384 от 1966г., и средно на 1км от защитена зона BG0001014 Карлуково.

Не се очаква трансгранично въздействие от настоящето инвестиционно предложение.

Не се предвижда изграждането на нова или промяна на съществуваща техническа инфраструктура.

 • IV. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови съоръжения.

Не се предвижда използване на допълнителни природни ресурси за реализацията на инвестиционното предложение.

 • V. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води.

ИП не е свързано с генерирането и използването на приоритетни вещества посочени в Наредбата за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители. Използването на продуктите няма да доведе до значим риск за водната среда, токсично въздействие върху хората, екотоксичен ефект за водните екосистеми и сухоземните екосистеми.

 • VI. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители

Не се очаква промяна във вида и концентрациите на вредните вещества, както и в количествата на отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух.

Модернизацията на системата за подаване на алтернативни горива е свързана с монтиране на два нови ръкавни филтъра.

Единият от тях е свързан с изсушаването и сепарирането на материала, като постъпилият в него въздух ще бъде част от пречистените отпадъчните газове след електрофилтрите на скарните охладители (около 25000 м3/ч). След изсушаването на материала и отделянето му в ръкавния филтър, той ще се връщат към комините на охладителите.

Вторият филтър е този пречистващ отпадъчните газове след дозиращото устройство към Пещ 4. Дебитът на газовете ще бъде 750 м3/ч, който след пречистването ще се подава в долната камера на скарния охладител. Самият въздух ще бъде студен и ще се включва в баланса за охлаждане на клинкера. Очистването му ще се извършва през съществуващия електрофилтър, който пречиства газовете след скарния охладител. Количеството отпадъчни газове, които ще се предават за очистване през електофилтъра няма да се промени, тъй като газовете, постъпващи след филтрите на бункера и дозиращата система ще заменят част от съществуващите, които в момента се подават с вентилаторите за охлаждане, разположени до скарниия охладител.

 • VII. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране

При сепарирането на отпадъците е възможно отделянето на минимални количества отпадък с код 19 12 12 Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 и отпадък с код 19 12 09 Минерали (например пясък, камъни). Няма да се промени количеството на разрешените за генериране на площадката отпадъци с тези кодове.

 • VIII. Очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.

ИП не е свързано с използване на вода. Няма да се генерират допълнителни количества отпадъчни води.

ИП не е свързано с използване на опасни вещества, посочени в приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях.

« Обратно

ТИТАН по света