Инвестиционното предложение

05.06.2013

ОБЯВА

За обществеността

Уведомяваме Ви, че фирма „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ” АД, с. Златна Панега 5760, ул. „Шипка” № 2, община Ябланица, ЕИК 820162213

Адрес за кореспонденция: с. Златна Панега 5760, ул. „Шипка” № 2, община Ябланица, ЕИК 820162213, телефон, факс и е-mail: 02/8820101, факс: 02/8820201.

има следното инвестиционно предложение:ПЛАНИРАНИ ПРОМЕНИ В РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИТЕ НА ПЛОЩАДКАТА НА ‘ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ” АД.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1.Резюме на предложението.

Инвестиционното предложение (ИП) включва дейности по:

  • Изграждане на система за селективна некаталитична редукция (SNCR) към пещи за производство на циментов клинкер, с което ще се намалят емисиите на NOx в димните газове, генерирани при горивните процеси в пещите за производство на циментов клинкер.

Чрез SNCR системата, фирмата ще намали емисиите на NOx в димните газове, генерирани при горивните процеси в пещите за производство на циментов клинкер. Процесът включа инжектиране на амонячни NHx реагенти в газовата фаза при температура от 880-1100ºC. SNCR системата към момента е най-добра налична технология за намаляване на емисиите на NOx в димните газове и е приложима за ротационни пещи за производство на клинкер.

  • Използване на продукти (горива)от различно естество (текстилни, растителни, каучукови и др.) с цел намаляване на консумацията на природни невъзобновяеми горива.

Дейността е свързана с използване на продукти от различно естество (текстилни, растителни, каучукови и др.) с цел намаляване на консумацията на природни богатства при производството на циментов клинкер, а именно добавяне на продукти, като гориво.

  • Oптимизиране на обезпрашаването на съществуващи съоръжения в завода.

Ще се извърши оптимизиране на обезпрашаването на съществуващи съоръжения и съответно премахване на част от съществуващите филтри, които вече не се използват.

  • Генерирането и оползотворяването на отпадъци - съгласно заключенията за най-добри налични техники при производството на циментов клинкер първичните суровини и изкопаеми горива могат да се заменят с различни видове отпадъчни материали, с което да се допринесе за опазване на природните ресурси. Това са отпадъци, които съдържат съединения на желязото, алуминия, силиция, калциев карбонат или калциев оксид – всички те са съставки на клинкера и при липса на подходящи отпадъци се набавят от природни суровини като варовик, мергел, пясък, пирит, шисти и т.н.

Генерираните отпадъци, ако има такива, ще бъдат предавани на фирма с разрешителен документ съгласно чл. 35 от Закона за управление на отпадъците.

С посочените дейностите по ИП не се очаква изменение на производствената дейност, капацитета и функционирането на инсталациите в „Златна Панега Цимент”, което да доведе до отрицателно въздействие върху здравето на хората или върху околната среда. С въвеждането на дейностите по ИП ще се намалят емисиите във атмосферния въздух и ще се намали консумацията на природни богатства.

« Обратно

ТИТАН по света