Инвестиционно предложение за ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ВОДОРОД В ПЕЩИ

01.11.2022

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„Златна Панега Цимент“АД,

с. Златна Панега, ул. „Шипка“№2

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ВОДОРОД В ПЕЩИ

Планирано е изграждане на инсталация за производство и подаване на водород към пещите. Инсталацията ще използва питейна вода, която чрез протонообменна мембрана ще разделя молекулите на водата на водород и кислород. Получените елементи ще се подават директно към пещите за изпичане на клинкер без междинно съхранение.

Целта на проекта е подаването на водорода, който да послужи като катализатор за горивния процес и да спомогне за по-пълното изгаряне на използваните горива.

ВЪВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН РЪКАВЕН ФИЛТЪР КЪМ ТРАНСПОРТА НА СУРОВИННО БРАШНО

В процеса на проектиране на новия транспорт за суровинно брашно беше идентифицирана необходимостта от инсталиране на допълнителен филтър, който да обезпрашава извеждането на унос от хибридния филтър. Филтърът ще бъде с дебит 5 000 Нм3/ч.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ФИЛТЪР НА РАЗТОВАРВАЩА ИНСТАЛАЦИЯ

В процеса на проектиране на модификациите по линията за подаване на алтернативни горива и по-точно по предвидената за изграждане разтоварваща инсталация, беше идентифицирана необходимостта от увеличаване на дебита на предвиденото за очистване на отпадъчните газове пречиствателно съоръжение – ръкавен филтър. Предвидено беше филтърът да пречиства газове с дебит до 5000 Нм3/ч, като с новите изчисления този дебит ще се увеличи на 7200 Нм3/ч.

ВЪВЕЖДАНЕ НА НОВИ АЛТЕРНАТИВНИ СУРОВИНИ

С цел намаляване на въглеродните емисии, отделяни от процеса на декарбонизация на суровото брашно при производството на клинкер е предвидено използването на алтернативна суровина – фелдшпат. Фелдшпатите са природни суровини и представляват група от склаообразуващи алуминиеви тектосиликатни минерали, които съставляват около 60% от земната кора. Не се предвижда използване на отпадъчни материали.

МОНТИРАНЕ НА НОВА ГОРЕЛКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДИЗЕЛ КАТО РЕЗЕРВНО ГОРИВО ЗА ЦМ 9

Предвидената промяна е с цел осигуряване на резерв от друг вид гориво, с който мелницата да може да работи при нужда във връзка с все по-задълбочаващата се криза с доставки на природен газ.

Предвижда се монтирането на горелка с топлинна мощност 2.5MW, която е пригодена за работа и с природен газ и с дизел и е идентична на вече разрешената за инсталиране горелка към Циментова мелница №8.

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти

/лице, адрес, телефон/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Плевен – 5800, ул. “Ал. Стамболийски” № 1а, e-mail: office@riew-pleven.eu.

Приложение:

  • Информация по чл.4, ал.3 от Наредбата за ОВОС

« Обратно

ТИТАН по света