Хидроморфологична оценка на река Златна Панега

04.06.2015

Обход за определяне на хидроморфологичното състояние на река Златна Панега бе проведен на 4 юни 2015 г. от експерти на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – гр. Плевен.По инициатива на „Златна Панега Цимент”АДв експедицията се включиха ученици от екологичните клубове в ОУ „Любен Каравелов“ – с. Златна Панега и ОУ „Христо Ботев“ – с. Румянцево.

Оценката на хидроморфологичното състояние на повърхностните водни тела е интегрирана част от оценката на екологичното им състояние, съгласно Рамковата директива за водите 2000/60/ЕЕС, чиито изисквания сатранспонирани в българското законодателство чрез Закона за водите,Наредба № Н-4 за характеризиране на повърхностните водии други подзаконови нормативни актове.

По време на първия обход бяха посетени карстов извор „Глава Панега“ и ВЕЦ „Румянцево“, където беше наблюдавано състоянието на хидроинженерните съоръжения– бентове, прагове, рибни проходи, както и измененията на речното корито, настъпили в резултат от човешкото въздействие. Беседите с учениците и учителите допринесе за повишаване на екологичната култура и съзнание на местната общност.

« Обратно

ТИТАН по света