Групата ТИТАН и жените лидери

08.03.2017

По случай 8 март - Международния ден на жените, Европейската кръгла маса на индустриалците публикува доклад за актуалните резултати и новите цели, свързани с лидерството на жените на работното място, които си поставиха 31 от членовете на организацията. От 2012 година Европейската кръгла маса, която обединява ръководителите на около 50 европейски транснационални компании, сред които и Групата ТИТАН, публикува ежегодно цели и показатели, отнасящи се до подобряване възможностите за кариерно развитие на жените.

Докладът показва, че поетите от компаниите инициативи, са спомогнали да се увеличи процентът на жените, заемащи ръководни постове в индустрията, средно с 4% от 2012 г. досега. Той обаче разкрива и нуждата от запазване тенденцията за повишаване разнообразието на работната сила, оползотворяването на „женския“ потенциал и възможности, и свеждането до минимум на неравенствата на работното място, породени на базата на пола.

Групата ТИТАН е част от компаниите, предприели мерки за по-добро използване на таланта на жените, за увеличаване на броя на жените в бизнеса и ръководството, и за превръщане на различията между половете в ценност.През 2017 г. Групата си постави за цел жените на мениджърски позиции в компанията да надхвърлят 15%, а делът им в Борда на директорите да достигне 25%.

ТИТАН отчита увеличение на общия брой на работещите в компанията жени както в европейските си бизнес единици, така и в тези извън Европа.Процентът на жените мениджъри в европейските бизнес единици на компанията е сериозно повишен – от 6% през 2012 г. на 14,6% към януари 2017 г. Най-значително постижение Групата бележи в Борда на директорите, където делът на жените се е увеличил с 20% спрямо 2012 година.

Като част от Групата ТИТАН „Златна Панега Цимент“ АД има своя принос в посочените постижения. В ТИТАН България осигуряването на работна среда, в която различията се уважават, и участието на жените в ръководството на компанията са идентифицирани като съществени приоритети за нашите заинтересовани страни и за развитието на бизнеса.Компанията поддържа висок за тежката индустрия дял на работещите в отделите за производство, поддръжка и химическата лаборатория жени (29% към 2017 г.) , а също така и на жените, заемащи мениджърски позиции и имащи ръководни функции (14% към 2017 г).

« Обратно

ТИТАН по света