Група ТИТАН Интегриран годишен доклад за 2018 г.

01.08.2019

Група ТИТАН публикува своя Интегриран годишен доклад за 2018 г., който описва финансовите, екологичните и социални резултати на Групата.

През 2018 ТИТАН постигна солидни и стабилни финансови резултати, отбеляза добър напредък в изпълнението на поставените екологични и социални цели до 2020 г., които са изцяло съобразени с Целите за устойчиво развитие на програмата 2030 на ООН. TИТАН успешно се справи с предизвикателствата в някои от регионите, в които работи и се възползва от възможностите, които пазари като този на САЩ продължават да предлагат. Също така разгледа по-обстойно възможностите, предлагани от бързо развиващата се дигитална революция, възползвайки се от новите технологични възможности в широк спектър от приложения и прилагайки иновации с ускорени темпове.

Друга цел на Групата - надграждането на прозрачност следвайки международните стандарти, бе подсилена през 2018 г. с приемането на UNCTAD - „Ръководство за основни показатели за докладване на приноса към постигането на Целите за устойчиво развитие на ООН“. Тази методология позволява по-систематичен мониторинг и измерване на приноса на бизнеса за изпълнението на Целите за устойчиво развитие на програмата 2030 на ООН.

Докладът е публикуван и достъпен на адрес: http://www.titan-cement.com/integrated_report_2018_EN.pdf

Акценти на Интегриран годишен доклад за 2018 г.

  • Солидно и стабилно финансово представяне в САЩ като основен източник на печалба за Групата.
  • Инвестиции за подобряване на оперативната ефикасност и увеличаване на растежа чрез капиталови разходи (CAPEX) в размер на €119 милиона.
  • Увеличение на joint-venture участието ни в Adocim в Турция до 75% като част от нашата стратегия да инвестираме в глобално позициониране.
  • Увеличаване на оперативния паричен поток с €30 млн. до €148 млн. благодарение на стабилизирането на изискванията за оборотен капитал.
  • Добър напредък по отношение на постигането на Целите за устойчиво развитие на Групата за 2020, достигайки равнопоставеност с други членове на „Инициативата за устойчиво развитие на циментовата индустрия“ (Cement Sustainability Initiative) и първи позиции в намаляването на праховите емисии и потреблението на вода.
  • Ускорени усилия за справяне с изменението на климата, включително въвеждането на „Инициативата за CO2“ - единен подход за намаляване на емисиите на CO2 до 2030 г.; преработената Политика за опазване на околната среда на Групата; увеличаването на броя на заводите, сертифицирани по ISO 50001 за управление на енергийната ефективност.
  • Продължаващо подпомагане на качествено образование и развитие на умения, необходими за съвременните работни условия. В тази връзка през 2018 г. бяха осъществени повече от 400 стажа на студенти и младежи в Групата.
  • Признаване на разнообразието и включването като ключов фактор за бъдещия растеж на ТИТАН със специален фокус върху вграждането на тези принципи в културата на компанията и тяхното популяризиране пред заинтересованите страни на Групата.
  • Верификация от независима трета страна на оповестените нефинансови данни в Интегриран годишен доклад на Група ТИТАН за 2018 г. без препоръки за последващи действия.

Стандарти за отчитане

Интегриран годишен доклад на Група ТИТАН за 2018 г. е изготвен в съответствие с правните изисквания на национално и Европейско ниво, Кодекса за корпоративно управление на Обединеното кралство, Международните стандарти за финансово отчитане и Принципите за интегрирано отчитане на Международния съвет за интегрирано отчитане.

Докладът беше независимо верифициран за нефинансови данни, в съответствие с насоките и протоколите на „Инициативата за устойчиво развитие на циментовата индустрия“ (CSI), която работи в рамките на „Световния бизнес съвет за устойчиво развитие“ (WBCSD), както и с критериите за „напреднало“ ниво на Комюнике за напредъка по Глобалния договор на ООН (UNGC).

Интегриран годишен доклад на Група ТИТАН за 2018 г. и IAR 2018 и Доклад на независимия одитор са достъпни онлайн на адрес: http://www.titan-cement.com/integrated_report_2018_EN.pdf

« Обратно

ТИТАН по света