Групата ТИТАН Цимент с амбициозни Екологични, Социални и Управленски цели за 2025 г. и с още по-сериозен фокус върху устойчивото развитие на компанията

13.05.2021

Групата ТИТАН Цимент публикува своите екологични, социални и управленски цели за 2025г. и след това. Така компанията доказва постоянния си ангажимент към устойчивото развитие и създаването на стойност. Групата залага актуализирана, по-амбициозна цел за намаляване на емисиите на CO2 за 2030 г., съобразена с визията на Европейската зелена сделка за постигане на климатична неутралност до 2050г.

Уповаваме се на солидния си опит в областта на устойчивото развитие и се стремим да увеличаваме положителното въздействие върху хората, обществото и околната среда. Ние се ангажираме с амбициозни цели, които да генерират по-голяма стойност за всички наши заинтересовани страни и да поставят основите на устойчив растеж в един въглеродно-неутрален и дигитализиран свят”, заяви Леонидас Канелопулос, главен директор „Устойчиво развитие“ на Групата ТИТАН Цимент.

TITAN залага 20 цели, които стъпват върху четири стълба, определени като съществени от заинтересованите страни и подкрепени от добро управление, прозрачност и бизнес етика:

  • Декарбонизация и дигитализация – с цел трансформация на бизнеса и акцент върху устойчивостта, иновациите и изграждането на решения, които да обслужват клиентите ни по-ефективно в процеса на преминаване към въглеродно неутрален и дигитализиран свят.
  • Работна среда, която стимулира развитието – с цел да развие приобщаваща култура с равни възможности за всички наши хора, за да растат професионално в безопасна и здравословна работна среда.
  • Положителен местен принос – с цел да позволи на нашите бизнес операции и нашите хора по света да допринесат за просперитета на местните ни общности по отношение на социалните и екологичните им проблеми.
  • Отговорно осигуряване на ресурсите – с цел да даде възможност на бизнес екосистемите ни да включат съображения за устойчивост в решенията и ежедневното си поведение, докато използват природните ресурси отговорно.

Ето някои от основните цели:

  • Нова цел за намаляване на емисиите CO2с 35% до 2030 г. в сравнение с нивата от 1990 г. По този начин компанията се присъединява към целта на Европейската зелена сделка за постигане на климатична неутралност до 2050 г. Намаляване на емисиите по веригата на доставки чрез увеличаване на използването на алтернативни горива, ускоряване на усилията за енергийна ефективност, разработване на нисковъглеродни продукти и използване на иновативни технологии и решения.
  • Ангажимент да бъдем сред глобалните лидери по отношение на безопасността, без смъртни случаи и представяне по Коефициента на честота на инциденти със загубено време на служители (LTIFR) на едно от първите три места за циментовата индустрия.
  • Акцент върху разнообразието и включването, обучението и благосъстоянието на служителите. Продължаващо насърчаване на равни възможности и по-голямо участие на жените в управлението. Повишаване на квалификацията и преквалификация на всички служители и внедряване на инициативи за подобряване на благосъстоянието във всички държави.
  • Увеличаване на позитивния местен принос с екологични, социални и икономически цели. Силно представяне по отношение на емисиите във въздуха. Планове за рехабилитация на кариери и управление на многообразието. Планове за ангажиране на общността съобразно очакванията на заинтересованите страни и 2/3 от общите разходи да са насочени към местни доставчици и общности.
  • Интегриране на практиките на кръговата икономика за създаване на по-устойчива верига на доставки. Това ще гарантира, че 70% от ключовите доставчици отговарят на екологичните, социални и управленски критерии на ТИТАН. Фокус върху опазването и рециклирането на водата, енергийната ефективност и отстраняване на отпадъците от депата.

Екологичните, социални и управленски целина TITAN са приведени в съответствие с Целите за устойчиво развитие на ООН до 2030 г. Представянето спрямо тях ще бъде проверено от независими одитори, а целите за емисии от обхват 1 и 2 ще бъдат валидирани от Инициативата за научнообосновани цели (SBTi). Напредъкът ще се отчита ежегодно чрез Интегрирания доклад, за да се осигури прозрачност на комуникацията със заинтересованите страни в Групата.

Всички ESG цели на Групата ТИТАН Цимент са достъпни на нейния уебсайт.

(https://www.titan-cement.com/sustainability/our-approach/2025-targets/)

« Обратно

ТИТАН по света