Новини и събития

Прочетете за постиженията и бъдещите ни планове в сферата на екологията и корпоративната социална отговорност. Информирайте се за последните новини и събития, свързани с нас:

Портал клиенти

За по-достъпна и полезна комуникация с клиентите ни.

Титан по света

Научете повече за облика и дейността на Група ТИТАН по света.

 • Размер на шрифт:

1. Реконструкция на Пещ 5 - 16 мил.евро
2. Вертикална циментова мелница ОК 30-4 - 13 мил.евро
3. Силоз за клинкер 37 500 т. - 5,9 мил.евро
4. Опаковъчна машина - 1,6 мил.евро
5. Палетизатор - 2 мил. евро
6. Битово-фекална пречиствателна станция - 264 хил.евро
7. Индустриална пречиствателна станция и оборотна водоснабдяване - 635 хил.евро
8. Реконструкция на 6kV заводска подстанция - 1,6 мил.евро
9. Присъединяване на нови мощности към електропреносната мрежа - 620 хил.евро
10. Инфраструктура

 • пътища - 1, 8 мил.евро
 • подмяна на питеен водопровод - 160 хил.евро
 • подмяна на индустриален водопровод - 460 хил.евро
 • подмяна на канализационна система - 507 хил.евро

11. Реконструкция на Пещ 4 - 3 ,4 мил.евр
12. Ръкавни филтри за обезпрашаване на силози за сурово брашно и дозиращи везни на
пещи - 460 хил.евро
13. Нова столова - 670 хил.евро
14. Нова баня - 730 хил.евро
15. Изграждане на инсталация за феросулфат - 640 хил.евро
16. Непрекъснат мониторинг на емисиите - 480 хил.евро
17. Пожароизвестяване и пожарогасене на сгради и подстанции - 540 хил.евро
18. Изграждане на ново КПП (вход работници) - 200 хил.евро
19. Нова административна сграда - 660 хил.евро
20. Реконструкция на помпена станция и външен промишлен водопровод - 230 хил.евро

21. 8 бр. силози за добавки на Циментови мелници 8 & 9 - 4,3 мил.евро
22. Отводняване на завода и пречистване на дъждовните води - 600 хил.евро

Първа фаза - 2010 г.
Бяха изградени

 • Бетонирана площадка за скаладиране на въглища 4 800 м² с прилежаща площадка за измиване на гумите на камионите и кало и шламоутаител. Отводняването на площадката е осъществено чрез дренажни канавки които се заустват в кало-шламоуловителя.
 • Пречиствателно съоръжение за дъждовни води при покрит склад за въглища
 • Подпорна стена и път с дъждовна канализация за отводняване на площадката пред цех Опаковка

Втора фаза - 2011 г.

Изграждане на втори кало- и шламоутаител за отводняване и пречистване на дъждовните води около покрит склад за въглища, територията около пещен цех, площадката за складиране на гипс и пътищата в този район.

Трета фаза

Изграждане на пречиствателно съоръжение на изхода на подземния канал, минаващ през завода за да се гарантира чистотата на изходящата отпадъчна вода на завода.

23. RDF Инсталация - 4,8 мил.евро

Основното предназначение на инсталацията за твърди регенерирани горива (RDF) е да подготвя входящ горивен материал за употреба в циментови пещи. Входящият материал за инсталацията за обработка на RDF ще се състои главно от следните съединения:

 • Пластмаси (2D = фолио), нераздробени или вече предварително раздробени
 • Пластмаси (3D = твърди пластмаси, полиетиленови бутилки и т.н.)
 • Хартия и картон
 • Дърво (палети и др.)
 • Текстил
 • Други високо калорични твърди отпадъци
 • Чужди примеси (метали и др.) и вредни материали (камъни и др.)

Подготовката на материала и захранването на пещта с материал с едрина 99% < 30 mm включва следното:

 • Производство на RDF
 • Транспорт до складов силоз за RDF
 • Складов силоз за готов за употреба RDF.
 • Дозиране, включващо система за екстракция, съчетана с претегляща система
 • Транспорт на материала до горелките на пещите

Транспортът до складовия силоз и до горелката на пещта се осъществява с пневмотранспорт.

24. Нова електроподстания в цех Кариера - 200 хил.евро
25. Подобряване на безопасните условия на труд в завода - 150 хил.лева

Видове цимент

В момента компанията произвежда следните типове цимент по БДС EN 197-1:

ВАРОВИКОВ ПОРТЛАНДЦИМЕНТ

CEM II /B-L 32,5 R

История

Между 1923 и 1947 компанията е произвеждала хидравлична вар. След национализацията тя разширява дейността си и започва производството на цимент марки 150 и 200. През 1966 тази фабрика е закрита и на днешната територия на завода Златна Панега Цимент се откриват 5 нови циментови линии. През 1998 след приватизацията заводът е купен от Хайделберг Цимент, а през 2004 е продаден на Титан.

Горе