Новини и събития

Прочетете за постиженията и бъдещите ни планове в сферата на екологията и корпоративната социална отговорност. Информирайте се за последните новини и събития, свързани с нас:

Портал клиенти

За по-достъпна и полезна комуникация с клиентите ни.

Титан по света

Научете повече за облика и дейността на Група ТИТАН по света.

  • Размер на шрифт:

"Златна Панега цимент" АД има дългосрочна инвестиционна програма, която цели модернизация на съществуващото оборудване и увеличаване капацитета на производствените съоръжения в съответствие с нуждите на българския пазар.

За периода 2004 - 2010 г. са направени инвестиции за над 86 млн. евро в реконструкция и възстановяване на втората линия за производство на клинкер, силоз за клинкер с капацитет 38 хил. т., първата по рода си в България високоефективна и енергоспестяваща вертикална циментова мелница и др.

Цех "Експедиция" е оборудван с второ напълно автоматизирано автонасипно товарище, опаковъчна машина и палетизатор.

Всички заводски подстанции са реконструирани и оборудването е подменено с високо технологична апаратура.

За удобството на работещите в завода е построена нова административна сграда, нов стол за хранене и медицински кабинети. Инвестиции са направени и в подобряване качеството на околната среда. Подменени са старите филтри на пещите, на охладителите за клинкер, на силозите за сурово брашно и цимент.

Направена е пълна реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа, както и на пътната инфраструктура в завода. Изградени са две нови пречиствателни станции за очистване на водите от охлаждане на производствените съоръжения и за битово-фекалните води от завода. Пусната е в експлоатация система за оборотно водоснабдяване за нуждите на производството, която съответства на изискванията на най-добрите налични техники.

През 2010 г. започна изграждането на втора вертикална мелница за цимент и силози за добавките към цимента. Инвестира се в изграждане на съоръжения за филтриране на дъждовните води.

Юридически лица

Титан в България се състои от следните компании:

"Златна Панега Цимент" АД
е една от водещите компании в циментопроизводството в България с капацитет от над 1,3 млн. тона цимент.

"Златна Панега бетон" ЕООД притежава бетонови възли в София, Пловдив, Велико Търново и планира скорошно разширение и в други големи градове в страната.

"Кариери за чакъл и пясък – България" ЕАД е дъщерно дружество на "Златна Панега цимент" АД, ангажирано с разработването на кариери за инертни материали. Дружеството извършва геоложки проучвания на перспективни площи в различни райони на България, както и придобиване на дялове в работещи кариери, с цел осигуряване на суровини за строителната индустрия в страната.

Горе