Новини и събития

Прочетете за постиженията и бъдещите ни планове в сферата на екологията и корпоративната социална отговорност. Информирайте се за последните новини и събития, свързани с нас:

Портал клиенти

За по-достъпна и полезна комуникация с клиентите ни.

Титан по света

Научете повече за облика и дейността на Група ТИТАН по света.

Годишен доклад 2018

Годишният доклад за 2018-та година на ТИТАН България представя бизнес постиженията на компанията по един завършен и балансиран начин, отговарящ на очакванията на акционери, партньори и общество.

14.11.2016ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА
ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС (ДВ бр.25/2003г., посл. изм. ДВ бр. 94/2012г)

„ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД, ЕИК 820162213

Седалище и адрес на управление: село Златна Панега 5760, община Ябланица, област Ловеч,

ул. „Шипка“ №2

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

Изграждане на един тръбен кладенец с дълбочина 15 m за напояване на 9 дка маточина, 17.5 дка млада овощна градина (сини сливи, ябълки и круши) и 11 дка нова овощна градина (сини сливи, ябълки и круши). Тръбния кладенец ще бъде разположен в имот с идентификатор 06450.501.1, в землището на село Брестница, община Ябланица, собственост на „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД, на територията на циментов завод „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ”АД.

Тръбния кладенец не попада на територия на защитена зона. Най-близката защитена зона е Карлуково (с код BG0001014) и се намира на 0.800 км на запад от инвестиционното предложение. В районът няма учредени Санитарно-охранителни зони по смисъла на Наредба № 3 от 16.10.2000 г.

Бъдещия сондаж ще попадне във водно тяло Слой 3 – Кастови и пукнатинни води - Карстови води в Централния Балкан с код BG1G0000TJK045.

Проектния тръбен кладенец ще е с дълбочина 15m. За насажденията от маточина са предвидени два броя буферни резервоари по 5 m3 (общо 10 m3). За младата овощна градина – също два броя буферни резервоари по 5 m3 (общо 10 m3). За новата овощна градина – един брой буферен резервоар с обем 5 m3.

Средногодишното водно количество е 32,35 m3/d=0,37 l/s.

Водното количество за шест месеца (април-септември) е 65,6 m3/d=0,76 l/s.

Максималното водно количество е през м август и възлиза на 3 756 m3, което е 125 m3/d=1,45 l/s.


Вид градина/

месец

маточина

Млада овощна градина (смесена – сини сливи, ябълки, круши)

Нова овощна градина (смесена – сини сливи, ябълки, круши)

общо

април

330

411

344

1 085

май

330

411

344

1 085

юни

490

620

510

1 620

юли

970

1 217

1 000

3 187

август

1 150

1 430

1 168

3 748

септември

330

411

344

1 085

общо

3 600

4 500

3 710

11 810

За контакти: инж. Димитър Стойчев, тел. 0895 20 30 40

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ– Плевен, 5800 гр. Плевен, ул. "Александър Стамболийски" № 1А, Централна поща п.к. 35, e-mail:

08.11.2016Среща за устойчиво развитие - Югоизточна Европа
Среща за устойчиво развитие - Югоизточна Европа

На 2 и 3 ноември 2016 г. ТИТАН България бе домакин на среща за устойчиво развитие. На срещата присъстваха представители както на Групата ТИТАН, така и на ТИТАН България. Групата беше представена от Яни Паниарас, Изпълнителен директор на ТИТАН Гърция и Директор корпоративни дейностина Групата, Христос Панагопулос, Регионален директор за България и Турция, Мария Алексиу, Старши мениджър корпоративна социална отговорност на Групата, и Лидия Яникопулу, Старши мениджър корпоративни комуникации на Групата. Представители на ТИТАН България бяха: Александър Чакмаков, Изпълнителен директор, Милен Станоев, Директор завод, Венцислава Кюлева, Мениджър човешки ресурси и Люба Никифорова, Представител за корпоративна социална отговорност.

През първия ден срещата се проведе в офиса на ТИТАН България в София. Срещата беше открита с преглед на ръководството на компанията в сферата на устойчивото развитие. Последва представяне на резултатите от извършената от екипа на ТИТАН България оценка на значимите фактори за бизнеса и заинтересованите страни и привеждането им в съответствие с Целите за устойчиво развитие на ООН, Дневен ред 2030. Бяха представени добри практики и нови инициативи в рамките на програмата за корпоративна социална отговорност на ТИТАН България, сред които бяха: партньорството с Фондация „Заедно в час“, приносът на ТИТАН България към Европейския пакт за младежта и проектът „Да осиновим река Златна Панега“. Накрая се проведоха дискусии относно новите политики на Групата –Политиката за борба с подкупите и корупцията, Санкционните политики, Политиката за лоялна конкуренция и Политиката за спазване на човешките права, а също така и относно актуални въпроси на корпоративните комуникации на Групата.

Вторият ден на срещата бе посветен главно на обиколка на циментовия завод и кариерата в Златна Панега. Програмата бе допълнена от посещение в училището в село Брестница, където представителите на Групата имаха възможността да се запознаят отблизо с резултатите от тригодишното партньорство между ТИТАН България и Фондация „Заедно в час“.

30.09.2016Новини по Проект “Повишаване на екологичното обществено съзнание чрез образование за устойчиво развитие и доброволчески био-мониторинг на река Златна Панега - Осинови река”
Новини по Проект “Повишаване на екологичното обществено съзнание чрез образование за устойчиво развитие и доброволчески био-мониторинг на река Златна Панега - Осинови река”

На 29 март в рамките на проект "Осинови река" се проведе почистване на бреговете на р. Златна Панега. Събитието бе организирано от „Златна Панега Цимент“ АД, партньор по проекта. В събитието се включиха още представители на бенефициента по проекта - РЕЦ България, както и представители на РИМ Плевен и ПГСС "Сергей Румянцев“. Като доброволция в инициативата, учасваха ученици от училищата в с. Златна Панега, с. Румянцево и гр. Луковит, както и доброволци от завода на „Злата Панега Цимент“ АД.

Участниците получиха ръкавици и чували за разделно събиране на боклука и бяха разделени на три групи. В почистването бяха събрани над 70 чувала с отпадъци.

Инициативата е част от дейностите по проект "Осинови река" (Adopt The River) относно повишаване на осведомеността на гражданите за опазване на околната среда и биоразнообразието. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на програма BG03.SGS на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014 г. Повече информация за проекта можете да намерите тук .

30.09.2016Новини по Проект “Повишаване на екологичното обществено съзнание чрез образование за устойчиво развитие и доброволчески био-мониторинг на река Златна Панега - Осинови река”
Новини по Проект “Повишаване на екологичното обществено съзнание чрез образование за устойчиво развитие и доброволчески био-мониторинг на река Златна Панега - Осинови река”

На 9 май 2016 г. в рамките на проект „Осинови река” в завода на „Златна Панега Цимент АД бе проведено първото обучение на учители от ПГСС, гр. Луковит, ОУ „Л. Каравелов”, с. Златна Панега и ОУ „Христо Ботев”, с. Румянцево. На обучението присъстваха още експерти от РИМ Плевен, служители на Златна Панега Цимент АД, както и представители на РЕЦ - България – бенефициент по проекта.

По време на обучението на учителите бе представено съдържанието на Образователната програма за опазване на околната среда и методология за мониторинг на води и биологично разнообразие както и методиката за доброволчески мониторинг. Обсъдени бяха предложените индикаторни видове, медотите за наблюдение и тяхното приложение от учениците в пилотните училища, които ще извършват доброволческия мониторинг на води и биологично разнообразие.

След приключване на теоретичната част от обучението на учителите групата излезе на терен, за да обходи местата по течението на р. Златана Панега, избрани за провеждане на доброволческия мониторинг от учениците.

На терен бяха тествани уредите за измерване на качеството на водите, закупени в рамките на проекта, както и протоколите за миниторинг. Всички учители придобиха умения да работят с обрудването и протоколите, които да приложат при работата с учениците по време на провеждане на доброволчески мониторинг.

В рамките на обучението беше представен и разработения, в рамките а проект „Осинови река”, интернет сайт – www.adopttheriver.eu

На страницата на сайта е предвиден модул за доброволчески монитоинг на качеството на водитеи билогичното крайречно разнообразие на р. Златна Панега. В този модул ще се въвеждат полевите протоколи от наблюденията на учениците, данните ще могат да се обобщават, да се извеждат тенденции и в бъдещ период да могат да се докладват към ИАОС, в рамките на Националната системата за доброволчески мониторинг.

30.09.2016Новини по Проект “Повишаване на екологичното обществено съзнание чрез образование за устойчиво развитие и доброволчески био-мониторинг на река Златна Панега - Осинови река”
Новини по Проект “Повишаване на екологичното обществено съзнание чрез образование за устойчиво развитие и доброволчески био-мониторинг на река Златна Панега - Осинови река”

Новини по Проект “Повишаване на екологичното обществено съзнание чрез образование за устойчиво развитие и доброволчески био-мониторинг на река Златна Панега - Осинови река”

Вторият етап от финалното събитие включваше посещение на ПГСС „Сергей Румянцев” гр. Луковит, където в актовата зала на гимназията се събраха близо 60 участници – представители на трите екологични клуба, РЕЦ- България, „Златна Панега цимент” АД, Регионален исторически музей (РИМ) – гр. Плевен, Офис за околна среда и обществено здраве, гр. Кйос, Исландия.

Срещата започна с ролева игра с казус, която накара децата да се замислят за това какво би било ако се построи ВЕЦ близо до реката. Децата бяха разделени на няколко групи – на еколозите, на местни жители, на учените и на бизнесмените. Всяка от групите представи становището си и защити тезата си.

След своеобразната игра с природозащитниците, срещата продължи с презентация на госта от Исландия, г-н Торстен Нарфасон , ръководител на Офис за околна среда и обществено здраве, гр. Кйос, Исландия, партньор по проекта. Г-н Нарфасон представи презентация за опита на страната му в областта на доброволческия мониторинг и дейности по опазване на околната среда, последва дискусия и различни въпроси.

Минути след това се проведе и конкурсът за пано "Осинови река". Всички деца се бяха постарали и изборът на журито беше труден, за това и те прецениха, че ще дадат поощряващи награди на всички участници в конкурса. На първо място бе наградено паното на Иво Ивайлов от ОУ "Любен Каравелов" с. Златна Панега. Той получи като награда цифров фотоапарат, второ място взе група "Природа" от ОУ "Любен Каравелов", с. Златна Панега, за което получи бинокъл, а трето място взе група "Видрите" отново от село Румянцево. Те получиха определител за птици и екскурзия до РИМ- гр. Плевен. Всички участниците в конкурса получиха тефтери, химикали и карти за игра.

Срещата завърши като учениците получиха грамоти за участие в мониторинг на води и биоразнообразие, а учителите им - сертификат за обучение. В рамките на проекта бяха закупени и раздадени и куфарчета с оборудване за провеждането на наблюдение на качеството и състоянието на водата на р. Златна Панега.

Показване на резултати от (16 - 20). Общо записи (100), общо страници (20).
Горе