Новини и събития

Прочетете за постиженията и бъдещите ни планове в сферата на екологията и корпоративната социална отговорност. Информирайте се за последните новини и събития, свързани с нас:

Портал клиенти

За по-достъпна и полезна комуникация с клиентите ни.

Титан по света

Научете повече за облика и дейността на Група ТИТАН по света.

Годишен доклад 2018

Годишният доклад за 2018-та година на ТИТАН България представя бизнес постиженията на компанията по един завършен и балансиран начин, отговарящ на очакванията на акционери, партньори и общество.

22.03.2018Участие на ТИТАН България в стратегическа среща за българското образование
Участие на ТИТАН България в стратегическа среща за българското образование

На 22 февруари 2017 година ТИТАН България взе участие в Годишна стратегическа среща на мрежата Образование България 2030. След активни дискусии и работа по групи участващите над 40 организации, обединени от каузата за достъпно и качествено българско образование, избраха ключовата цел, към която ще бъдат насочени общите им усилия в следващите няколко години, а именно – превръщане на образованието в национален приоритет. За постигане на амбициозната цел бяха очертани и основни действия като: предефиниране на образованието в контекста на 21 век, медийно отразяване, застъпничество пред институциите, активно взаимодействие между родители, бизнес и неправителствен сектор, както и други, които ще бъдат допълнително разработени на последващи срещи.

Образование България 2030 е обединение на активни личности и организации от различни сектори (бизнес, неправителствен, публичен), които чрез своята дейност се борят за постигане до 2030 г. на качествена промяна в образованието, която да осигури на младите хора в България равен достъп до възможности за развитие и обучение в крак с 21 век, намалявайки по този начин драстично младежката безработица и неактивност. Официален старт на инициативата е даден на 16 април 2015 година от заместник-председателя на Европейската комисия Юрки Катайнен, отговарящ за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, евродепутата Ева Паунова, вицепремиерите Ивайло Калфин и Томислав Дончев и кмета на София Йорданка Фандъкова.

ТИТАН България застава напълно зад идеите и стратегическите цели, заложени на срещата на Образование България 2030. Те са изцяло в съзвучие с целите на Европейски младежки пакт, към който Група ТИТАН се присъедини през 2015 година заедно с 50 други водещи европейски компании, за да даде своя принос за преодоляване несъответствието между уменията на младите хора и нуждите на бизнеса и за подобряване на възможностите за развитие на знанията, мобилността, заетостта и социалното включване на младите европейски граждани.

Чрез по-нататъшното си участие в работата на Образование България 2030 ТИТАН България ще направи нова крачка в изпълнение на поетия към Европейски младежки пакт ангажимент като спомогне за постигане на целите и популяризирането му в България.

Снимки от от фейсбук страницата на г-жа Ева Майдел - евродепутат от ЕНП/ГЕРБ и член
на ОБ 2030.

31.08.2017Бюлетин на Титан България - брой 1/2017
Бюлетин на Титан България - брой 1/2017

Ето и съдържанието на брой 1/2017:

УВОДНА СТАТИЯ

Промяната е възможност

Обръщение на г-н Адамантиос Францис. Изпълнителен директор на „Златна Панега Цимент’’ АД

АКТУАЛНО ЗА ГРУПАТА ТИТАН

Годишна среща на върха – ТИТАН 2017

Автор: Люба Никифорова

ПРОИЗВОДСТВО

Алтернативни горива и устойчиво развитие

Автор: Александър Попов

ТЕНДЕНЦИИ И НОВОСТИ

Иновационни проекти в „Златна Панега Цимент’’ АД

Автор: Инна Симеонова

Модернизация на транспорта на цимент от силози 6 и 8

Автор: Диана Попова

ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

Месечни срещи по „Здраве и безопаснос’’ в „Златна Панега Цимент’’ АД

Автор: Пламен Проданов

Наръчник за добрите практики по „Здраве и безопасност’’

Автор: Веселина Кирилова

КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Групата ТИТАН и жените лидери

Автор: Люба Никифорова

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Нови норми за допустими емисии (НДЕ) за замърсителите в атмосферния въздух в съответствие

със Заключението за най-добри налични техники (НДНТ) при производството на цимент

Автор: Албена Попхристова

Обучения на външни служители за спазване на екологичните изисквания в „Златна Панега Цимент” АД

Автор: Иванина Чулкова

ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

Основни акценти в обученията за 2016 година

Автор: Виктория Алексиева

Индустриална програма Cmentors - Модул „Кариери,

натрошаване и подготовка на суровини”

Автор: Виктория Алексиева

Обучение „Бизнес кореспонденция’’

Автор: Виктория Алексиева

Обучение „Ефективно управление на работните процеси’’

Автор: Виктория Алексиева

МЛАДЕЖКИ ИНИЦИАТИВИ

Посещение на студенти от Техническия университет – София

Автор: Виктория Алексиева

ЛЮБОПИТНО

Фотоконкурс „Сезони в ТИТАН’’

24.12.2016„Златна Панега Цимент” АД отчете успехи на традицонен Коледен обяд
„Златна Панега Цимент” АД отчете успехи на традицонен Коледен обяд

На 22.12.2016 се проведе Коледният обяд на „Златна Панега Цимент” АД. На това тържество , което става традиция пред Коледните и Новогодишни празници се отчитат успехите и завоюваните позиции във всички сфери от колектива на дружеството.

Поздравителни слова направиха г-н Александър Чакмаков - изпълнителен директор на Компания Титан за България и г-н Милен Станоев - директор завод. Г-н Чакмаков поздрави колектива за успешната година в областта на здраве и безопасност, опазване на околната среда и социалната дейност с местната общност. Той отбеляза, че и финансовата година макар и не така успешна, като периода 2007-2009 е приключила с печалба. Г-н Станоев с притча поздрави работещите, която казва , че всеки на своето място е допринесъл за общия успех. Г-н Чакмаков обяви годишните награди по безопасност за 2016 година. Отличени бяха Лазар Василев, Мануш Огнянов и Мирослав Христов от механоподдръжката на цех натрошаване и суровинни мелници за иновативни решения за механично изилиране на ротора на Трошачките и Наклонени гумено- транспортни ленти. Второто решение е разпространето в заводите на Група Титан и внедрена вече в някои от заводите на групата.

Награден е и Васко Иванов от механо подръжка на цех „Пещи” за проявена бдителност при смяна на софтуерния продукт за управление на производството - имаше грешка и се стартираха съоръжения без команда за това. Такъв проблем е имало и в други заводи от групата и след имформиране от наша страна фирмата създала софтуерния продукт коригира програмата. Награда получи и Марин Цолов от механоподдръжка на цех”Опаковка и циментови мелници” за решение за механично изилиране на вертикален елеватор.

Наградите връчи г-н Станоев.

С пожелание за весело посрещане на Коледните и Новогодишни празници и здраве и успех на работещите и техните семейства г-н Чакмаков поздрави всички работещи на „Златна Панега Цимент” АД и фирма „ГАЕА – Зелена алтернативна енергия” .

14.11.2016ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА
ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС (ДВ бр.25/2003г., посл. изм. ДВ бр. 94/2012г)

„ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД, ЕИК 820162213

Седалище и адрес на управление: село Златна Панега 5760, община Ябланица, област Ловеч,

ул. „Шипка“ №2

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

Изграждане на един тръбен кладенец с дълбочина 15 m за напояване на 9 дка маточина, 17.5 дка млада овощна градина (сини сливи, ябълки и круши) и 11 дка нова овощна градина (сини сливи, ябълки и круши). Тръбния кладенец ще бъде разположен в имот с идентификатор 06450.501.1, в землището на село Брестница, община Ябланица, собственост на „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД, на територията на циментов завод „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ”АД.

Тръбния кладенец не попада на територия на защитена зона. Най-близката защитена зона е Карлуково (с код BG0001014) и се намира на 0.800 км на запад от инвестиционното предложение. В районът няма учредени Санитарно-охранителни зони по смисъла на Наредба № 3 от 16.10.2000 г.

Бъдещия сондаж ще попадне във водно тяло Слой 3 – Кастови и пукнатинни води - Карстови води в Централния Балкан с код BG1G0000TJK045.

Проектния тръбен кладенец ще е с дълбочина 15m. За насажденията от маточина са предвидени два броя буферни резервоари по 5 m3 (общо 10 m3). За младата овощна градина – също два броя буферни резервоари по 5 m3 (общо 10 m3). За новата овощна градина – един брой буферен резервоар с обем 5 m3.

Средногодишното водно количество е 32,35 m3/d=0,37 l/s.

Водното количество за шест месеца (април-септември) е 65,6 m3/d=0,76 l/s.

Максималното водно количество е през м август и възлиза на 3 756 m3, което е 125 m3/d=1,45 l/s.


Вид градина/

месец

маточина

Млада овощна градина (смесена – сини сливи, ябълки, круши)

Нова овощна градина (смесена – сини сливи, ябълки, круши)

общо

април

330

411

344

1 085

май

330

411

344

1 085

юни

490

620

510

1 620

юли

970

1 217

1 000

3 187

август

1 150

1 430

1 168

3 748

септември

330

411

344

1 085

общо

3 600

4 500

3 710

11 810

За контакти: инж. Димитър Стойчев, тел. 0895 20 30 40

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ– Плевен, 5800 гр. Плевен, ул. "Александър Стамболийски" № 1А, Централна поща п.к. 35, e-mail:

08.11.2016Среща за устойчиво развитие - Югоизточна Европа
Среща за устойчиво развитие - Югоизточна Европа

На 2 и 3 ноември 2016 г. ТИТАН България бе домакин на среща за устойчиво развитие. На срещата присъстваха представители както на Групата ТИТАН, така и на ТИТАН България. Групата беше представена от Яни Паниарас, Изпълнителен директор на ТИТАН Гърция и Директор корпоративни дейностина Групата, Христос Панагопулос, Регионален директор за България и Турция, Мария Алексиу, Старши мениджър корпоративна социална отговорност на Групата, и Лидия Яникопулу, Старши мениджър корпоративни комуникации на Групата. Представители на ТИТАН България бяха: Александър Чакмаков, Изпълнителен директор, Милен Станоев, Директор завод, Венцислава Кюлева, Мениджър човешки ресурси и Люба Никифорова, Представител за корпоративна социална отговорност.

През първия ден срещата се проведе в офиса на ТИТАН България в София. Срещата беше открита с преглед на ръководството на компанията в сферата на устойчивото развитие. Последва представяне на резултатите от извършената от екипа на ТИТАН България оценка на значимите фактори за бизнеса и заинтересованите страни и привеждането им в съответствие с Целите за устойчиво развитие на ООН, Дневен ред 2030. Бяха представени добри практики и нови инициативи в рамките на програмата за корпоративна социална отговорност на ТИТАН България, сред които бяха: партньорството с Фондация „Заедно в час“, приносът на ТИТАН България към Европейския пакт за младежта и проектът „Да осиновим река Златна Панега“. Накрая се проведоха дискусии относно новите политики на Групата –Политиката за борба с подкупите и корупцията, Санкционните политики, Политиката за лоялна конкуренция и Политиката за спазване на човешките права, а също така и относно актуални въпроси на корпоративните комуникации на Групата.

Вторият ден на срещата бе посветен главно на обиколка на циментовия завод и кариерата в Златна Панега. Програмата бе допълнена от посещение в училището в село Брестница, където представителите на Групата имаха възможността да се запознаят отблизо с резултатите от тригодишното партньорство между ТИТАН България и Фондация „Заедно в час“.

Показване на резултати от (11 - 15). Общо записи (98), общо страници (20).
Горе