Новини и събития

Прочетете за постиженията и бъдещите ни планове в сферата на екологията и корпоративната социална отговорност. Информирайте се за последните новини и събития, свързани с нас:

Портал клиенти

За по-достъпна и полезна комуникация с клиентите ни.

Титан по света

Научете повече за облика и дейността на Група ТИТАН по света.

Годишен доклад 2018

Годишният доклад за 2018-та година на ТИТАН България представя бизнес постиженията на компанията по един завършен и балансиран начин, отговарящ на очакванията на акционери, партньори и общество.

31.01.2019О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост
О Б Я В А  до заинтересованите лица и общественост

О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ” АД
представлявано от Адамантиос Францис – Изпълнителен Директор, тел. 02/8820101, с. Златна Панега 5760, ул. „Шипка” № 2, община Ябланица, ЕИК 820162213.
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:
1. Оползотворяване на отпадък с код 10 13 11 (Отпадъци от композитни материали на циментова основа, различни от упоменатите в 10 13 09 и 10 13 10).
2. Оползотворяване на отпадък с код 17 01 07 (Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17.01.06).
/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти:
1. Екатерина Шилегарска, Н-к отдел „ООС, тел.: 02/8820147, факс: 02/8820201, e-mail: ;
2. Иванина Чулкова, Специалист „ООС“, тел.: 02/8820221, факс: 02/8820201, e-mail: .
/лице, адрес, телефон/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Плевен – 5800, ул. “Ал. Стамболийски” № 1а, e-mail: .

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС


ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 4, АЛ. 3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС


I. Резюме на предложението, в т.ч. описание на основните процеси, капацитет (в т.ч. на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС), обща използвана площ; посочва се дали е: за ново инвестиционно предложение и/или за разширение, или за изменение на производствената дейност, за необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); за предвидени изкопни работи, за предполагаема дълбочина на изкопите, за ползване на взрив.

1. Оползотворяване на отпадък с код 10 13 11 (Отпадъци от композитни материали на циментова основа, различни от упоменатите в 10 13 09 и 10 13 10).
Фирмата планира да извършва оползотворяване на отпадък с код 10 13 11 като алтернативна добавка в клинкера. Отпадъка се отделя при производството на цимент, като сместа от клинкер, гипс, варовик, пепелина и т.н., необходима за производството на различните марки цимент, се подава чрез транспортна лента към мелниците за цимент. Преди да постъпи в мелниците сместа преминава през сепаратори, където се отделя тази част от нея, която е с влошено качество. Тези композитни материали, на циментова основа, не отговарят на изискванията на стандарт БДС EN 197-1 и не са подходящи за производството на цимент. Използването им може да предизвика влошаване качеството на продуктите, което до доведе до рекламации.
В зависимост от това колко лошо е качеството на отделените композитни материали на циментова основа „Златна Панега Цимент“ АД планира да връща отделения отпадък обратно към мелниците, за доизвличане на полезните компоненти, до колкото е възможно. В случай, че това е невъзможно фирмата предвижда да оползотворява отпадъка в пещите за производството на клинкер. За целта отпадъка ще се подава за предварително натрошаване в трошачките, след което ще се дозира заедно с другите суровини за производство на клинкер.
Отпадъка ще се оползотворява с код R5 в клинкера. Очакваното количество е 30 000 т/г.
За товаро-разтоварните дейности и транспортирането на отпадъците ще се използва вътрешно-заводската техника.
Съхранението на отпадъците ще се извършва на площадка № 22 (зад силозите за цимент-палетизатор).

2. Оползотворяване на отпадък с код 17 01 07 (Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17.01.06).
Фирмата планира да извършва оползотворяване на отпадък с код 17 01 07 като алтернативна добавка в цимента и клинкера. Отпадъците се образуват при строително-ремонтни и разрушителни дейности.
Отпадъците ще се подават за предварително натрошаване в трошачките, след което ще се дозират заедно с другите суровини при производство на клинкер или цимент. Отпадъците ще се оползотворява с код R5 и се съхраняват в завода на площадка № 22 (зад силозите за цимент-палетизатор).
В случай, че не е възможно директното подаване на отпадъците в заводските трошачки се планира предварително надробяване чрез хидравличен чук или друга релевантна техника. По този начин ще се редуцира размера на отпадъците и ще осигури по-ефективна работа на трошачките.
За товаро-разтоварните дейности и транспортирането на отпадъците се използва вътрешно-заводската техника.
Инвестиционните предложения няма да доведат до изменение в производствената дейност и капацитета на инсталациите по Приложение 4 на ЗООС.
Капацитетът на инсталациите по Приложение 4 на ЗООС остава без промяна.

22.03.2018„Пътуващо училище за карста“ – Сътрудничество между БАН и ТИТАН България
„Пътуващо училище за карста“ – Сътрудничество между БАН и ТИТАН България

В началото на месец септември 2017 година ТИТАН България подкрепи за втори път инициативата „Пътуващо училище за карста“ на Националния институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ) към БАН като заводът в с. Златна Панега стана част от програма на проекта. При посещението на завода участниците бяха запознати с производствения цикъл и екологичната политика на компанията, позволяваща запазване целостта на карстовите образувания и съпътстващото ги биоразнообразие.

„Пътуващо училище за карста“ е инициатива, представляваща иновативна форма на теренно обучение в реалните условия на моделни карстови територии с приложение на изследователски методи и експерименти. Тази инициатива е част от специализираната образователна стратегия ProKARSTerra-Edu, разработена от Експерименталната лаборатория по карстология на НИГГГ-БАН в международно сътрудничество и с подкрепата на ЮНЕСКО. Участници в проекта са учители и ученици със заявени трайни интереси към карста от България и партниращи държави.

Програмата на пътуващото училище включва посещения на защитени природни и културно-исторически обекти, където участниците имат възможността да се запознаят с различни карстови форми: пещери, повърхностни карстови комплекси, плата, карстови извори, блата и др. Организираните лекции, дискусии, работа с изследователска апаратура, измервания, анализи, и експерименти на терен помагат за създаването на богати и трайни познания за произхода и същността на карста, защитените карстови територии и биоразнообразието в тях.

„Златна Панега Цимент“ АД ще продължи да оказва подкрепа и в следващи издания на проекта, както и на други образователни и изследователски инициативи на НИГГ-БАН, свързани с карста, и неговата защита.

22.03.2018Участие на новия изпълнителен директор на ТИТАН България в среща-дискусия за българското образование със заместник-председателя на Европейската комисия Юрки Катайнен
Участие на новия изпълнителен директор на ТИТАН България в среща-дискусия за българското образование със заместник-председателя на Европейската комисия Юрки Катайнен

На 21 юли 2017 новият изпълнителен директор на ТИТАН България г-н Адамантиос Францис и г-жа Люба Никифорова, член на Комитета по корпоративна социална отговорност и комуникации на компанията, участваха в съвместна среща между членовете на Сдружение „Образование България 2030“ и г-н Юрки Катайнен – зам.-председател на ЕК по въпросите на заетостта, растежа, инвестициите и конкурентоспособността. На кръгла маса участниците в срещата, сред които – министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, г-жа Нанси Шилър, президент и главен изпълнителен директор на Фондация „Америка за България“, изпълнителният директор на Фондация „Заедно в час“ Евгения Пеева, изпълнителният директор на HP България г-н Ираван Хира, българският евродепутат и част от учредителите на ОБ2030 г-жа Ева Майдел (посредством конферентна връзка от Брюксел) и др., имаха възможността да споделят мненията си по водещата тема: „Умения на 21-ви век за икономически растеж – какво можем да постигнем заедно?“.

Подкрепата на г-н Юрки Катайнен за сдружението от самото му създаване през 2015 година е ясен знак за значимостта на предизвикателствата, пред които глобализиращата се икономика изправя българското образование и общество, и отговорността на всички заинтересовани страни за справяне с тези предизвикателства. Той посочи като основополагащи фактори за качествено образование инвестирането в развитието на потенциала на учителите и засилването на обмена на добри практики в професионалното образование и обучение, за да се гарантират професионални умения и по-добра връзка между образование и нуждите на променящия се пазар на труда. Останалите участници подкрепиха г-н Катайнен и изтъкнаха също значението на подкрепата на родители и общество за извършването на промените, включването на всички деца във възпитателен и образователен процес в детските градини и училищата, въвеждането на ключови компетентности като неделима част от подготовката на учениците, дигитализацията като фактор за промяна в традиционните методи на образование и правилното прилагане на новите образователните политики на практика.

Сдружение „Образование България 2030“ обединява над 40 организации от публичния, частния и гражданския сектор около обща визия за постигане на качествена промяна в българското образование. Участието на ТИТАН България в инициативите на ОБ 2030 е в съответствие с политиките по корпоративна социална отговорност на компанията, част от които са свързани с осигуряване чрез мрежа от партньорства на равен достъп до качествено образование в училищата в региона по поречието на р. Златна Панега. Натрупаният опит дава възможност на компанията да сподели добрите практики и да разшири подкрепата си за българското образование и на национално ниво. По този начин ТИТАН България изпълнява и поетите от Група ТИТАН ангажименти към Европейския пакт за младежта, чиито основни цели са свързани с преодоляване несъответствието между уменията на младите хора и нуждите на бизнеса и за подобряване на възможностите за социално включване и професионално развитие на европейските младежи.

22.03.2018Спасителна акция на пострадал сокол скитник
Спасителна акция на пострадал сокол скитник

Малка граблива птица, паднала в близост до столовата на завода, бе открита в сутрешните часове на 17 юли 2017 година от Наталия Ненчева, служителката на фирма „Хепи Лейди”. Птицата, която по-късно се оказа млад мъжки представител на защитения вид сокол скитник, е била в тежко състояние – уплашена, много слаба и заразена с паразити. Благодарение на навременната реакция на г-жа Ненчева птицата беше уловена и предадена на специалиста от отдел „Опазване на околната среда“ Иванина Чулкова и орнитолога Любомир Профиров. Още същият ден соколът е транспортиран до „Спасителен център за диви животни“ – Стара Загора, където към момента състоянието му се подобрява с бързи темпове.

Соколът скитник попада в категорията на застрашените видове в „Червената книга на Република България“. По време на лов той е в състояние да пикира с около 320 км/ч, а според „Нешънъл Джиографик“ най-високата измерена скорост на сокол скитник е 389 км/ч, което го прави не само най-бързата птица, но и най-бързото живо същество на Земята. Типичните местообитания за този вид са проломи, дефилета и скални масиви, затова и най-вероятно родната скала на открития в завода сокол е в намиращия се в близост Карлуковски карстов район. За причина за падането му специалистите от спасителния център сочат неопитността на младия мъжки и прекомерното изтощение, до което слабостта и опаразитяването са го довели.

Това не е първата акция по спасяване на диво животно, извършена от служителите на „Златна Панега Цимент“ АД, които споделят ценностите на компанията, свързани с опазването и възстановяването на околната среда и залегнали като основа и приоритет в политиките за корпоративна отговорност на компанията. В рамките на проект „Да осиновим река Златна Панега“ компанията е инициатор за осъществяване на редица екологични дейности, целящи не само опазване на биологичното разнообразие, но и повишаване на екологичната култура на населението. Роля за възпитаването у младите хора в региона на дух на уважение и грижа към заобикалящата ги среда имат създадените по проекта екологични клубове към училищата по поречието на река Златна Панега, в които учениците участват в извършването на орнитологични наблюдения, акции по залесяване, почистване и биомониторинг на реката.

Снимката е свалена от статията "Сокол скитник" в Уикипедия (bg.wikipedia.org)

22.03.2018Наблюдение на диви птици от ученици в Карлуковски карстов район
Наблюдение на диви птици от ученици в Карлуковски карстов район

На 26 май 2017 година се проведе орнитологично наблюдение с ученици от екологичните клубове в училищата в с. Златна Панега и с. Румянцево. В наблюдението участваха служители от отдел „Опазване на околната среда“ на „Златна Панега Цимент“ АД, Любомир Профиров, екологичен консултант „Орнитология и защитени територии” и Антония Димовска, представител на Българското Дружество за Защита на Птиците. Преди да се отправят към пещера Проходна в Карлуково г-н Профиров запозна учениците с разнообразието на птиците в България, както и разликите между мъжките и женските индивиди, чрез презентация с богат снимков материал.

За учениците обходът в и около пещера Проходна беше изпълнен с много вълнения, свързани с красотата и изключителното многообразие на растителни и животински видове, които тази местност предлага. Те имаха възможността да наблюдават 14 вида птици. От тях 8 вида са в зона Карлуковски карст, която е защитена зона по Директива за птиците в Натура 2000 - черен и бял щъркел, червеногърба сврачка, голям корморан, обикновен мишелов, черношипа ветрушка, речен дъждосвирец, пчелояд.

Наблюденията на диви птици са част от организираните в рамките на проект „Да осиновим река Златна Панега“ екологичните дейности, целящи повишаване на екологичната култура на местното население. Приближаването на младите хора до природата и опознаването на нейната красота е най-сигурната гаранция за устойчив резултат в това начинание.

Показване на резултати от (6 - 10). Общо записи (100), общо страници (20).
Горе