Новини и събития

Прочетете за постиженията и бъдещите ни планове в сферата на екологията и корпоративната социална отговорност. Информирайте се за последните новини и събития, свързани с нас:

Портал клиенти

За по-достъпна и полезна комуникация с клиентите ни.

Титан по света

Научете повече за облика и дейността на Група ТИТАН по света.

Годишен доклад 2018

Годишният доклад за 2018-та година на ТИТАН България представя бизнес постиженията на компанията по един завършен и балансиран начин, отговарящ на очакванията на акционери, партньори и общество.

22.03.2018Участие на новия изпълнителен директор на ТИТАН България в среща-дискусия за българското образование със заместник-председателя на Европейската комисия Юрки Катайнен
Участие на новия изпълнителен директор на ТИТАН България в среща-дискусия за българското образование със заместник-председателя на Европейската комисия Юрки Катайнен

На 21 юли 2017 новият изпълнителен директор на ТИТАН България г-н Адамантиос Францис и г-жа Люба Никифорова, член на Комитета по корпоративна социална отговорност и комуникации на компанията, участваха в съвместна среща между членовете на Сдружение „Образование България 2030“ и г-н Юрки Катайнен – зам.-председател на ЕК по въпросите на заетостта, растежа, инвестициите и конкурентоспособността. На кръгла маса участниците в срещата, сред които – министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, г-жа Нанси Шилър, президент и главен изпълнителен директор на Фондация „Америка за България“, изпълнителният директор на Фондация „Заедно в час“ Евгения Пеева, изпълнителният директор на HP България г-н Ираван Хира, българският евродепутат и част от учредителите на ОБ2030 г-жа Ева Майдел (посредством конферентна връзка от Брюксел) и др., имаха възможността да споделят мненията си по водещата тема: „Умения на 21-ви век за икономически растеж – какво можем да постигнем заедно?“.

Подкрепата на г-н Юрки Катайнен за сдружението от самото му създаване през 2015 година е ясен знак за значимостта на предизвикателствата, пред които глобализиращата се икономика изправя българското образование и общество, и отговорността на всички заинтересовани страни за справяне с тези предизвикателства. Той посочи като основополагащи фактори за качествено образование инвестирането в развитието на потенциала на учителите и засилването на обмена на добри практики в професионалното образование и обучение, за да се гарантират професионални умения и по-добра връзка между образование и нуждите на променящия се пазар на труда. Останалите участници подкрепиха г-н Катайнен и изтъкнаха също значението на подкрепата на родители и общество за извършването на промените, включването на всички деца във възпитателен и образователен процес в детските градини и училищата, въвеждането на ключови компетентности като неделима част от подготовката на учениците, дигитализацията като фактор за промяна в традиционните методи на образование и правилното прилагане на новите образователните политики на практика.

Сдружение „Образование България 2030“ обединява над 40 организации от публичния, частния и гражданския сектор около обща визия за постигане на качествена промяна в българското образование. Участието на ТИТАН България в инициативите на ОБ 2030 е в съответствие с политиките по корпоративна социална отговорност на компанията, част от които са свързани с осигуряване чрез мрежа от партньорства на равен достъп до качествено образование в училищата в региона по поречието на р. Златна Панега. Натрупаният опит дава възможност на компанията да сподели добрите практики и да разшири подкрепата си за българското образование и на национално ниво. По този начин ТИТАН България изпълнява и поетите от Група ТИТАН ангажименти към Европейския пакт за младежта, чиито основни цели са свързани с преодоляване несъответствието между уменията на младите хора и нуждите на бизнеса и за подобряване на възможностите за социално включване и професионално развитие на европейските младежи.

22.03.2018Спасителна акция на пострадал сокол скитник
Спасителна акция на пострадал сокол скитник

Малка граблива птица, паднала в близост до столовата на завода, бе открита в сутрешните часове на 17 юли 2017 година от Наталия Ненчева, служителката на фирма „Хепи Лейди”. Птицата, която по-късно се оказа млад мъжки представител на защитения вид сокол скитник, е била в тежко състояние – уплашена, много слаба и заразена с паразити. Благодарение на навременната реакция на г-жа Ненчева птицата беше уловена и предадена на специалиста от отдел „Опазване на околната среда“ Иванина Чулкова и орнитолога Любомир Профиров. Още същият ден соколът е транспортиран до „Спасителен център за диви животни“ – Стара Загора, където към момента състоянието му се подобрява с бързи темпове.

Соколът скитник попада в категорията на застрашените видове в „Червената книга на Република България“. По време на лов той е в състояние да пикира с около 320 км/ч, а според „Нешънъл Джиографик“ най-високата измерена скорост на сокол скитник е 389 км/ч, което го прави не само най-бързата птица, но и най-бързото живо същество на Земята. Типичните местообитания за този вид са проломи, дефилета и скални масиви, затова и най-вероятно родната скала на открития в завода сокол е в намиращия се в близост Карлуковски карстов район. За причина за падането му специалистите от спасителния център сочат неопитността на младия мъжки и прекомерното изтощение, до което слабостта и опаразитяването са го довели.

Това не е първата акция по спасяване на диво животно, извършена от служителите на „Златна Панега Цимент“ АД, които споделят ценностите на компанията, свързани с опазването и възстановяването на околната среда и залегнали като основа и приоритет в политиките за корпоративна отговорност на компанията. В рамките на проект „Да осиновим река Златна Панега“ компанията е инициатор за осъществяване на редица екологични дейности, целящи не само опазване на биологичното разнообразие, но и повишаване на екологичната култура на населението. Роля за възпитаването у младите хора в региона на дух на уважение и грижа към заобикалящата ги среда имат създадените по проекта екологични клубове към училищата по поречието на река Златна Панега, в които учениците участват в извършването на орнитологични наблюдения, акции по залесяване, почистване и биомониторинг на реката.

Снимката е свалена от статията "Сокол скитник" в Уикипедия (bg.wikipedia.org)

22.03.2018Наблюдение на диви птици от ученици в Карлуковски карстов район
Наблюдение на диви птици от ученици в Карлуковски карстов район

На 26 май 2017 година се проведе орнитологично наблюдение с ученици от екологичните клубове в училищата в с. Златна Панега и с. Румянцево. В наблюдението участваха служители от отдел „Опазване на околната среда“ на „Златна Панега Цимент“ АД, Любомир Профиров, екологичен консултант „Орнитология и защитени територии” и Антония Димовска, представител на Българското Дружество за Защита на Птиците. Преди да се отправят към пещера Проходна в Карлуково г-н Профиров запозна учениците с разнообразието на птиците в България, както и разликите между мъжките и женските индивиди, чрез презентация с богат снимков материал.

За учениците обходът в и около пещера Проходна беше изпълнен с много вълнения, свързани с красотата и изключителното многообразие на растителни и животински видове, които тази местност предлага. Те имаха възможността да наблюдават 14 вида птици. От тях 8 вида са в зона Карлуковски карст, която е защитена зона по Директива за птиците в Натура 2000 - черен и бял щъркел, червеногърба сврачка, голям корморан, обикновен мишелов, черношипа ветрушка, речен дъждосвирец, пчелояд.

Наблюденията на диви птици са част от организираните в рамките на проект „Да осиновим река Златна Панега“ екологичните дейности, целящи повишаване на екологичната култура на местното население. Приближаването на младите хора до природата и опознаването на нейната красота е най-сигурната гаранция за устойчив резултат в това начинание.

22.03.2018Пролетното почистване на река Златна Панега – една нова традиция
Пролетното почистване на река Златна Панега – една нова традиция

На 7 април 2017 г. за пета поредна година се проведе пролетно почистване на бреговете и коритото на река Златна Панега. Организирана за първи път през 2013 г., като част от инициативите по проект „Да осиновим река Златна Панега“ на „Златна Панега Цимент“ АД, днес акцията по почистване на реката започва да се превръща в традиция, обединяваща усилията на все повече доброволци за по-чиста природа и по-добър облик на региона. Част от включилите се тази година бяха служители на завода в с. Златна Панега, ученици и учители от местните училища, представители на риболовни клубове и на други партниращи организации и институции. В село Румянцево участниците почистиха не само бреговете на реката, а също и училището, детската градина и парка.

Отпадъците бяха събирани разделно, като горимите бяха извозени до инсталацията за производство на инженерно гориво в циментовия завод, за да бъдат оползотворени в пещите за циментов клинкер.

Благодарение на постоянните усилия на „Златна Панега Цимент“ АД в посока повишаване на екологичното обществено съзнание в региона посредством различни еко инициативи и проекти се наблюдава намаляване на битовите отпадъци, изхвърлени в реката и по поречието ѝ. Роля в намаляването на замърсяването има и въведената от „Златна Панега Цимент“ АД през 2014 г. мини система за сметосъбиране, състояща се от бетонови кошчета за отпадъци, разположени на езеро Глава Панега и по поречието на река Златна Панега, чието редовно почистване също е финансирано от компанията. Системата включва и обозначителни табели, напомнящи, че чистотата на реката гарантира на региона по-добър облик, така необходим за развитието на местния туризъм.

22.03.2018Групата ТИТАН и жените лидери
Групата ТИТАН и жените лидери

По случай 8 март - Международния ден на жените, Европейската кръгла маса на индустриалците публикува доклад за актуалните резултати и новите цели, свързани с лидерството на жените на работното място, които си поставиха 31 от членовете на организацията. От 2012 година Европейската кръгла маса, която обединява ръководителите на около 50 европейски транснационални компании, сред които и Групата ТИТАН, публикува ежегодно цели и показатели, отнасящи се до подобряване възможностите за кариерно развитие на жените.

Докладът показва, че поетите от компаниите инициативи, са спомогнали да се увеличи процентът на жените, заемащи ръководни постове в индустрията, средно с 4% от 2012 г. досега. Той обаче разкрива и нуждата от запазване тенденцията за повишаване разнообразието на работната сила, оползотворяването на „женския“ потенциал и възможности, и свеждането до минимум на неравенствата на работното място, породени на базата на пола.

Групата ТИТАН е част от компаниите, предприели мерки за по-добро използване на таланта на жените, за увеличаване на броя на жените в бизнеса и ръководството, и за превръщане на различията между половете в ценност. През 2017 г. Групата си постави за цел жените на мениджърски позиции в компанията да надхвърлят 15%, а делът им в Борда на директорите да достигне 25%.

ТИТАН отчита увеличение на общия брой на работещите в компанията жени както в европейските си бизнес единици, така и в тези извън Европа. Процентът на жените мениджъри в европейските бизнес единици на компанията е сериозно повишен – от 6% през 2012 г. на 14,6% към януари 2017 г. Най-значително постижение Групата бележи в Борда на директорите, където делът на жените се е увеличил с 20% спрямо 2012 година.

Като част от Групата ТИТАН „Златна Панега Цимент“ АД има своя принос в посочените постижения. В ТИТАН България осигуряването на работна среда, в която различията се уважават, и участието на жените в ръководството на компанията са идентифицирани като съществени приоритети за нашите заинтересовани страни и за развитието на бизнеса. Компанията поддържа висок за тежката индустрия дял на работещите в отделите за производство, поддръжка и химическата лаборатория жени (29% към 2017 г.) , а също така и на жените, заемащи мениджърски позиции и имащи ръководни функции (14% към 2017 г).

Показване на резултати от (6 - 10). Общо записи (98), общо страници (20).
Горе