Новини и събития

Прочетете за постиженията и бъдещите ни планове в сферата на екологията и корпоративната социална отговорност. Информирайте се за последните новини и събития, свързани с нас:

Портал клиенти

За по-достъпна и полезна комуникация с клиентите ни.

Титан по света

Научете повече за облика и дейността на Група ТИТАН по света.

Годишен доклад 2017

Годишният доклад за 2017-та година на ТИТАН България представя бизнес постиженията на компанията по един завършен и балансиран начин, отговарящ на очакванията на акционери, партньори и общество.

Годишен доклад 2014

През месец май 2014 г. се навършиха 10 години от присъединяването на „Златна Панега Цимент” АД към Група ТИТАН. Тази годишнина се превърна в повод да представим първия изчерпателен интегриран Годишен доклад на „Златна Панега Цимент” АД.

22.03.2018Спасителна акция на пострадал сокол скитник
Спасителна акция на пострадал сокол скитник

Малка граблива птица, паднала в близост до столовата на завода, бе открита в сутрешните часове на 17 юли 2017 година от Наталия Ненчева, служителката на фирма „Хепи Лейди”. Птицата, която по-късно се оказа млад мъжки представител на защитения вид сокол скитник, е била в тежко състояние – уплашена, много слаба и заразена с паразити. Благодарение на навременната реакция на г-жа Ненчева птицата беше уловена и предадена на специалиста от отдел „Опазване на околната среда“ Иванина Чулкова и орнитолога Любомир Профиров. Още същият ден соколът е транспортиран до „Спасителен център за диви животни“ – Стара Загора, където към момента състоянието му се подобрява с бързи темпове.

Соколът скитник попада в категорията на застрашените видове в „Червената книга на Република България“. По време на лов той е в състояние да пикира с около 320 км/ч, а според „Нешънъл Джиографик“ най-високата измерена скорост на сокол скитник е 389 км/ч, което го прави не само най-бързата птица, но и най-бързото живо същество на Земята. Типичните местообитания за този вид са проломи, дефилета и скални масиви, затова и най-вероятно родната скала на открития в завода сокол е в намиращия се в близост Карлуковски карстов район. За причина за падането му специалистите от спасителния център сочат неопитността на младия мъжки и прекомерното изтощение, до което слабостта и опаразитяването са го довели.

Това не е първата акция по спасяване на диво животно, извършена от служителите на „Златна Панега Цимент“ АД, които споделят ценностите на компанията, свързани с опазването и възстановяването на околната среда и залегнали като основа и приоритет в политиките за корпоративна отговорност на компанията. В рамките на проект „Да осиновим река Златна Панега“ компанията е инициатор за осъществяване на редица екологични дейности, целящи не само опазване на биологичното разнообразие, но и повишаване на екологичната култура на населението. Роля за възпитаването у младите хора в региона на дух на уважение и грижа към заобикалящата ги среда имат създадените по проекта екологични клубове към училищата по поречието на река Златна Панега, в които учениците участват в извършването на орнитологични наблюдения, акции по залесяване, почистване и биомониторинг на реката.

Снимката е свалена от статията "Сокол скитник" в Уикипедия (bg.wikipedia.org)

22.03.2018Наблюдение на диви птици от ученици в Карлуковски карстов район
Наблюдение на диви птици от ученици в Карлуковски карстов район

На 26 май 2017 година се проведе орнитологично наблюдение с ученици от екологичните клубове в училищата в с. Златна Панега и с. Румянцево. В наблюдението участваха служители от отдел „Опазване на околната среда“ на „Златна Панега Цимент“ АД, Любомир Профиров, екологичен консултант „Орнитология и защитени територии” и Антония Димовска, представител на Българското Дружество за Защита на Птиците. Преди да се отправят към пещера Проходна в Карлуково г-н Профиров запозна учениците с разнообразието на птиците в България, както и разликите между мъжките и женските индивиди, чрез презентация с богат снимков материал.

За учениците обходът в и около пещера Проходна беше изпълнен с много вълнения, свързани с красотата и изключителното многообразие на растителни и животински видове, които тази местност предлага. Те имаха възможността да наблюдават 14 вида птици. От тях 8 вида са в зона Карлуковски карст, която е защитена зона по Директива за птиците в Натура 2000 - черен и бял щъркел, червеногърба сврачка, голям корморан, обикновен мишелов, черношипа ветрушка, речен дъждосвирец, пчелояд.

Наблюденията на диви птици са част от организираните в рамките на проект „Да осиновим река Златна Панега“ екологичните дейности, целящи повишаване на екологичната култура на местното население. Приближаването на младите хора до природата и опознаването на нейната красота е най-сигурната гаранция за устойчив резултат в това начинание.

22.03.2018Пролетното почистване на река Златна Панега – една нова традиция
Пролетното почистване на река Златна Панега – една нова традиция

На 7 април 2017 г. за пета поредна година се проведе пролетно почистване на бреговете и коритото на река Златна Панега. Организирана за първи път през 2013 г., като част от инициативите по проект „Да осиновим река Златна Панега“ на „Златна Панега Цимент“ АД, днес акцията по почистване на реката започва да се превръща в традиция, обединяваща усилията на все повече доброволци за по-чиста природа и по-добър облик на региона. Част от включилите се тази година бяха служители на завода в с. Златна Панега, ученици и учители от местните училища, представители на риболовни клубове и на други партниращи организации и институции. В село Румянцево участниците почистиха не само бреговете на реката, а също и училището, детската градина и парка.

Отпадъците бяха събирани разделно, като горимите бяха извозени до инсталацията за производство на инженерно гориво в циментовия завод, за да бъдат оползотворени в пещите за циментов клинкер.

Благодарение на постоянните усилия на „Златна Панега Цимент“ АД в посока повишаване на екологичното обществено съзнание в региона посредством различни еко инициативи и проекти се наблюдава намаляване на битовите отпадъци, изхвърлени в реката и по поречието ѝ. Роля в намаляването на замърсяването има и въведената от „Златна Панега Цимент“ АД през 2014 г. мини система за сметосъбиране, състояща се от бетонови кошчета за отпадъци, разположени на езеро Глава Панега и по поречието на река Златна Панега, чието редовно почистване също е финансирано от компанията. Системата включва и обозначителни табели, напомнящи, че чистотата на реката гарантира на региона по-добър облик, така необходим за развитието на местния туризъм.

22.03.2018Групата ТИТАН и жените лидери
Групата ТИТАН и жените лидери

По случай 8 март - Международния ден на жените, Европейската кръгла маса на индустриалците публикува доклад за актуалните резултати и новите цели, свързани с лидерството на жените на работното място, които си поставиха 31 от членовете на организацията. От 2012 година Европейската кръгла маса, която обединява ръководителите на около 50 европейски транснационални компании, сред които и Групата ТИТАН, публикува ежегодно цели и показатели, отнасящи се до подобряване възможностите за кариерно развитие на жените.

Докладът показва, че поетите от компаниите инициативи, са спомогнали да се увеличи процентът на жените, заемащи ръководни постове в индустрията, средно с 4% от 2012 г. досега. Той обаче разкрива и нуждата от запазване тенденцията за повишаване разнообразието на работната сила, оползотворяването на „женския“ потенциал и възможности, и свеждането до минимум на неравенствата на работното място, породени на базата на пола.

Групата ТИТАН е част от компаниите, предприели мерки за по-добро използване на таланта на жените, за увеличаване на броя на жените в бизнеса и ръководството, и за превръщане на различията между половете в ценност. През 2017 г. Групата си постави за цел жените на мениджърски позиции в компанията да надхвърлят 15%, а делът им в Борда на директорите да достигне 25%.

ТИТАН отчита увеличение на общия брой на работещите в компанията жени както в европейските си бизнес единици, така и в тези извън Европа. Процентът на жените мениджъри в европейските бизнес единици на компанията е сериозно повишен – от 6% през 2012 г. на 14,6% към януари 2017 г. Най-значително постижение Групата бележи в Борда на директорите, където делът на жените се е увеличил с 20% спрямо 2012 година.

Като част от Групата ТИТАН „Златна Панега Цимент“ АД има своя принос в посочените постижения. В ТИТАН България осигуряването на работна среда, в която различията се уважават, и участието на жените в ръководството на компанията са идентифицирани като съществени приоритети за нашите заинтересовани страни и за развитието на бизнеса. Компанията поддържа висок за тежката индустрия дял на работещите в отделите за производство, поддръжка и химическата лаборатория жени (29% към 2017 г.) , а също така и на жените, заемащи мениджърски позиции и имащи ръководни функции (14% към 2017 г).

22.03.2018Участие на ТИТАН България в стратегическа среща за българското образование
Участие на ТИТАН България в стратегическа среща за българското образование

На 22 февруари 2017 година ТИТАН България взе участие в Годишна стратегическа среща на мрежата Образование България 2030. След активни дискусии и работа по групи участващите над 40 организации, обединени от каузата за достъпно и качествено българско образование, избраха ключовата цел, към която ще бъдат насочени общите им усилия в следващите няколко години, а именно – превръщане на образованието в национален приоритет. За постигане на амбициозната цел бяха очертани и основни действия като: предефиниране на образованието в контекста на 21 век, медийно отразяване, застъпничество пред институциите, активно взаимодействие между родители, бизнес и неправителствен сектор, както и други, които ще бъдат допълнително разработени на последващи срещи.

Образование България 2030 е обединение на активни личности и организации от различни сектори (бизнес, неправителствен, публичен), които чрез своята дейност се борят за постигане до 2030 г. на качествена промяна в образованието, която да осигури на младите хора в България равен достъп до възможности за развитие и обучение в крак с 21 век, намалявайки по този начин драстично младежката безработица и неактивност. Официален старт на инициативата е даден на 16 април 2015 година от заместник-председателя на Европейската комисия Юрки Катайнен, отговарящ за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, евродепутата Ева Паунова, вицепремиерите Ивайло Калфин и Томислав Дончев и кмета на София Йорданка Фандъкова.

ТИТАН България застава напълно зад идеите и стратегическите цели, заложени на срещата на Образование България 2030. Те са изцяло в съзвучие с целите на Европейски младежки пакт, към който Група ТИТАН се присъедини през 2015 година заедно с 50 други водещи европейски компании, за да даде своя принос за преодоляване несъответствието между уменията на младите хора и нуждите на бизнеса и за подобряване на възможностите за развитие на знанията, мобилността, заетостта и социалното включване на младите европейски граждани.

Чрез по-нататъшното си участие в работата на Образование България 2030 ТИТАН България ще направи нова крачка в изпълнение на поетия към Европейски младежки пакт ангажимент като спомогне за постигане на целите и популяризирането му в България.

Снимки от от фейсбук страницата на г-жа Ева Майдел - евродепутат от ЕНП/ГЕРБ и член
на ОБ 2030.

Показване на резултати от (6 - 10). Общо записи (97), общо страници (20).
Горе