Новини и събития

Прочетете за постиженията и бъдещите ни планове в сферата на екологията и корпоративната социална отговорност. Информирайте се за последните новини и събития, свързани с нас:

Портал клиенти

За по-достъпна и полезна комуникация с клиентите ни.

Титан по света

Научете повече за облика и дейността на Група ТИТАН по света.

Годишен доклад 2018

Годишният доклад за 2018-та година на ТИТАН България представя бизнес постиженията на компанията по един завършен и балансиран начин, отговарящ на очакванията на акционери, партньори и общество.

02.09.2013ТИТАН България подпомага издаване на списание „Шах в училище“
ТИТАН България подпомага издаване на списание „Шах в училище“

Вече седма година фирма “Чес гейм” ЕООД издава специализираното детско списание “Шах в училище”. В много училища на България шахматът е свободно избираем предмет, а списанието е допълнително учебно помагало. “Шах в училище” е насочено към подрастващите, а играта на шах им дава възможност да изяват своите интелектуални заложби и да развият личностните си качества.

В рамките на своята политика за Корпоративна социална отговорност ТИТАН България вече няколко години подпомага издаването на списание „Шах в училище“, с което подкрепя разпространението на шахмата сред младежта в България.

Натиснете тук за актуалното издание на списание „Шах в училище“ и спонсорството на ТИТАН България.

19.06.2013Запазване на естествения хабитат на ковачев зановец
Запазване на естествения хабитат на ковачев зановец

Ковачев зановец (Chamaecytis kovachevii) е български ендемит, защитен вид от Закона за биологичното разнообразие, включен в Червената книга и в Червения списък, чийто ареал е предимно в Предбалкана. Кръстен е на Васил Ковачев, български зоолог от гр.Русе, работил в началото на 20 век, който го е открил в Западния Предбалкан, а Димитър Димитров, специалист от Националния природонаучен музей към БАН,го е открил за първи път на кариера „Златна Панега” през 2010г.

Поради предстоящо добиване на материали от Източното разширение на кариера „Златна Панега” и в изпълнение на Закона за биологичното разнообразие, през пролетта на 2013 г. туфи с растения Ковачев зановец бяха преместени от източното разширение в съществуващата концесия на място, на което повече няма да се извършва минна дейност.

Операцията бе извършена от екип на „Златна Панега Цимент” АД в сътрудничество със специалисти от БАН, като поради дълбоката коренова система на Ковачев зановец, бяха ползвани един багер и две фадроми. Туфите Ковачев зановец бяха изкопавани с кореновата им система с фадрома и поставяни на предварително определеното и разорано място за залесяване от 120 кв.м. Последвалият мониторинг показва, че след периодично напояване, премесените растения са успешно залесени.

14.06.2013 Конкурс Безопасност в училище
 Конкурс Безопасност в училище

Това са рисунките на децата за конкурса Безопасност в училище.

След направеното обучение от наша страна на същата тема децата ни нарисуваха картини на тема безопасност в училище.Всички деца бяха наградени с подаръци и им беше организиран обяд в стола на завода.

14.06.2013Спасителна акция на паднали от гнездото си лястовички
Спасителна акция на паднали от гнездото си лястовички

Три малки изпаднали от гнездото си лястовички, бяха намерени под силоза за клинкер в завод „Златна Панега Цимент” на 13 юни 2013 г. Благодарение на бързата реакция и екипна работа на служителите в завода, лястовичките бяха спасени, бе им оказана първа помощ и бяха поставени в приемни лястовичи гнезда на територията на завода.

За да им бъде оказана уместна първа помощ беше направена консултация с ветеринарните лекари от „Спасителен център за диви животни-Зелени Балкани” в гр. Стара Загора и експерти по биоразнообразие в РИОСВ - Плевен, които са компетентни относно оказване на първа помощ и напътствия за връщане на животните към нормални условия на живот.

По време на буря, силни ветрове и дъждове, малките изпадат от гнездата си в непосредствена близост до дървото или сградата, върху която е изградено гнездото. В този случай птичките трябва да се поставят върху мека настилка в картонен кашон и да им се даде вода през ноздрите върху човката с пипета или напоен във вода памук. Захранването става със сурово месо, неосолено, нарязано на много малки парченца и зависи от вида на птицата. Най-доброто решение е малките да се върнат в гнездото по най-бързия начин, но ако това не е възможно е необходима консултация със „Спасителен център за диви животни-Зелени Балкани”,които приемат животни за отглеждане до достигане на възраст, в която се пускат отново в естествена им среда. Транспортирането се извършва чрез автобусните линии, като птичките се приемат от дежурния екип на Зелени Балкани на автогарата в гр. Стара Загора.

Не подминавайте диви животни в беда, системата за тяхното спасяване е изградена, а усилията които полагаме допринасят за спасяване на живот!

05.06.2013Инвестиционното предложение

ОБЯВА

За обществеността

Уведомяваме Ви, че фирма „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ” АД, с. Златна Панега 5760, ул. „Шипка” № 2, община Ябланица, ЕИК 820162213

Адрес за кореспонденция: с. Златна Панега 5760, ул. „Шипка” № 2, община Ябланица, ЕИК 820162213, телефон, факс и е-mail: 02/8820101, факс: 02/8820201.

има следното инвестиционно предложение:ПЛАНИРАНИ ПРОМЕНИ В РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИТЕ НА ПЛОЩАДКАТА НА ‘ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ” АД.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1.Резюме на предложението.

Инвестиционното предложение (ИП) включва дейности по:

 • Изграждане на система за селективна некаталитична редукция (SNCR) към пещи за производство на циментов клинкер, с което ще се намалят емисиите на NOx в димните газове, генерирани при горивните процеси в пещите за производство на циментов клинкер.
 • Чрез SNCR системата, фирмата ще намали емисиите на NOx в димните газове, генерирани при горивните процеси в пещите за производство на циментов клинкер. Процесът включа инжектиране на амонячни NHx реагенти в газовата фаза при температура от 880-1100ºC. SNCR системата към момента е най-добра налична технология за намаляване на емисиите на NOx в димните газове и е приложима за ротационни пещи за производство на клинкер.

 • Използване на продукти (горива)от различно естество (текстилни, растителни, каучукови и др.) с цел намаляване на консумацията на природни невъзобновяеми горива.
 • Дейността е свързана с използване на продукти от различно естество (текстилни, растителни, каучукови и др.) с цел намаляване на консумацията на природни богатства при производството на циментов клинкер, а именно добавяне на продукти, като гориво.

 • Oптимизиране на обезпрашаването на съществуващи съоръжения в завода.
 • Ще се извърши оптимизиране на обезпрашаването на съществуващи съоръжения и съответно премахване на част от съществуващите филтри, които вече не се използват.

 • Генерирането и оползотворяването на отпадъци - съгласно заключенията за най-добри налични техники при производството на циментов клинкер първичните суровини и изкопаеми горива могат да се заменят с различни видове отпадъчни материали, с което да се допринесе за опазване на природните ресурси. Това са отпадъци, които съдържат съединения на желязото, алуминия, силиция, калциев карбонат или калциев оксид – всички те са съставки на клинкера и при липса на подходящи отпадъци се набавят от природни суровини като варовик, мергел, пясък, пирит, шисти и т.н.
 • Генерираните отпадъци, ако има такива, ще бъдат предавани на фирма с разрешителен документ съгласно чл. 35 от Закона за управление на отпадъците.

  С посочените дейностите по ИП не се очаква изменение на производствената дейност, капацитета и функционирането на инсталациите в „Златна Панега Цимент”, което да доведе до отрицателно въздействие върху здравето на хората или върху околната среда. С въвеждането на дейностите по ИП ще се намалят емисиите във атмосферния въздух и ще се намали консумацията на природни богатства.

  Показване на резултати от (81 - 85). Общо записи (100), общо страници (20).
  Горе