Новини и събития

Прочетете за постиженията и бъдещите ни планове в сферата на екологията и корпоративната социална отговорност. Информирайте се за последните новини и събития, свързани с нас:

Портал клиенти

За по-достъпна и полезна комуникация с клиентите ни.

Титан по света

Научете повече за облика и дейността на Група ТИТАН по света.

Годишен доклад 2018

Годишният доклад за 2018-та година на ТИТАН България представя бизнес постиженията на компанията по един завършен и балансиран начин, отговарящ на очакванията на акционери, партньори и общество.

15.05.2015СЪОБЩЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС „ГОДИШНИ НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА - 2014 ГОДИНА”
СЪОБЩЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС „ГОДИШНИ НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА - 2014 ГОДИНА”

През месец януари 2015 година бяха отчетени резултатите от петото издание на традиционния конкурс по безопасност и здраве и при работа, организиран от Фондация „Център по безопасност и здраве при работа” и провеждан с подкрепата на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.

Основната цел на инициативата е да се отличат примери за добри практики в областта на здравословните и безопасни условия на труд в страната, като същевременно с това се насърчават дейностите, свързани с превенцията и контрола на рисковите на работното място.

„Златна Панега Цимент” АД участва в категория „Предприятие, инвестирало най-много средства за подобряване на безопасните и здравословни условия на труд”, със самочувствието, че води инвестиционна политика, която паралелно с решаване на производствените задачи, се грижи и за благосъстоянието на работещите.

В продължение повече от 10 години „Златна Панега Цимент” АД изпълнява програми и мерки, които водят до радикална промяна на състоянието на машини, съоръжения, технологични линии и най-осезаемо тази промяна се забелязва в подобрение на факторите на работната среда.

През 2014 година общи инвестиции по безопасност са на стойност 1253580 лева, което представлява 12,66% от общите капиталови разходи на завода Проектите по безопасност, свързани с индивидуално предназначение са на стойност 59252 лева, което представлява 0,6 % от общите капиталови разходи на завода.

„Златна Панега Цимент”АД бе класирано на ПЪРВО МЯСТО в категория „Предприятие, инвестирало най-много средства за подобряване на безопасните и здравословни условия на труд” и връчена статуетка и грамота.

Този успех бе продължение на последователността в дейността по здраве и безопасност в предприятието, развитието на който не спира. И това е възможно, защото в него е ангажиран ръководен и изпълнителски персонал на всички нива.

12.05.2015Започва работата по проект "Промяната започва от нас"
Започва работата по проект "Промяната започва от нас"

Фондация „Помощ за благотворителността в България” в партньорство с фондация "Старт за ефективни граждански алтернативи" започва работа по проект” Промяната започва от нас”. Проектът е с продължителност 10 месеца – от май 2015 г. до март 2016 г., а финансирането е от Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 г. – 2014 г.

Целта на проекта „Промяната започва от нас” е да насърчи и подобри гражданското включване на млади хора от селата Златна Панега, Брестница и Орешене и да насърчава доброволчеството. Изготвянето на проекта и неговата реализация се извършват при активната подкрепа на „Титан Златна Панега Цимент” АД.

В дейностите ще бъдат включени млади хора от различни етнически групи, живеещи в селата Златна Панега, Брестница и Орешене. Регионът се характеризира с висока безработица, ниско образователно равнище и влошаваща се демографска картина. Голямата част от младите хора, особено от ромски произход, близо до и над 18 години, не участват в колективни действия в полза както на себе си, така и на общността си.

„Вярваме, че младите хора са естествени носители на промяната в начина на мислене и затова активно ще работим с техните общности в трите села. Чрез обучение и реализация на младежки доброволчески инициативи целим да създадем активни местни ядра, които в края на проекта ще имат практически граждански умения и ще са постигнали реални резултати в полза на общностите, в които живеят”, коментираха представители на фондация „Помощ за благотворителността в България” и фондация "Старт за ефективни граждански алтернативи".

„Проведоха се първоначални срещи с местната власт, които показаха желание за съвместно сътрудничество и надежда за справяне с текущите проблеми в региона. Предстоят срещи с активни групи по селата, които ще бъда организирани от кметовете”, споделиха от екипа на Корпоративната социална отговорност на „Златна Панега Цимент” АД.

09.05.2015Отбелязване на 28-ми април - Световен ден за безопасност и здраве при работа за 2015 г.
Отбелязване на 28-ми април - Световен ден за безопасност и здраве при работа за 2015 г.

„ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ” АД стана домакин на среща-дискусия по повод отбелязване на Световния ден за безопасност и здраве при работа за 2015 година, организирано от Фондация „Център за БЗР”. Домакинството беше определено от призовото първо място на завода в конкурса за добри практики „Годишни национални награди по безопасност и здраве при работа” за 2015 г.

На събитието присъстваха специалисти по здраве и безопасност при работа и представители на предприятия от цялата страна, които членуват в дванадесетте Клуба на специалиста към Фондация „Център за БЗР”.

Първата част на програмата включваше презентация от инж.Милен Станоев, директор на завод в „Златна Панега цимент”АД, който представи накратко историята на завода, добрите практики по здраве и безопасност, както и основните постижения и перспективите за развитие на завода. На гостите беше показана ангажираността на ръководството и начините за постигане на основната цел „нула злополуки” в приетата политика по здраве и безопасност, както и за изграждане и поддържане на максимално здравословна и безопасна работна среда. Инж. Станоев и неговите колеги, ръководители на отделите по електро и механо поддръжка и БЗР демонстрираха в презентацията резултатите от внедрените добри практики: нарядна система, програма „Заключване, маркиране, тестване / LOTOTO”, докладване на инциденти, проект „Стъпка на промяната” на DuPont, процедура за работа с външни фирми, система за обучение по здраве и безопасност, която включва ежеседмично, ежемесечно и специализирано годишно обучение на всички работници и служители с голямо разнообразие от лектори и теми, свързани с опазване на здравето на работещите, въздействието на факторите на работната среда и мерките, които са предприети за подобряването й. На гостите бяха раздадени информационни материали, разработени в завода, които се използват при провеждане на инструктажи и обучение по здраве и безопасност.

Във втората част от посещението на гостите в завода инж. Виолета Василева, мениджър по ЗБР на заводите ТИТАН в България, и инж.Веселина Кирилова, началник отдел ЗБР, показаха на практика резултатите от внедряването на добрите практики по здраве и безопасност. Беше извършена обиколка на цеховете по цялата технологична линия за производство на цимент, показано бе и обновяването на производството при което се премахват старите машини и съоръжения и се изграждат нови автоматизирани ефективни системи. Заводът се разделя със старите, шумни, трудоемки циментови мелници и работи с мелници от по-високо ниво, при които се избягват основните рискове. Промени в посока създаване на безопасни условия на труд са настъпили и при транспортирането на суровини и материали, както и при експедиране на новата продукция.

Денят беше отбелязан от всички работници, служители, външни фирми и посетители на завода с носене на стикер, отбелязващ 28-ми април като световен ден за безопасност и здраве при работа с послание за ангажимент за безопасна работа и опазване на собственото здраве и на колегите.

„ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ” АД не спира търсенето на все по-нови и разнообразни практики по здраве и безопасност и работи с разбирането, че това е добро за всички, и затова е готова винаги да сподели своя опит.

28.04.2015„ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ” АД носител на награда „Прометея”
„ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ” АД носител на награда „Прометея”

По предложение на Федерацията на независимите строителни синдикати - КНСБ, съвместно с КТ”Подкрепа”, МТСП, ИА „ГИТ” и НОИ определиха „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ” АД за носител на наградата „Прометея” на КНСБ за хуманизация на работната среда и опазване здравето на хората за 2015 г.

Наградата е учредена през 2008 година по идея на проф. д-р Желязко Христов и оттогава малката изразителна пластика, изработена от скулптора Красимир Трендафилов, се връчва на български фирми, които носят „факлата" на хуманизацията на условията на труд - утвърждават добрата практика и издигат името на български фирми в голямото европейско семейство.

„Златна Панега Цимент” АД непрекъснато се доказва като предприятие от „ТИТАН ГРУП”, което внедрява добрите практики за безопасност и здраве при работа с поставена цел „нула злополуки”.

Ръководството на Дружеството доказа, че подчинявайки производството на политиката за създаване култура на превенция по здраве и безопасност, осигурява добри производствени резултати и благоденствие на работещите.В продължение повече от 10 години „Златна Панега Цимент” АД изгражда нови производствени съоръжения и въвежда нови технологии, изпълнявайки инвестиционни си намерения за подобряване условията на труд,

Благодарим на всички Вас за активното участие за получаване на заслужената награда „Прометея” и да си пожелаем да не губим темпото за безопасна и успешна работа.

Наградата беше връчена на изпълнителния директор г-н Александър Чакмаков, на 27 април 2015 г. в присъствие на национални институции в зала на КНСБ.

03.04.2015В кариера „Златна Панега” бяха засадени 474 фиданки
В кариера „Златна Панега” бяха засадени 474 фиданки

В кариера „Златна Панега” бяха засадени 474 фиданки обикновен - ясен и дъб (цер и летен дъб) с цел рекултивация на експлоатираните терени на 03 април 2015 г.

„Фиданките са отгледани в разсадника на завода, като видовете бяха подбрани да са местни, типични за региона. Те най-добре ще виреят на регионалния климат и ще осигурят най-подходящия хабитат за животните”, каза Иванина Чулкова, специалист „Опазване на околната среда” в циментовия завод. „Доброволческото мероприятие премина в колективен дух, хората се забавляваха докато работеха”, допълни тя.

В акцията взеха участие както служители на „Златна Панега Цимент” АД, така и на фирми подизпълнители, които извършват различни дейности на територията на завода.

„Изключително сме благодарни за сериозното и отговорно отношение към политиката на завода по Корпоративната и социална отговорност, която показаха служителите на фирми „Елитис” ООД, „Инвест М-1”, ЕТ „Пепо 2002”, ЕТ „Нейко Марков” и „Копекс” ООД”, сподели Славина Петрова, административен специалист в „Златна Панега Цимент” АД.

В събитието се включиха и доброволци, които не работят на територията на завода. Запитани защо участваха в акцията по залесяване, Борис и Михаела от София отговориха, „Изпитваме дълг към България и нейната красива природа. Радваме се, че имаме възможност да допринесем с труда си за една зелена кауза”.

Рекултивиран бе хоризонт 255 участък Изток на предварително оразмерена площ от 3500 кв.м. Непосредствено след засаждането фиданките бяха полети, като поливането ще продължи и през идната седмица, тъй като докато растат имат нужда от много вода. Времето бе хладно и дъждовно, което бе благоприятно за прихващането. Изкопаването на посадъчния материал бе извършено с фадрома, а оформяне на дупките за разполагане на дръвчетата с прави лопати и мечове на Колесов.

Показване на резултати от (51 - 55). Общо записи (99), общо страници (20).
Горе