Новини и събития

Прочетете за постиженията и бъдещите ни планове в сферата на екологията и корпоративната социална отговорност. Информирайте се за последните новини и събития, свързани с нас:

Портал клиенти

За по-достъпна и полезна комуникация с клиентите ни.

Титан по света

Научете повече за облика и дейността на Група ТИТАН по света.

Годишен доклад 2018

Годишният доклад за 2018-та година на ТИТАН България представя бизнес постиженията на компанията по един завършен и балансиран начин, отговарящ на очакванията на акционери, партньори и общество.

27.02.2020О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост
О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост

О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ” АД

представлявано от Адамантиос Францис – Изпълнителен Директор, тел. 02/8820101, с. Златна Панега 5760, ул. „Шипка” № 2, община Ябланица, ЕИК 820162213.
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

Използване на нови суровини (калциев флуорид и доменна шлака) при производството на клинкер и цимент.

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти:

1. Екатерина Шилегарска, Н-к отдел „ООС, тел.: 02/8820147, факс: 02/8820201, e-mail: ;

2. Иванина Чулкова, Специалист „ООС“, тел.: 02/8820221, факс: 02/8820201, e-mail: .

/лице, адрес, телефон/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Плевен – 5800, ул. “Ал. Стамболийски” № 1а, e-mail: .

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 4, АЛ. 3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

I. Резюме на предложението, в т.ч. описание на основните процеси, капацитет (в т.ч. на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС), обща използвана площ; посочва се дали е: за ново инвестиционно предложение и/или за разширение, или за изменение на производствената дейност, за необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); за предвидени изкопни работи, за предполагаема дълбочина на изкопите, за ползване на взрив.

Планира се:

1. Използване на калциев флуорид (природен или индустриален), като допълнителна суровина в производството на клинкер.

Калциевият флуорид ще се използва като съставка на суровото брашно, необходимо за получаването на циментовия клинкер. Той е класифициран като един от най-ефективните минерализатори в циментовата промишленост. Продукта може да бъде природен или синтетичен.

Природният калциев флуорит, наричан още флуорспар, е минералната форма на калциевия флуорид (CaF2). Според класификацията на минералите той принадлежи към групата на халоидите, включваща флуоридите на калций, натрий и алуминий. Чистият флуорит е прозрачен, но поради примеси обикновено се оцветява. Добитата суровина се използва в химическата промишленост, в металургията и за производство на стъкло, керамика, цимент и т.н. Една от основните функции на флуорита в индустрията е използването му като стопилка за понижаване точката топене на суровините.

Основните химични компоненти на природния флуорспар са калциев флуорид, бариев сулфат, алуминиев оксид, силиций, калциев карбонат и т.н.

Калциевият флуорид е твърдо, неорганично вещество, съставено от калций и флуор. Има бял цвят и е неразтворим.

Индустриален калциев флуорид

Индустриален/синтетичен калциев флуорид се получава от отпадъчната каша на калциевия флуорид. За да се получи зърнест, синтетичен флуорспарт кашата на калциевия флуорид трябва да претърпи калцинация в пещи при температура около 1100оС. Синтетичния калциев флуорид често се използва като заместител на природния.

Използването на калциевият флуорид в циментовото производство е широко разпространено поради следните предимства:

- продукта е добър минерализатор и спомага за подобряване процеса на клинкерообразуване. Ускоряват се реакциите в твърдата фаза като флуорните йони оказват разрушаващо действие върху кристалните решетки на суровинните материали (формира се по-малко прах в пещта, стабилизира летливите сулфидни оксиди, което дава възможност да се редуцират и емисиите на серни окиси);

- дава възможност за редуциране на азотните емисии;

- способства за редуциране на температурата в синтер зоната на пещта с почти 100оС. Това позволява процеса да е по енерго-ефективен и да се редуцират разходите за гориво;

- позволява повишаване на якостните свойства на различните марки цимент.

Предвидено количество за приемане и използване 75 000 тона на година.

Продукта ще бъде съхраняван в покрития склад за суровини и добавки към клинкера № 3 в завода.

2. Използване на шлака от доменни пещи, като допълнителна суровина в производството на клинкер и цимент.

Доменната шлака е страничен продукт от производството на желязо в следствие на термо-химична реакция в доменни пещи. Шлаката се получава чрез непрекъснат процес на топене на варовик и/ или доломит, желязна руда, кокс и други неорганични компоненти на желязната руда. При температура около 1500оС сместа се разтапя и се образуват стопено желязо и стопена шлака. Шлаката е по-лека и се отделя на повърхността. Тя съдържа силикати, алуминати и оксиди от варовика. Охлажда се чрез водни струи под налягане, при което се образуват гранулирани, зърнести частици. В зависимост от начина на охлаждане на течната фаза са известни два вида шлаки кристална и стъклена.

Основните химични компоненти на шлаката са силициев диоксид, диалуминиев триоксид, дижелезен триоксид, калциев оксид и т.н. Цветът й варира от бежово до сиво-жълто или бяло, когато е смляна.

Доменната шлака е широко използвана като минерална добавка в циментовото производство.

Предвидено количество за приемане и използване 180 000 тона на година.

Продукта ще бъде съхраняван на площадка за съхранение на добавки към цимента № 4-7 в завода.

3. Обособяване на площадка за съхранение на природен/индустриален гипс

Планира се използването на нова площадка № 3а за съхранение на природен гипс и индустриален гипс. Площадката е в границите на завода, разположена между траншеен склад за съхранение на добавки към клинкера и покрит склад за въглища, има ограда и ще се поставят ясни надписи за предназначението на терена.

До площадката има осигурен достъп и не се създават предпоставки и условия за затрудняване на транспортното и всяко друго обслужване. Всички транспортни пътища в завода са бетонирани. Площта е с бетонирана непропусклива повърхност с цел лесно почистване и защита на почвата от замърсяване. Ще бъде осигурено място за престой на колите по време на извършване на дейностите по товарене и разтоварване.

Площадката е обозначена на Ген-план на площадки за съхранение на суровини, спомагателни материали, включително горива, междинни продукти, продукти и отпадъци – Приложение № 3 към заявлението.

II. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение в случаите по чл. 103, ал. 4, т. 2 ЗООС – одобрени устройствени планове съгласно чл. 104, ал. 3, т. 3 ЗООС, в които са определени зони/територии за безопасни разстояния до предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал; необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон.

За реализацията на инвестиционното предложение и във връзка с изискването на чл. 123в, т. 1 от Закона за опазване на околната среда, фирмата ще премине към процедура по преразглеждане и актуализиране на КР 76/2005г.

Органът по преразглеждане на комплексното разрешително е ИАОС

В района няма предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал.

III. Местоположение на площадката – населено място, община, квартал, поземлен имот, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, в т.ч. на големи аварии с опасни вещества за случаите по чл. 103, ал. 4, т. 2 ЗООС, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Населено място: Инвестиционното предложение ще се реализира на площадката на „Златна Панега Цимент”АД, с. Златна Панега, ул. „Шипка” № 2, община Ябланица, обл. Ловеч, номер на имота № 06450.501.1, по предходен план № 50012, квартал 50, парцел I, площ 348430м2 в землището на с.Брестница.

Географски координати:

43° 05' 16.994"

24° 10' 27.644"

Инвестиционното предложение се намира на разстояние от 1,5км от извор „Глава Панега”, обявен за природна забележителност със Заповед № 3384 от 1966г., и средно на 1км от защитена зона BG0001014 Карлуково.

Не се очаква трансгранично въздействие от настоящето инвестиционно предложение.

Не се предвижда изграждането на нова или промяна на съществуваща техническа инфраструктура.

IV. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови съоръжения.

Не се предвижда използване на допълнителни природни ресурси по време на реализацията на инвестиционното предложение. При осъществяването му ще се консумира оборотна вода за оросяване на терена около площадките за съхранение на продуктите и заводските пътища. Количеството използвана вода няма да се различава от вече разрешената вода за производствени нужди.

Използването на калциевия флуорид ще направи производствения процес по-енергоефективен и ще спомогне за редуциране разходите за гориво.

V. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води.

Наредбата за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители. Използването на продуктите няма да доведе до значим риск за водната среда, токсично въздействие върху хората, екотоксичен ефект за водните екосистеми и сухоземните екосистеми.

При нормални условия и трите продукта са стабилни.

VI. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители

Планираното инвестиционно предложение няма да доведе до промяна на емисиите във въздуха поради факта, че продуктите имат сходни характеристики като

произвежданите продукти. Фирмата вече е ползвала тези продукти под формата на отпадъци без допълнително въздействие върху околната среда .

За очистването на праховите и газовите емисии при производството на клинкер се използват хибридни филтри, както и други одобрени техники, отговарящи на НДНТ, описани в заключенията за циментовото производство.

При нормални условия и трите продукта са стабилни. За използването на калциев флуорид в производството на клинкер са правени различни проучвания и е доказано, че при добре контролиран горивен процес 90-95% от флуора се задържа в кристалната решетка на клинкеровата лава. Останалата част се свързва с праха и отново се формира калциев флуорид, който е стабилен по време на горивния процес.

При транспортирането също не се очакват емисии, защото ще се използват превозни средства с платнища.

Неорганизирани прахови емисии се очакват при товаро-разтоварните дейности. За минимизирането им е предвидено намаляване на височината на разтоварване, плавен старт на транспортното средство, недопускане на извънгабаритно товарене и разпиляване на продуктите, оросяване на заводската площадка. Запрашаването ще е локално и краткотрайно, на територията на завода.

При съхранението също се очаква генериране на минимално количество прах, за което е предвидено оросяване на площадките, както и запечатване на купчините калциев флуорид, доменна шлака и гипс с подходящи прахо-улавящи вещества.

VII. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране

ИП не е свързано с генериране на допълнителни отпадъци.

VIII. Очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.

ИП не е свързано с използване на вода. Няма да се генерират допълнителни количества отпадъчни води. Всички площадки за съхранение са бетонирани, а дъждовните води от тях се включват в канализационната система на завода и се пречистват в система от пречиствателни съоръжения.

IX. Очаквани количества, вид и класификация на опасните вещества съгласно приложение № 3 към ЗООС.

Не се предвижда използване на опасни вещества, посочени в приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях.

Съгласно прикачения ИЛБ на природния флуорит, той се класифицира в клас сериозно дразнене на очите, кат. 2. Тази категория на опасност не е включена в Приложение 3 на ЗООС. От друга страна калциевият флуорид, като химичен компонент на природния флуорспар, не е класифициран като опасен съгласно информацията за регистрираните вещества на сайта на Европейката агенция по химикали (ECHA).

Доменната шлака и гипсът не се класифицират като опасни.

15.08.2019Учебен урок по „Риболов с изкуствена муха"
Учебен урок по „Риболов с изкуствена муха"

За втора поредна година „Златна Панега Цимент“ АД, заедно с рибарски клуб „Стари видри“, организира учебен урок по „Риболов с изкуствена муха на шнур“ или така наречения „Fly fishing”.

В мероприятието участваха деца от две местни училища – в с. Златна Панега и с. Румянцево – както и служители на компанията.
Следвайки съвременните тенденции за опазване на околната среда, практикувайки любими занимания и хобита, урокът насочи вниманието на участниците както към теоретичните и практически техники за улов на пъстърва с изкуствена муха, така и към това да се насладят на риболова и заобикалящата ни природа без да се нарушава състоянието на водните екосистеми.

Представена беше подробна информация за балканската пъстърва, начина й на хранене и размножаване, как и защо е необходимо да я уловим по етичен и безболезнен за рибата начин и защо задължително трябва да я върнем отново в реката.

Практическата част от обучението беше предшествана от зарибяване на р. Златна Панега с пъстърва от местен рибарник.
Всички уловени рибки бяха пуснати обратно в реката.

02.08.2019Група ТИТАН публикува своя Интегриран годишен доклад за 2018 г
Група ТИТАН публикува своя Интегриран годишен доклад за 2018 г

Група ТИТАН публикува своя Интегриран годишен доклад за 2018 г., който описва финансовите, екологичните и социални резултати на Групата.

През 2018 ТИТАН постигна солидни и стабилни финансови резултати, отбеляза добър напредък в изпълнението на поставените екологични и социални цели до 2020 г., които са изцяло съобразени с Целите за устойчиво развитие на програмата 2030 на ООН. TИТАН успешно се справи с предизвикателствата в някои от регионите, в които работи и се възползва от възможностите, които пазари като този на САЩ продължават да предлагат. Също така разгледа по-обстойно възможностите, предлагани от бързо развиващата се дигитална революция, възползвайки се от новите технологични възможности в широк спектър от приложения и прилагайки иновации с ускорени темпове.

Друга цел на Групата - надграждането на прозрачност следвайки международните стандарти, бе подсилена през 2018 г. с приемането на UNCTAD - „Ръководство за основни показатели за докладване на приноса към постигането на Целите за устойчиво развитие на ООН“. Тази методология позволява по-систематичен мониторинг и измерване на приноса на бизнеса за изпълнението на Целите за устойчиво развитие на програмата 2030 на ООН.

Докладът е публикуван и достъпен на адрес: http://www.titan-cement.com/integrated_report_2018_EN.pdf

Акценти на Интегриран годишен доклад за 2018 г.

  • Солидно и стабилно финансово представяне в САЩ като основен източник на печалба за Групата.
  • Инвестиции за подобряване на оперативната ефикасност и увеличаване на растежа чрез капиталови разходи (CAPEX) в размер на €119 милиона.
  • Увеличение на joint-venture участието ни в Adocim в Турция до 75% като част от нашата стратегия да инвестираме в глобално позициониране.
  • Увеличаване на оперативния паричен поток с €30 млн. до €148 млн. благодарение на стабилизирането на изискванията за оборотен капитал.
  • Добър напредък по отношение на постигането на Целите за устойчиво развитие на Групата за 2020, достигайки равнопоставеност с други членове на „Инициативата за устойчиво развитие на циментовата индустрия“ (Cement Sustainability Initiative) и първи позиции в намаляването на праховите емисии и потреблението на вода.
  • Ускорени усилия за справяне с изменението на климата, включително въвеждането на „Инициативата за CO2“ - единен подход за намаляване на емисиите на CO2 до 2030 г.; преработената Политика за опазване на околната среда на Групата; увеличаването на броя на заводите, сертифицирани по ISO 50001 за управление на енергийната ефективност.
  • Продължаващо подпомагане на качествено образование и развитие на умения, необходими за съвременните работни условия. В тази връзка през 2018 г. бяха осъществени повече от 400 стажа на студенти и младежи в Групата.
  • Признаване на разнообразието и включването като ключов фактор за бъдещия растеж на ТИТАН със специален фокус върху вграждането на тези принципи в културата на компанията и тяхното популяризиране пред заинтересованите страни на Групата.
  • Верификация от независима трета страна на оповестените нефинансови данни в Интегриран годишен доклад на Група ТИТАН за 2018 г. без препоръки за последващи действия.

Стандарти за отчитане

Интегриран годишен доклад на Група ТИТАН за 2018 г. е изготвен в съответствие с правните изисквания на национално и Европейско ниво, Кодекса за корпоративно управление на Обединеното кралство, Международните стандарти за финансово отчитане и Принципите за интегрирано отчитане на Международния съвет за интегрирано отчитане.

Докладът беше независимо верифициран за нефинансови данни, в съответствие с насоките и протоколите на „Инициативата за устойчиво развитие на циментовата индустрия“ (CSI), която работи в рамките на „Световния бизнес съвет за устойчиво развитие“ (WBCSD), както и с критериите за „напреднало“ ниво на Комюнике за напредъка по Глобалния договор на ООН (UNGC).

Интегриран годишен доклад на Група ТИТАН за 2018 г. и IAR 2018 и Доклад на независимия одитор са достъпни онлайн на адрес: http://www.titan-cement.com/integrated_report_2018_EN.pdf

11.07.2019Конференция „Бизнесът и регионите“
Конференция „Бизнесът и регионите“

На 21 юни 2019 г., петък, от 9.00 ч. в хотел „Хилтън", гр. София, се проведе конференцията „Бизнесът и регионите", организирана от списание „Икономист“ и Българската стопанска камара. Събитието бе открито от вицепремиера Томислав Дончев и имаше за цел да покаже как големият бизнес допринася за устойчивото развитие на регионите в България - влиянието, което оказва върху развитието на малкия бизнес в съответния регион, значението му за съществуването на редица населени места. Също така включваше както икономически аспекти, така и социални инициативи и въпроси, свързани с развитието на обществото. Обсъждани бяха и добри практики и решения в различни региони. Анализ на регионалните профили бяха представени от изпълнителния директор на Института за пазарна икономика Светла Костадинова, а за устойчивото развитие говори Боян Рашев, управляващ съдружник в „Денкщат България“. Участие в панелите взеха висши мениджъри на големи компании като „Аурубис“, „Асарел Медет“, „Лидл“, „Златна Панега цимент“, „Лукойл Нефтохим“, „Дънди Прешъс Металс“, КЦМ, „Албена“, „Видима Идеал Стандарт“ и др.

07.07.2019Посещение на новоназначени инспектори по труда в „Златна Панега Цимент“ АД
Посещение на новоназначени инспектори по труда в „Златна Панега Цимент“ АД

На 30 и 31 май по план за обучение на новоназначени инспектори в областните Дирекции “Инспекции по труда“ на ИА “Главна инспекция по труда“ 40 новоназначени инспектора от цялата страна посетиха „Златна Панега Цимент“ АД. Те бяха посрещнати и приветствани от Директора на Завода – инж. Милен Станоев и специалисти от отдел Безопасност и здраве при работа (БЗР). Целта на посещението беше запознаване с добра организация и практики на завода, работа с външни фирми и работа на Комитета по условия на труд. По време на посещението инспекторите посетиха основни производствени цехове и новоизграждащите се инфраструктурни обекти.

Показване на резултати от (1 - 5). Общо записи (100), общо страници (20).
Горе