Новини и събития

Прочетете за постиженията и бъдещите ни планове в сферата на екологията и корпоративната социална отговорност. Информирайте се за последните новини и събития, свързани с нас:

Портал клиенти

За по-достъпна и полезна комуникация с клиентите ни.

Титан по света

Научете повече за облика и дейността на Група ТИТАН по света.

Годишен доклад 2018

Годишният доклад за 2018-та година на ТИТАН България представя бизнес постиженията на компанията по един завършен и балансиран начин, отговарящ на очакванията на акционери, партньори и общество.

15.08.2019Учебен урок по „Риболов с изкуствена муха"
Учебен урок по „Риболов с изкуствена муха"

За втора поредна година „Златна Панега Цимент“ АД, заедно с рибарски клуб „Стари видри“, организира учебен урок по „Риболов с изкуствена муха на шнур“ или така наречения „Fly fishing”.

В мероприятието участваха деца от две местни училища – в с. Златна Панега и с. Румянцево – както и служители на компанията.
Следвайки съвременните тенденции за опазване на околната среда, практикувайки любими занимания и хобита, урокът насочи вниманието на участниците както към теоретичните и практически техники за улов на пъстърва с изкуствена муха, така и към това да се насладят на риболова и заобикалящата ни природа без да се нарушава състоянието на водните екосистеми.

Представена беше подробна информация за балканската пъстърва, начина й на хранене и размножаване, как и защо е необходимо да я уловим по етичен и безболезнен за рибата начин и защо задължително трябва да я върнем отново в реката.

Практическата част от обучението беше предшествана от зарибяване на р. Златна Панега с пъстърва от местен рибарник.
Всички уловени рибки бяха пуснати обратно в реката.

02.08.2019Група ТИТАН публикува своя Интегриран годишен доклад за 2018 г
Група ТИТАН публикува своя Интегриран годишен доклад за 2018 г

Група ТИТАН публикува своя Интегриран годишен доклад за 2018 г., който описва финансовите, екологичните и социални резултати на Групата.

През 2018 ТИТАН постигна солидни и стабилни финансови резултати, отбеляза добър напредък в изпълнението на поставените екологични и социални цели до 2020 г., които са изцяло съобразени с Целите за устойчиво развитие на програмата 2030 на ООН. TИТАН успешно се справи с предизвикателствата в някои от регионите, в които работи и се възползва от възможностите, които пазари като този на САЩ продължават да предлагат. Също така разгледа по-обстойно възможностите, предлагани от бързо развиващата се дигитална революция, възползвайки се от новите технологични възможности в широк спектър от приложения и прилагайки иновации с ускорени темпове.

Друга цел на Групата - надграждането на прозрачност следвайки международните стандарти, бе подсилена през 2018 г. с приемането на UNCTAD - „Ръководство за основни показатели за докладване на приноса към постигането на Целите за устойчиво развитие на ООН“. Тази методология позволява по-систематичен мониторинг и измерване на приноса на бизнеса за изпълнението на Целите за устойчиво развитие на програмата 2030 на ООН.

Докладът е публикуван и достъпен на адрес: http://www.titan-cement.com/integrated_report_2018_EN.pdf

Акценти на Интегриран годишен доклад за 2018 г.

  • Солидно и стабилно финансово представяне в САЩ като основен източник на печалба за Групата.
  • Инвестиции за подобряване на оперативната ефикасност и увеличаване на растежа чрез капиталови разходи (CAPEX) в размер на €119 милиона.
  • Увеличение на joint-venture участието ни в Adocim в Турция до 75% като част от нашата стратегия да инвестираме в глобално позициониране.
  • Увеличаване на оперативния паричен поток с €30 млн. до €148 млн. благодарение на стабилизирането на изискванията за оборотен капитал.
  • Добър напредък по отношение на постигането на Целите за устойчиво развитие на Групата за 2020, достигайки равнопоставеност с други членове на „Инициативата за устойчиво развитие на циментовата индустрия“ (Cement Sustainability Initiative) и първи позиции в намаляването на праховите емисии и потреблението на вода.
  • Ускорени усилия за справяне с изменението на климата, включително въвеждането на „Инициативата за CO2“ - единен подход за намаляване на емисиите на CO2 до 2030 г.; преработената Политика за опазване на околната среда на Групата; увеличаването на броя на заводите, сертифицирани по ISO 50001 за управление на енергийната ефективност.
  • Продължаващо подпомагане на качествено образование и развитие на умения, необходими за съвременните работни условия. В тази връзка през 2018 г. бяха осъществени повече от 400 стажа на студенти и младежи в Групата.
  • Признаване на разнообразието и включването като ключов фактор за бъдещия растеж на ТИТАН със специален фокус върху вграждането на тези принципи в културата на компанията и тяхното популяризиране пред заинтересованите страни на Групата.
  • Верификация от независима трета страна на оповестените нефинансови данни в Интегриран годишен доклад на Група ТИТАН за 2018 г. без препоръки за последващи действия.

Стандарти за отчитане

Интегриран годишен доклад на Група ТИТАН за 2018 г. е изготвен в съответствие с правните изисквания на национално и Европейско ниво, Кодекса за корпоративно управление на Обединеното кралство, Международните стандарти за финансово отчитане и Принципите за интегрирано отчитане на Международния съвет за интегрирано отчитане.

Докладът беше независимо верифициран за нефинансови данни, в съответствие с насоките и протоколите на „Инициативата за устойчиво развитие на циментовата индустрия“ (CSI), която работи в рамките на „Световния бизнес съвет за устойчиво развитие“ (WBCSD), както и с критериите за „напреднало“ ниво на Комюнике за напредъка по Глобалния договор на ООН (UNGC).

Интегриран годишен доклад на Група ТИТАН за 2018 г. и IAR 2018 и Доклад на независимия одитор са достъпни онлайн на адрес: http://www.titan-cement.com/integrated_report_2018_EN.pdf

11.07.2019Конференция „Бизнесът и регионите“
Конференция „Бизнесът и регионите“

На 21 юни 2019 г., петък, от 9.00 ч. в хотел „Хилтън", гр. София, се проведе конференцията „Бизнесът и регионите", организирана от списание „Икономист“ и Българската стопанска камара. Събитието бе открито от вицепремиера Томислав Дончев и имаше за цел да покаже как големият бизнес допринася за устойчивото развитие на регионите в България - влиянието, което оказва върху развитието на малкия бизнес в съответния регион, значението му за съществуването на редица населени места. Също така включваше както икономически аспекти, така и социални инициативи и въпроси, свързани с развитието на обществото. Обсъждани бяха и добри практики и решения в различни региони. Анализ на регионалните профили бяха представени от изпълнителния директор на Института за пазарна икономика Светла Костадинова, а за устойчивото развитие говори Боян Рашев, управляващ съдружник в „Денкщат България“. Участие в панелите взеха висши мениджъри на големи компании като „Аурубис“, „Асарел Медет“, „Лидл“, „Златна Панега цимент“, „Лукойл Нефтохим“, „Дънди Прешъс Металс“, КЦМ, „Албена“, „Видима Идеал Стандарт“ и др.

07.07.2019Посещение на новоназначени инспектори по труда в „Златна Панега Цимент“ АД
Посещение на новоназначени инспектори по труда в „Златна Панега Цимент“ АД

На 30 и 31 май по план за обучение на новоназначени инспектори в областните Дирекции “Инспекции по труда“ на ИА “Главна инспекция по труда“ 40 новоназначени инспектора от цялата страна посетиха „Златна Панега Цимент“ АД. Те бяха посрещнати и приветствани от Директора на Завода – инж. Милен Станоев и специалисти от отдел Безопасност и здраве при работа (БЗР). Целта на посещението беше запознаване с добра организация и практики на завода, работа с външни фирми и работа на Комитета по условия на труд. По време на посещението инспекторите посетиха основни производствени цехове и новоизграждащите се инфраструктурни обекти.

31.01.2019О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост
О Б Я В А  до заинтересованите лица и общественост

О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ” АД
представлявано от Адамантиос Францис – Изпълнителен Директор, тел. 02/8820101, с. Златна Панега 5760, ул. „Шипка” № 2, община Ябланица, ЕИК 820162213.
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:
1. Оползотворяване на отпадък с код 10 13 11 (Отпадъци от композитни материали на циментова основа, различни от упоменатите в 10 13 09 и 10 13 10).
2. Оползотворяване на отпадък с код 17 01 07 (Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17.01.06).
/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти:
1. Екатерина Шилегарска, Н-к отдел „ООС, тел.: 02/8820147, факс: 02/8820201, e-mail: ;
2. Иванина Чулкова, Специалист „ООС“, тел.: 02/8820221, факс: 02/8820201, e-mail: .
/лице, адрес, телефон/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Плевен – 5800, ул. “Ал. Стамболийски” № 1а, e-mail: .

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС


ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 4, АЛ. 3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС


I. Резюме на предложението, в т.ч. описание на основните процеси, капацитет (в т.ч. на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС), обща използвана площ; посочва се дали е: за ново инвестиционно предложение и/или за разширение, или за изменение на производствената дейност, за необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); за предвидени изкопни работи, за предполагаема дълбочина на изкопите, за ползване на взрив.

1. Оползотворяване на отпадък с код 10 13 11 (Отпадъци от композитни материали на циментова основа, различни от упоменатите в 10 13 09 и 10 13 10).
Фирмата планира да извършва оползотворяване на отпадък с код 10 13 11 като алтернативна добавка в клинкера. Отпадъка се отделя при производството на цимент, като сместа от клинкер, гипс, варовик, пепелина и т.н., необходима за производството на различните марки цимент, се подава чрез транспортна лента към мелниците за цимент. Преди да постъпи в мелниците сместа преминава през сепаратори, където се отделя тази част от нея, която е с влошено качество. Тези композитни материали, на циментова основа, не отговарят на изискванията на стандарт БДС EN 197-1 и не са подходящи за производството на цимент. Използването им може да предизвика влошаване качеството на продуктите, което до доведе до рекламации.
В зависимост от това колко лошо е качеството на отделените композитни материали на циментова основа „Златна Панега Цимент“ АД планира да връща отделения отпадък обратно към мелниците, за доизвличане на полезните компоненти, до колкото е възможно. В случай, че това е невъзможно фирмата предвижда да оползотворява отпадъка в пещите за производството на клинкер. За целта отпадъка ще се подава за предварително натрошаване в трошачките, след което ще се дозира заедно с другите суровини за производство на клинкер.
Отпадъка ще се оползотворява с код R5 в клинкера. Очакваното количество е 30 000 т/г.
За товаро-разтоварните дейности и транспортирането на отпадъците ще се използва вътрешно-заводската техника.
Съхранението на отпадъците ще се извършва на площадка № 22 (зад силозите за цимент-палетизатор).

2. Оползотворяване на отпадък с код 17 01 07 (Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17.01.06).
Фирмата планира да извършва оползотворяване на отпадък с код 17 01 07 като алтернативна добавка в цимента и клинкера. Отпадъците се образуват при строително-ремонтни и разрушителни дейности.
Отпадъците ще се подават за предварително натрошаване в трошачките, след което ще се дозират заедно с другите суровини при производство на клинкер или цимент. Отпадъците ще се оползотворява с код R5 и се съхраняват в завода на площадка № 22 (зад силозите за цимент-палетизатор).
В случай, че не е възможно директното подаване на отпадъците в заводските трошачки се планира предварително надробяване чрез хидравличен чук или друга релевантна техника. По този начин ще се редуцира размера на отпадъците и ще осигури по-ефективна работа на трошачките.
За товаро-разтоварните дейности и транспортирането на отпадъците се използва вътрешно-заводската техника.
Инвестиционните предложения няма да доведат до изменение в производствената дейност и капацитета на инсталациите по Приложение 4 на ЗООС.
Капацитетът на инсталациите по Приложение 4 на ЗООС остава без промяна.

Показване на резултати от (1 - 5). Общо записи (99), общо страници (20).
Горе