Новини и събития

Прочетете за постиженията и бъдещите ни планове в сферата на екологията и корпоративната социална отговорност. Информирайте се за последните новини и събития, свързани с нас:

Портал клиенти

За по-достъпна и полезна комуникация с клиентите ни.

Титан по света

Научете повече за облика и дейността на Група ТИТАН по света.

 • Размер на шрифт:

Екологично обучение на служителите на „ТИТАН ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ”АД

Както е установено в световната поведенческа литература една успешна програма за обучение, в която и да е област, може да промени и подобри поведението и човешката културата. Съзнавайки причините за глобалните екологични проблеми, както и възможностите за промяна на мисленето, и начина на живот в посока по-чиста околна среда, „Титан Златна Панега Цимент” АД заедно с Регионалния Екологичен Център за Централна и Източна Европа - (РЕЦ за ЦИЕ), започна серия от екологични обучения. Лекциите ще се провеждат всеки месец и ще се разгледат темите:

 • Замърсяване на въздуха;
 • Замърсяване на почви и води, подкисляване на почвата; устойчиво използване на водните ресурси;
 • Загуба на биоразнообразие;
 • Климатични промени, озон;
 • Урбанизация, шум и здраве;
 • Отпадъци и химикали;
 • Транспорт и индустрия;
 • Енергетика; устойчиво развитие;
 • Селско и горско стопанство;
 • Сигурност на храните.

Целите на обученията са участниците да обогатят знанията си по различни екологични теми и да подобрят своите умения при решаването на проблеми свързани с околната среда.

В рамките на провежданите обучения ще бъдат разгледани основни понятия, източници на замърсяване и добри практики за справяне с екологичните проблеми. По всяка от темите ще бъдат представяни конкретни казуси, при решаването на които, участниците в обучението ще могат да демонстрират познанията си и да изразят личната си позиция по въпросите свързани с опазване на околната среда. .

Успоредно с екологичните обучения на служителите, Златна Панега Цимент АД, заедно с РЕЦ, осъществи преиздаването и разпространението в училищата от Ловешка областта на помагалото „Зелен пакет”, съдържащо учебни материали с екологична тематика, свързани с проблемите на устойчивото развитие. Целта на помагалото е да формира нова екологична ценностна система в младото поколение и да насърчи развитието на нов модел на поведение.

Енергийна ефективност

Най-рентабилният начин да посрещаме енергийните си нужди докато се борим с измененията в климата е да използваме енергията по-ефективно и да оползотворяваме потенциала на възобновяемите енергийни източници...

Горе