Новини и събития

Прочетете за постиженията и бъдещите ни планове в сферата на екологията и корпоративната социална отговорност. Информирайте се за последните новини и събития, свързани с нас:

Портал клиенти

За по-достъпна и полезна комуникация с клиентите ни.

Титан по света

Научете повече за облика и дейността на Група ТИТАН по света.

  • Размер на шрифт:

Водноелектрически централи


В прединдустриалните времена енергията на водата се използва за работата на воденици и различни мелници. Турбини превръщат кинетичната и потенциалната енергия на водния поток в механична ротационна енергия, която може да се използва за задвижване на машини или генератори. В България в наши дни енергията на водата се използва почти само за производство на електроенергия.


Технологията за оползотворяване на водната енергия е напълно развита. В световен мащаб водноелектрическите централи имат втория по големина дял от възобновяемата енергия, на второ място след традиционната биомаса. 16% от глобалната електроенергия се произвежда от ВЕЦ. Към момента в България около 5 - 6% от електрическата енергия се генерира от водноелектрически централи.

Вятърна енергия


Вятърната енергия има водеща позиция по отношение на производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници. Вятърните турбини използват кинетичната енергия на вятъра, който се поражда от разлики в атмосферното налягане в близост до земната повърхност. Съвременните вятърни турбини не работят на принципа на въздушното съпротивление, а използват ефекта на повдигането. Когато преминава през лопатките на турбината, вятърът предизвиква повдигането им, а това ги кара да се въртят.

Развитието на проекти за производство на енергия от вятъра се насърчава от страна на българското правителство посредством Закона за възобновяеми енергийни източници. Той позволява висока степен на инвестиционна сигурност, тъй като на производителите на вятърна енергия се гарантира фиксирана преференциална цена за изкупуване на произведената електроенергия за период от 15 години. Тези условия пораждат намеренията на ТИТАН България да инвестира в изграждането на отделни вятърни турбини.

Соларна енергия

Енергията от слънцето може да се използва по много различни начини. Фотоволтаичната технология превръща слънчевата светлина директно в електрическа енергия, а термо-соларните инсталации са подходящи за подгряване на питейна вода и нейната употреба за отопление. Те също така могат да се използват за охлаждане и за генериране на топлина в индустриални процеси.

Термо-соларни системи (слънчеви колектори)

С цел да бъде по-малко зависим от растящите цени на електрическата енергия, ТИТАН България планира да инсталира слънчеви колектори за покриване на нуждите от топла вода на баните и кухнята на завода в Златна Панега.

Фотоволтаични системи

Развитието на фотоволтаични проекти се насърчава от страна на българското правителство посредством Закона за възобновяеми енергийни източници. Той позволява висока степен на инвестиционна сигурност, тъй като на производителите на енергия от фотоволтаични системи се гарнатира фиксирана преференциална цена за изкупуване на произведената електроенергия за период от 25 години. Тези условия пораждат намеренията на TITANБългария да инвестира в мащабен фотоволтаичен проект (с мощност около 5 MWp) в района на завода си в село Златна Панега.

Биомаса

Биомасата е общ термин за всички биологични вещества, които са образувани чрез процеса на фотосинтеза и се разлагат на CO2 и вода в рамките на няколко години. Тя може да бъде под формата на слама, дървен материал, тор и други биоразградими отпадъци. Биомасата може да се използва като алтернативно гориво в пещите за производство на цимент.

Биогаз

Като биогаз обикновено се определя газ, произведен чрез разграждане на органична материя в отсъствие на кислород. Биогазът се произвежда посредством анаеробно разграждане или ферментация на биоразградими материали като биомаса, тор, канализационни отпадъци, битови отпадъци, зелени отпадъци, растителни материали, и енергийни култури. Биогазът се произвежда от биогенен материал и се причислява към биогоривата.

За хората

Търсим хора, които споделят нашата ценностна система; мотивирани, с желание за работа и стремеж да допринесат за успеха на Групата; такива, които са загрижени за другите и се справят добре в екип.

Горе