Новини и събития

Прочетете за постиженията и бъдещите ни планове в сферата на екологията и корпоративната социална отговорност. Информирайте се за последните новини и събития, свързани с нас:

Портал клиенти

За по-достъпна и полезна комуникация с клиентите ни.

Титан по света

Научете повече за облика и дейността на Група ТИТАН по света.

  • Размер на шрифт:

Енергийна ефективност + Възобновяема енергия = Устойчива енергия

Най-рентабилният начин да посрещаме енергийните си нужди докато се борим с измененията в климата е да използваме енергията по-ефективно и да оползотворяваме потенциала на възобновяемите енергийни източници ...

Обща информация – Енергийна ефективност

Какво означава "Енергийна ефективност"?

Топъл хол през зимата, ярко осветен стадион вечерта или производството на един тон цимент - енергията се използва за получаване на определена полза, така наречената енергийна услуга. Количеството енергия, което се използва за постигането на конкретна цел може да бъде различно. Много често енергийна услуга може да бъде постигната със значително по-малко количество енергия, т.е. по много по-ефективен начин. Колкото са по-малки загубите на енергия по време на нейното производството, преобразуване, разпределение и използване, толкова по-висока е енергийна ефективност.

Защо имаме нужда от увеличаване на енергийната ефективност?

Тенденцията на енергийните пазари е цената на енергия постоянно да се покачва. От гледна точка на потребителите на енергия, повишаването на енергийната им ефективност води до по-ниски енергийни разходи, намалява зависимостта им от случващото се на енергийните пазари и ограничава количествата на вредните за климата произведени парникови емисии.

Какво е възобновяема енергия?

В глобален мащаб съществува почти неограничен ресурс на вятърна, слънчева, водна, геотермална и биоенергия. За разлика от изкопаемите горива като нефт, въглища и природен газ, както и от урана, възобновяемата енергия използва ресурсите по ефективен и безопасен начин и допринася за опазването на околната среда. Употребата на възобновяема енергия води до намаляване на вредните за климата парникови емисии, които имат не само сериозно нагативно въздействие върху околната среда, но и причиняват значителни допълнителни разходи. Поради това, освен че е подходяща от екологична гледна точка, употребата на енергия от възобновяеми източници има и икономически ползи.

Цели

Дългосрочната цел на ТИТАН България е да постигане съвременни, щадящи климата, устойчиви и сигурни енергийни доставки за нуждите на завода си в Златна Панега. За постигане на тази цел ще се работи в посока допълнителна енергийна ефективност и постепенно ще се увеличава използването на енергия от възобновяеми източници докато по-голямата част от енергийната консумация на завода бъде осигурена от възобновяема енергия.

За хората

Търсим хора, които споделят нашата ценностна система; мотивирани, с желание за работа и стремеж да допринесат за успеха на Групата; такива, които са загрижени за другите и се справят добре в екип.

Горе