Новини и събития

Прочетете за постиженията и бъдещите ни планове в сферата на екологията и корпоративната социална отговорност. Информирайте се за последните новини и събития, свързани с нас:

Портал клиенти

За по-достъпна и полезна комуникация с клиентите ни.

Титан по света

Научете повече за облика и дейността на Група ТИТАН по света.

  • Размер на шрифт:

Рамкова политика на ТИТАН за управление на персонала

Нашата визия

През дългата ни история, ТИТАН винаги е бил организация, фокусирана върху хората, разпознаваща, че устойчивото развитие се основава на компетентността, поведението и сътрудничеството с нашите служители, които са в основата на нашите Ръководни Цели и Стратегия. Това е оформило и нашата визията „Да осигурим емоционално и интелектуално ангажирани служители”.

Рамковата политика на ТИТАН за управление на персонала, служи като пътеводител за постигане на нашата визия и се базира на Ценностите на ТИТАН: Почтеност – Ноу-хау – Стойност за клиента – Постигане на резултати – Непрекъснато усъвършенстване – Корпоративна социална отговорност. Тези ценности описват нашето поведение и заедно с останалите принципи в нашия Етичен кодекс оформят основата на всичките ни бизнес взаимоотношения и практики във всяка географска област, в която работим. Това създава отличителна идентичност на ТИТАН, която уважава и зачита спецификата на местните култури.

Обхват

Рамковата политика за управление на персонала определя основните насоки за решаване на въпроси, свързани с хората в цялата Група ТИТАН. Тя се прилага за преките ни служители и за нашите бизнес партньори, където даваме най-доброто от себе си и използваме влиянието си, за да популяризираме принципите на тази рамка. Тези принципи служат за основни насоки на служителите, на които са възложени отговорности по управлението на хора (мениджърите).

Ние сме ангажирани:

Да изграждаме и задържаме мотивирани служители и да утвърждаваме Група ТИТАН като предпочитан работодател чрез:

Подбор на най-подходящите кандидати, които да се присъединят към ТИТАН

В Група ТИТАН ние „наемаме заради характера и развиваме уменията”, като акцентираме върху личностните качества, без да пренебрегваме квалификацията на кандидатите. Ето защо, съответствието между личните ценности и ценностите на ТИТАН, както и потенциала и мотивацията за професионално развитие, са определящите критерии при избор на най-подходящия кандидат. С други думи целта е постигане на най-добро съответствие между изискванията на определената работа и профила на кандидата.

Във всички наши решения за подбор на персонал, се прилага принципът на осигуряване на равни възможности. Особено внимание се обръща на местните потребности по отношение на заетостта.

Непрекъснато развитие и усъвършенстване на служителите

Развитието на персонала започва с управление на изпълнението, както по отношение на постиженията ("какво"), така и на демонстрираните поведения при изпълнението ("как"). Целта е на служителите да се даде открита и честна обратна връзка, фокусирана върху силните им страни, които да продължат да демонстрират, както и върху областите, в които е нужно да се развиват.

Идентифицираните пропуски и възможности се адресират с различни практики и инструменти за развитие. Целта е да подкрепим нашите служители да развиват своите компетенции, да повишават производителността си и достигат пълния си потенциал. Това се постига чрез управление на кариерата, целящо да съчетае потребностите на компанията с индивидуалните възможности и стремежи.

Ние гледаме на развитието като на споделена отговорност между компанията, всеки служител и неговия/нейния ръководител. В тази връзка, предоставянето на възможности за развитие е свързано с очакването всеки служител да демонстрира стремеж към самоусъвършенстване и инициатива. Ето защо, ефективността на мениджърите, по отношение на развитието на хората и екипите им, се счита за ключов критерий в тяхното представяне.

Меритокрация, диференциация на възнагражденията и наградите

В Група ТИТАН, ние се стремим да предлагаме възнаграждения и придобивки, които като основа да отговарят на националните правни стандарти, и които да осигуряват достоен стандарт на живот.

Освен това нашата цел е да позиционираме компанията като предпочитан работодател, като подсигурим конкурентни и справедливи практики на възнаграждения на труда, съобразявайки се пазарните нивата на възнаграждения и вътрешната справедливост. Нещо повече, наградите трябва да са свързани с представянето, с демонстрираните поведения и потенциал. Общата цел е да привлечем квалифициран персонал, който да съдейства за постигането на бизнес целите, както и да задържим ангажираните и мотивирани служители.

Голямо внимание е отделено на непаричните, „нематериални” награди и стимули, каквато са ежедневното признание за изключителното представяне.

Изграждане на доверие чрез "оживяване" на нашите ценности и чрез демонстриране на поведения, които гарантират взаимното уважение, сътрудничеството и откритата, двустранна комуникация:

Нашите ценности се прилагат на практика

Всеки един от нас е уникален, носейки своите собствени стремежи и ценности. В ТИТАН, ние вярваме, че в правилния контекст, осъществяването на личните стремежи и ценности може да се съчетае със създаването на стойност за Групата ТИТАН, както и за обществото като цяло. За да се постигне това, от всички нас се очаква:

  • Да действаме като пример за подражание, като се ръководим от ценностите на ТИТАН във всяко решение, което вземаме, и всяко действие, което предприемаме.
  • Да сме последователни и искрени, като гарантираме, че това което казваме, съответства на това, което правим.
  • Непрекъснато да се усъвършенстваме и развиваме, като си позволяваме да рискуваме и научаваме, както от успеха, така и от провала, насърчавайки културата на "непрекъснато обучение".
  • Да поемаме индивидуална отговорност за постигането на общи цели и да поставяме по-големи изисквания към себе си, отколкото към другите, за да насърчаваме културата на колективна амбиция и сътрудничество.
  • Да бъдем социално отговорни и да действаме като застъпници на Социалната отговорност, в съответствие с Политиката за КСО на Групата ТИТАН.

В контекста на социална отговорност и отговорно гражданско поведение, ние оценяваме значението на социалната роля на нашите служители извън работа. Следователно, ние се стремим да дадем възможност на всички да се ангажират с предизвикателна кариера и в същото време да постигат правилния баланс между работа и личен живот. Нещо повече, ние се стремим да популяризираме идеята за "добро гражданство" чрез насърчаване и подкрепа на участието на служители в мероприятия за подобряване на условията на живот на общността и в доброволчески дейности.

На нас, особено на управляващите хора, се разчита да поставяме ясни очаквания пред служителите, да подкрепяме тяхното развитие и да развиваме тяхното чувство за лична отговорност. За постигне на тази цел, се ангажираме да осигурим подкрепата и необходимото обучение за по-нататъшно повишаване на уменията да се управляват хората в цялата Група.

Информационният поток и навременната комуникация на организационни промени се осъществяват чрез подходящи комуникационни канали

С цел да се изградят дългосрочни отношения, основани на взаимно доверие, ние се ангажираме открито и своевременно да съобщаваме на работниците и служителите обстоятелства и промени, които засягат условията на работа. Всяко дружество има отговорност да бъдат въведени подходящи комуникационни канали в подкрепа на тази цел.

Бизнес единиците на ТИТАН са разположени в няколко страни и наемат хора от различни националности, ето защо в Групата ние трябва да общуваме на международен език. В тази връзка и без да пренебрегваме специалното значение на гръцкия език в историята и културата на ТИТАН, комуникацията на международно ниво се осъществява на английски език.

Търсене на обратна връзка от служителите

Комуникацията е двупосочен процес, ето защо, всички ние сме насърчени да търсим информация и да докладваме проблеми и притеснения от всички степени на важност. От мениджърските екипи на бизнес единиците, както и от всеки мениджър на хора допълнително се очаква да идентифицират нивата на ангажираност и удовлетвореност от работата на служителите, климата и опасения на работното място, с цел да се разрешават потенциални проблеми още преди тяхното възникване.

Зачитане на правата на човека*, популяризирането им в обсега на нашето влияние и осигуряване спазването на закона, както и на безопасна работна среда, в която:

Гарантира се пълно съответствие с приложимото трудово законодателство

Нашите трудови практики и условията на труд съответстват като минимум, на всички действащи местни закони и разпоредби и винаги се спазват основните принципи, както са дефинирани от Международната организация на труда (МОТ) в Декларация за основните принципи и права на работното място.

В този контекст, ние уважаваме поверителността на личната информация на работниците и служителите, както е определено от съответното законодателство и я третираме по законосъобразен и почтителен начин.

Различността, равнопоставеността и недопускането на дискриминация се прилагат и ценят

Ние ценим многообразието и насърчаваме интеграцията, тъй като в рамките на една мултикултурна и приобщаваща среда хората имат възможност да се развиват чрез обмен на знания и опит. Наш ангажимент е да предложим равни възможности и да не позволим никаква форма на дискриминация, свързана с пол, етнически произход, раса, религия или друго, като насърчаваме прозрачността и меритокрацията във всички наши политики и практики по заетостта.

Насилственият, принудителният и детският труд са забранени

Ние забраняваме използването на всички форми на принудителен и на детски труд, в съответствие със стандартите на Международната организация на труда.

Тормоз не се толерира

Ние се отнасяме към хората с достойнство и уважение. Ето защо, всички ние имаме отговорност да осигурим работна среда, където заплахи или тормоз от какъвто и да е вид не се толерират.

Здравето и безопасността на служителите е основен приоритет

Наш основен приоритет е да осигурим здравословна и безопасна работна среда, която не само е в съответствие с цялото приложимо законодателство по Здраве & безопасност, но също и гарантира безопасност, здравеопазване и сигурност за всички преки и непреки служители във всички дейности, в които имаме управленски контрол, както е определено от нашата Групова Политика по Здраве и безопасност.

Зачита се правото на свобода на сдружаване

Ние уважаваме свободата на сдружаване и сродните права на нашите служители, в съответствие с местната законодателна рамка.

Служителите ни са подготвени за справяне с настоящите и бъдещите предизвикателства

Ние насърчаваме дългосрочните взаимоотношения с Групата ТИТАН. Стремим се да подкрепяме устойчивото развитие, както на местните общности, така и на нашата оперативна дейност. Ние подкрепяме ученето през целия живот и изграждането на компетенции на нашите служители, и така ги подготвяме за справяне с настоящите и бъдещите предизвикателства.

Нещо повече, ние се ангажираме с отговорно преструктуриране и реорганизация, в съответствие с местната правна рамка, като гарантираме справедливо третиране на всички, и полагаме всички усилия за намаляване на потенциалното отрицателно въздействие.

Прилагане

Отделите „Човешки ресурси“ в дружествата отговарят за изграждане местни политики и практики, които са в съответствие с Рамковата политика на ТИТАН за управление на персонала, а също и за предоставяне на професионална подкрепа при решаването на въпроси, свързани с хората. В същото време, местното ръководството е отговорно да подсигури спазването на тези принципи.

За да отговори на нуждите на Група ТИТАН, настоящата Рамкова политика за управление на персонала ще бъде преразглеждана от Комитета по човешки ресурси на Групата, когато е необходимо.

Съответствие

Изразяване на загриженост

Ние насърчаваме политиката на отворени врати за комуникация с ръководителите и прилагането на механизми за подаване на жалби във всички бизнес единици. Механизми, които позволяват на служителите да изразяват загриженост при неспазването и недобросъвестност при прилагането на Ценностите на ТИТАН и Рамковата политика за управление на персонала. Всички сигнали, които могат да се адресират и анонимно, се разглеждат от упълномощени представители на Компанията, в съответствие с процедури, които гарантират поверителност и неоповестяване на името на лицето, което подава такъв сигнал, освен ако не е посочено друго в закона.

В този контекст, не се толерират никакви ответни мерки срещу служител подал сигнал.

Управление на последиците

Идентифицирано неспазване на Рамковата политика на ТИТАН за управление на персонала се третира, като се установяват първопричините и се налагат подходящи дисциплинарни наказания. Когато действията са и в нарушение на закона, те могат да бъдат предмет на гражданско или наказателно преследване.

Спазването на принципите, изложени в настоящия документ, се основава на нашата лична ангажираност и персонална отговорност и изразява нашето присъединяване към ценностите на ТИТАН.

Горе