Новини и събития

Прочетете за постиженията и бъдещите ни планове в сферата на екологията и корпоративната социална отговорност. Информирайте се за последните новини и събития, свързани с нас:

Бюлетин на Титан България - брой 1/2017

Портал клиенти

За по-достъпна и полезна комуникация с клиентите ни.

Титан по света

Научете повече за облика и дейността на Група ТИТАН по света.

  • Размер на шрифт:

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА

Уведомяваме Ви, че фирма/ физическо лице: ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ” АД
представлявано от Александър Наков Чакмаков – Изпълнителен Директор, тел. 02/8820101, с. Златна Панега 5760, ул. „Шипка” № 2, община Ябланица, ЕИК 820162213
/име, адрес и телефон за контакт, гражданство на инвеститора, физическо или юридическо лице/ с. Златна Панега 5760, ул. „Шипка” № 2, община Ябланица, ЕИК 820162213, тел. 02/8820101 /седалище и ЕИК на юридическото лице/ има следното инвестиционно предложение:

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

1.1. Изграждане на инсталация за редуциране на хлор
В зоните на изпичане на пещите за производство на клинкер, при температури над 800°С, част от алкалите, сярата и хлора започват да се втечняват и в последствие изпаряват. С газовия поток от пещта в топлообменна кула постъпват летливи компоненти, които кондензират върху по-студения материал. Чрез материала те отново постъпват в пещта и така се получава рециркулация. Това натрупване на летливи вещества се получава по-интензивно при използване на алтернативни горива. По този начин често се получават буци и полепвания, които водят до запушвания на циклоните на топлообменна кула и дори до спирания на пещта.
Чрез байпас инсталацията ще се отклонят част от газовете от най-ниската част на топлообменна кула (входяща камера на пещта) и по-този начин ще се намали рециркулацията на тези летливи съединения. В тази зона пещните газове са с температура между 900°С и 1200°С и проблемните съединения са в газообразна форма, така че с отклонените газове ще се отклонят и голяма част от тях.

1.2. Изграждане на инсталация за клинкер „В”
Целта на настоящия проект е да се направи инсталация за временно складиране на клинкер „В”. Клинкер „В” е клинкер с по-ниско качество, който не може да се отведе директно към циментовите мелници за производството на цимент. Ще се складира в силоз и оттам може да бъде дозиран и натоварен на автомобили или добавен в потока от стандартен клинкер към съществуващия силоз за клинкер в предварително уточнен процент от моментното производство на клинкер.


2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; посочва се дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение, или изменение на производствената дейност, необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура /пътища/улици, газопровод, електропроводи и др./; предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив;)

2.1. Изграждане на инсталация за редуциране на хлор
Предвидено е байпасиране на част от пещните газове в най-ниската част на топлообменна кула. Байпасираните газове от всяка пещ ще бъдат по около 6 000 Nm3/h за всяка пещ. Отделените газове ще преминават през общ ръкавен филтър. За да може почистването на изходящите газове да стане с ръкавен филтър е необходимо те да се охладят до около 220оС, като по тази причина ще преминават през охлаждаща камера, изработена от метал.
За да се охладят 6 000 Nm3/h пещни газове при температура на околната среда 35оС е необходим около 45 000 Nm3/h пресен въздух, който да се подава в охлаждащата камера.
След преминаването им през ръкавния филтър и отделянето на праховите частици, газовете ще се връщат за изпускане към комините на двете пещи. Така, към отделените след топлообменна кула газове, ще се прибавят и газовете след охлаждането им в охлаждащата камера.По тази причина дебитите на комини №1 и №2 съответно към пещ №4 и пещ №5 ще бъдат завишени с по 45 000 Nm3/h.
Отделеният във филтъра прах при байпасиране на газове за една пещ ще бъде около 1.2 t/h или 2.4 t/h за двете пещи. Уловеният във филтъра материал ще се утаява в бункера на филтъра и ще се подава периодично в камиони (цистерни) посредством товарно устройство (телескопичен ръкав). Събраният прах в бункера на филтъра ще бъде с температура около 180°С. За да бъде натоварен във транспортните цистерни ще е необходимо неговото охлаждане. За целта е предвиден двувалов охладителен винтов транспортьор, в който праха да се охлади до около 95°С. Охлаждането ще се извършва с вода.
Байпасният прах отделен във филтъра ще се влага при смилането на цимента като добавка в циментови мелници №8 и №9. Подаването ще се извършва в съществуващия силоз за пепелина.

2.2. Изграждане на инсталация за клинкер „В”
Предвидено е изграждане на силоз за клинкер „В”, в който ще се съхранява клинкер с незадоволително качество, който да бъде върнат обратно в производствения процес. От скарните охладители, посредством улеи, клинкер „В” ще се подава към пластинчат транспортьор. В зоните на пресипките е предвидено обезпрашаване посредством ръкавен филтър. От пластинчатият транспортьор клинкер „В” ще се подава на елеватор, от където посредством улей ще постъпва в силоза за съхранение на клинкер „В”. Обезпрашаването на пресипката от елеватора към силоза ще се осъществява с ръкавен филтър, монтиран директно на покрива на силоза.
Чрез вибродозатори, клинкер „В” ще се подава на редлер, от където дозираното количество ще постъпва на съществуващия пластинчат транспортьор АМ1, ще се добавя към потока на произвеждания в момента клинкер „А“ и заедно с него ще се транспортира до съществуващия силоз за клинкер. Обезпрашаването на пресипките в зоната под силоза ще се извършва от два ръкавни филтъра.
С изграждането на инсталацията съоръженията за пречистване на отпадъчни газове на площадката на завода ще увеличат с четири ръкавни филтъра. Повече за характеристиките на отпадъчните газове е дадено по-долу в настоящия документ.
Филтърният прах от четирите нови филтъра ще се връща в силоза за клинкер „В”.

2.3. Добавяне на отпадък с код 10 13 13 Твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10.13.12.
10 13 13 Твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10.13.12. – Отпадъкът следва да бъде добавен за оползотворяване с код R5 (рециклиране/възстановяване на други неорганични материали) в мелниците към Инсталация за производство на цимент в количество 20 200 т/г. и с код R13 (съхраняване на отпадъци до извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R5). Отпадъкът ще се съхранява в един от силозите за пепелина в цех Циментови мелници.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон;

Необходимо е издаване на разрешително за строеж на инсталацията за редуциране на хлор и на инсталацията за клинкер „В”.
За реализацията на инвестиционното предложение и във връзка с изискването на чл. 124, ал. 2, т. 2 от Закона за опазване на околната среда, фирмата ще премине към процедура по преразглеждане на КР 76/2005г. Органът по преразглеждане на комплексното разрешително е ИАОС.

4. Местоположение на площадката – населено място, община, квартал, поземлен имот, географски координати (по възможност във WGS 1984), собственост, близост до или засягане на защитени територии и територии за опазване обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура;

Населено място: Инвестиционното предложение ще се реализира на площадката на „Златна Панега Цимент”АД, с. Златна Панега, ул. „Шипка” № 2, община Ябланица, обл. Ловеч., номер на имота № 25282, по предходен план № 50012, квартал 50, парцел I, площ 348430м2.

Географски координати:
43° 05' 16.994"
24° 10' 27.644"

Собственост
„Златна Панега Цимент” АД, представлявано от Александър Наков Чакмаков – Изпълнителен Директор, с приложен документ:
• Нотариален акт за собственост върху недвижим имот № 192, том III, дело№ 657/2006г.
• Нотариален акт за поправка на за собственост върху недвижим имот №58, том III, дело 526/2006г.
• Нотариален акт за поправка на нотариален акт за собственост върху недвижим имот №13, том I, дело 14/2007г.
• Нотариален акт за собственост върху недвижим имот № 69, том III, дело№ 499/2007г.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови;

Охлаждането на байпасния прах ще се извършва с вода, като часовата консумация ще бъде около 42 m3/h при температура на входящата и изходящата вода 25°С и 30°С. Охладителят ще работи само по време на товарене на прах. При производителност на охладителя от 10 t/h дневния разход на вода за 1 пещ ще е около 150 m3/d, а за 2 пещи – 300 m3/d. Предвижда се подаване на свежа и оборотна вода.
Ще се използват съществуващите съоръжения за водовземане. Не се предвижда изграждането на нови съоръжения. Не се предвижда увеличаване на определената годишна норма за ефективност при употребата на свежа вода.
Не се предвижда допълнителна консумация на други природни ресурси по време на реализацията и експлоатацията на инвестиционните предложения.

6. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране;

По време на експлоатацията на инсталацията за редуциране на хлор ще се отделя филтърен прах в количество около 2.4 t/h. Уловеният във филтъра материал ще се утаява в бункера на филтъра и ще се подава периодично в камиони (цистерни) посредством товарно устройство (телескопичен ръкав). След охлаждането му ще се влага като добавка при смилането на цимента в циментова мелница №8. Подаването ще се извършва в съществуващия силоз за пепелина.
Няма да се редуцират други отпадъци.

7. Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени), предвиден начин на тяхното третиране - локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност и др.

При реализацията на инвестиционното предложение за изграждане на инсталация за редуциране на хлор няма да се генерират отпадъчни води. Отпадъчните води, генерирани по време на експлоатацията ще бъдат отвеждани към съществуващите пречиствателни съоръжения за отпадъчни води в завода.
Другите ИП няма да доведат до генериране на отпадъчни води.

Обратно при списъка с публикации

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА

Уведомяваме Ви, че фирма/ физическо лице „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ” АД
представлявано от Александър Наков Чакмаков – Изпълнителен Директор, тел. 02/8820101, с. Златна Панега 5760, ул. „Шипка” № 2, община Ябланица, ЕИК 820162213
/име, адрес и телефон за контакт, гражданство на инвеститора, физическо или юридическо лице/ има следното инвестиционно предложение:

ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИТЕ НА ПЛОЩАДКАТА НА ‘ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ” АД

• Изграждане на шахта и монтиране на асансьор към силози за сурово брашно;
• Обособяване на нова площадка за съхранение на отпадъци1.

1.Резюме на предложението:

1.1. Изграждане на шахта и монтиране на асансьор към силози за сурово брашно

За изграждането на асансьорната шахта ще се извърши разбиване на бетоновата настилка на площадката и извършване на изкопни работи. Основно ще се генерира бетон и земни маси. Те ще се използват за възстановяване на нарушени терени. Шахтата ще представлява метална конструкция с размери 2400 х 3000мм.
След изграждането на шахтата се предвижда монтиране на кабинков товаро-пътнически асансьор (1500кг). Той ще се задвижва електрически, редукторно, с честотно управление. Асансьорът е предвиден да има 5бр. аварийни врати.

1.2. Обособяване на нова площадка за извършване на операция по оползотворяване с код R13 (съхраняване на отпадъци до извършване на операция по оползотворяване с код R1)

Планира се изграждане на нова площадка № 12б за съхранение на отпадъци с код 16 01 03 (Излезли от употреба гуми). Площадката ще бъде разположена в УПИ №25282 в землището на с.Брестница, собственост на „Златна Панега Цимент” АД, в непосредствена близост до контролно пропускателен пункт № 2 (КПП № 2) на циментовия завод.
За да отговаря на изискванията посочени в Приложение № 2 на Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци за площадката ще се осигури:

-Ограда и ясен надпис за предназначението на терена и вида на отпадъците, които се третират в нея.
-Трайна настилка, осигуряваща възможност за почистване и за защита на почвата от замърсяване.
-Достъп до площадката, място за престой на колите, по време на извършване на дейностите по товарене и разтоварване, без да се затруднява движението на транспортните средства и всяко друго обслужване. За престой транспортните средства ще използват паркинга до КПП № 2. За безопасното движение на камионите в площадката ще се определи маршрут.
-Налични пожарогасители и охрана.

Измерването на отпадъците ще се извършва през кантара на завода. За лабораторните анализи ще се използва заводската лаборатория.

В случай на аварийна ситуация най-близките пожарни хидранти за вода, които могат да се използват, са разположени на бившата ж.п. гара в завода и до флотатора за пречистване на охлаждащи води.

Капацитетът на инсталациите по Приложение 4 на ЗООС остава без промяна.
За осъществяване на промените ще се използва съществуващата инфраструктура, стигаща до завода. Не се предвижда изграждането на нова техническа инфраструктура, допълнително електро и водоснабдяване, газопроводи, пътища, улици или взрив.
Изкопни работи се предвиждат при изграждането на асансьорната шахта. Същите ще се извършват в границите на заводската площадка и са съобразени с посочените размери на шахтата в т.1.1. (описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; посочва се дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение, или изменение на производствената дейност, необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура /пътища/улици, газопровод, електропроводи и др./; предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив;)

2. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение в случаите по чл. 103, ал. 4, т. 2 ЗООС – одобрени устройствени планове съгласно чл. 104, ал. 3, т. 3 ЗООС, в които са определени зони/територии за безопасни разстояния до предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал; необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон;.

За реализацията на планираната промяна в т.1.1. е необходимо издаване на разрешително за строеж, по реда на ЗУТ, от кмета на общината.
За реализацията на планираната промяна в т.1.2. и във връзка с изискването на чл. 124, ал. 2, т. 2 от Закона за опазване на околната среда, фирмата ще премине към процедура по преразглеждане на КР 76/2005г. Органът по преразглеждане на комплексното разрешително е ИАОС.

3. Местоположение на площадката – населено място, община, квартал, поземлен имот, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, в т.ч. на големи аварии с опасни вещества за случаите по чл. 103, ал. 4, т. 2 ЗООС, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура;

Населено място: Инвестиционното предложение ще се реализира на площадката на „Златна Панега Цимент”АД, с. Златна Панега, ул. „Шипка” № 2, община Ябланица, обл. Ловеч., номер на имота № 25282, по предходен план № 50012, квартал 50, парцел I, площ 348430м2,
съгласно скица на поземлен имот № 15-251329-26.05.2016г.

Географски координати:
43° 05' 16.994"
24° 10' 27.644"

4. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови съоръжениясъоръжения или необходимост от изграждане на нови;

За осигуряване на вода за противопожарни нужди за площадката за съхранение на отпадъци ще се използват съществуващите съоръжения за водовземане. Не се предвижда изграждането на нови съоръжения.

Не се предвижда допълнителна консумация на природни ресурси при реализацията на инвестиционното предложение.

5. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители;

5.1. Изграждане на шахта и монтиране на асансьор към силози за сурово брашно

Планираното инвестиционно предложение няма да доведе до промяна на емисиите във въздуха. По време на дейностите по разбиване на бетоновата площ, изземването на земните маси и транспортирането на материалите за изграждането на асансьорната шахта ще се формират неорганизирани прахови емисии в рамките на работната площадка. Влияние ще има единствено върху работещите в завода. Дискомфортът ще е временен и за кратък период от време.
За редуциране на неорганизираните емисии работната площадка ще се оросява регулярно.

5.2. Обособяване на нова площадка за извършване на операция по оползотворяване с код R13 (съхраняване на отпадъци до извършване на операция по оползотворяване с код R1)

Отпадъците, които ще се съхраняват, са твърди каучукови отпадъци и не предполагат формиране на емисии във въздуха. За кратък период и основно в сухо време може да се образуват неорганизирани прахови емисии единствено при движението на транспортните средства на територията на площадката.
За редуциране на емисиите ще се ограничи скоростта на движение на транспортните средства и ще оросява пътната артерия около площадката.

6.Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране;

6.1. Изграждане на шахта и монтиране на асансьор към силози за сурово брашно

Отпадъците, които ще се генерират са бетонови остатъци и чисти земни маси. Ще се използват за възстановяване на нарушени терени.

6.2. Обособяване на нова площадка за извършване на операция по оползотворяване с код R13 (съхраняване на отпадъци до извършване на операция по оползотворяване с код R1)

Планираната промяна е свързана с временно съхранение на отпадъци до оползотворяване с код R1.

В случай, че се отделят отпадъци, които не могат се оползотворят, същите ще се предават на фирми с разрешителен документ съгласно чл. 35 от ЗУО.

7. Очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.;

7.1. Изграждане на шахта и монтиране на асансьор към силози за сурово брашно

При реализацията на инвестиционното предложение няма да се генерират отпадъчни води. В случай на такива, те ще бъдат отвеждани към съществуващите пречиствателни съоръжения за отпадъчни води в завода.

7.2. Обособяване на нова площадка за извършване на операция по оползотворяване с код R13 (съхраняване на отпадъци до извършване на операция по оползотворяване с код R1)

Отпадъците, които ще се съхраняват са твърди, неопасни и непредполагат отделяне на отпадъчни води.

8. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

Планираните промени не е свързани с опасни химични вещества като цяло.

Не се предвижда използване на опасни вещества, посочени в приложение № 3 към ЗООС и поради това не е представена информация по Приложение 1 на Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях.

Обратно при списъка с публикации

Горе